Trang Java Script


1.Copy code phía dưới paste vào <head>
2.Copy code phía dưới paste vào <body>

Trang chinh

Xem chử chạy dưới Status Bar

 

Hosted by www.Geocities.ws