Trang Java Script

 


1.Copy code phía dưới paste vào <head>
2.Copy code phía dưới paste vào <body>

Trang chinh

 

Hosted by www.Geocities.ws