Khoảng Trống

                      Em mất hút bên thềm hương tóc mướt
                      Tôi một mình còn lại bóng trăng treo
                      Tim hoang lạnh hay là lòng say khướt
                      Còn tìm đâu ... dáng nhỏ khuất lưng đèo


 


 

 

Hosted by www.Geocities.ws