แฮกเกอร์ คือ บุคคลที่มีความสนใจกลไกการทำงานของระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้งและแฮกเกอร์ส่วนใหญ่ต้องมีความรู้เทียบเท่าหรือเหนือกว่าโปรแกรมเมอร์ โดยจะเป็นเช่นนั้นได้เพราะพวกเขา มีความใส่ใจที่จะนำความรู้พื้นฐานที่ผู้อื่นมองว่าธรรมดามาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวความคิด สร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ในสังคมดิจิตอลตลอดเวลา แฮกเกอร์จะมีความเข้าใจในจุดอ่อนของระบบและที่มา ของจุดอ่อนนั้นๆ เนื่องจากคอยติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา การกระทำใดๆ ที่เกิดจาก การศึกษาของแฮกเกอร์จะต้องแน่ใจแล้วว่า ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ

        แคร๊กเกอร์ คือ ผู้ที่บุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต แล้วก่อให้เกิดความเสียหายโดยเจตนา ความเสียหายเหล่านี้ ได้แก่ การทำลายข้อมูลสำคัญ การยกเลิกบริการปกติที่มีให้แก่ผู้ใช้ สร้างปัญหาให้กับคอมพิวเตอร์ เป้าหมาย ฯลฯ อันเนื่องจากสิ่งที่เราจัดเป็น Cracker Action นั้นมีมากมายหลายชนิด เราจึงจำแนก Cracker ได้ง่าย ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOOK AT Scroll bar
Hosted by www.Geocities.ws

1