การทำน้ำพริกเผากุ้ง

 

ประวัติความเป็นมา

         ปี 2530 มีหน่วยงานของทางราชการเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน แนะนำ
ให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำน้ำพริกเผา ทำให้หมู่บ้านวังจุฬาสามัคคีมีอาชีพเสริมนอกจาก
ทำนา นางสุนัน อังคษร (ศบอ.วังน้อย) ซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว เกิดแนวคิดที่จะรวมกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในการฝึกฝนการทำน้ำพริกเผา
โดยมี นางละออ กระจ่างภักดิ์ เป็นประธานกลุ่ม ร่วมกันฝึกฝนการทำน้ำพริกเผา ให้มี
ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น แล้วปรับเปลี่ยนสูตรน้ำพริกเผาใหม่ เรียกว่า "น้ำพริกเผากุ้ง"
โดยให้ประชาชนภายในหมู่บ้านนำไปลองชิมดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้าง ประชาชนทั่วไป
ได้ลองชิมแล้วรู้สึกอร่อยมากกับน้ำพริกเผาสูตรใหม่นี้ ทำให้น้ำพริกเผาของกลุ่มแม่บ้าน
ตำบลวังจุฬาเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
          ต่อมาในปี 2533 นางสุนัน อังคษร และกลุ่มน้ำพริกเผา ได้สมัครเข้าร่วม
ประกวดการทำน้ำพริกเผา ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประสบผลสำเร็จได้รางวัลชนะเลิศเป็นที่ภาคภูมิใจของนางสุนัน
อังคษร และกลุ่ม ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ชื่อรางวัลชนะเลิศ คือ น้ำพริกเผากุ้ง
รสเด็ด รางวัลชนะเลิศ ปี 2533 ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ
ในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักชื่อ
น้ำพริกเผากุ้งกันมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป นางสุนัน อังคษร
และกลุ่มไม่ได้หยุดแค่นี้ ได้คิดสูตรน้ำพริกเผาอย่างอื่นขึ้นมาอีก เช่น น้ำพริกกุ้งคั่วแห้ง
น้ำพริกนรก น้ำพริกตาแดง น้ำพริกกุ้งบดถ
         ต่อมาจนถึงปัจจุบัน น้ำพริกเผา เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ในนามของ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังจุฬาสามัคคี หมู่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3527 1198
ซึ่งได้นำรายได้และ
ความ ภาคภูมิใจมาสู่สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม และยังจัดสรรรายได้จากการขาย
น้ำพริกเผา มาช่วยในกิจกรรมของชุมชน และช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง เช่น การ
ร่วมบริจาคเงิน ในการเข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาของตำบล ร่วมงานวันกตัญญู
ของตำบล ร่วมในการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นต้น
         ทางกลุ่มมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และการแบ่งปันผลกำไร อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน มีสมุดบันทึกการทำงานและการตรวจเยี่ยมของหน่วยงาน มีการ
วางแผนการทำงานที่ดี จัดให้มียานพาหนะเพื่อใช้ในกิจการของกลุ่ม
         จัดให้มีการออมทรัพย์รายเดือน ของสมาชิกเพื่อให้รู้จักการออมไว้ใช้ในยาม
ยากลำบาก โดยฝากธนาคารออมสินไว้


วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำหรือการผลิต

         วัสดุ/อุปกรณ์
         1. กระทะทองเหลืองใบใหญ่
         2. ตะหลิว
         3. มีด
         4. เตาแก๊ส
         5. เครื่องหั่นหอมกระเทียม
         6. กะละมัง
         7. เครื่องกวน
         8. ขวดบรรจุ

         ส่วนประกอบที่สำคัญ
         1. กุ้งแห้งใหญ่
         2. พริกแห้ง
         3. หัวหอม
         4. กระเทียม
         5. น้ำตาลทราย
         6. น้ำมันถั่วเหลือง


วิธีทำ / วิธีดำเนินการ

        ขั้นตอนการทำ

         1. นำหอม กระเทียม มาปอกเปลือกออกให้หมดก่อน แล้วนำมาหั่น
         2. นำกุ้งแห้งใหญ่ มาล้างให้สะอาด แล้วบดละเอียด
         3. นำหอม กระเทียม ที่หั่นไว้แล้ว มาทอดในกระทะให้พอมีกลิ่นหอม
         4. นำพริกมาคั่วให้กรอบ
         5. นำหอม กระเทียม พริกแห้ง ที่ทอดแล้ว มาบดรวมกัน นำไปผัดกับ
น้ำมันพืช ใส่กุ้งแห้งใหญ่ น้ำตาลปึก น้ำมะขาม ปรุงรส
         6. บรรจุลงขวด เพื่อเตรียมออกวางจำหน่ายต่อไป


ผลการดำเนินงาน / ผลผลิต

         - ผลผลิตที่ทางกลุ่มทำ อาทิตย์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 110 ขวด
         - ราคาขวดละ 35 บาท ( 3 ขวด 100 บาท)

 

ปัญหา / อุปสรรค

         - วัตถุดิบ เช่น กระเทียม หอม ราคาไม่คงที่
         - กักเก็บวัตถุดิบไม่ได้นาน
         - บางฤดูกาล วัตถุดิบจะหาซื้อยากและราคาแพง ทำให้ต้นทุน
การผลิตสูง แต่ราคาขายเท่าเดิม เพื่อรักษาลูกค้าไว้


การจัดการด้านการตลาด

         สถานที่จำหน่าย
         - ปั๊มบางจาก อำเภอวังน้อย
         - หน้าวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         - งานออกร้าน ช่วงเทศกาลต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการและเอกชน
         - ขายตามใบสั่งซื้อ นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังออกไปหาตลาดเองบางส่วน มีส่วนราชการช่วยสนับสนุนด้านการตลาดในการขายฝาก และการสั่งซื้อจาก
บุคคลภายนอกทั่วไป

 

ชื่อผู้เขียน / ผู้เรียบเรียง / ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

         นางสุนัน อังคษร ศบอ.วังน้อย 0-1453-2647

 

สมาชิกกลุ่มช่วยกันปอกหัวหอม กระเทียม พริก เพื่อเตรียมทำน้ำพริก

 

นำพริกแห้งผึ่งแดดเพื่อเตรียมทำน้ำพริก

 

บดพริกเพื่อเตรียมผสมเป็นน้ำพริกเผา

 

นำพริกที่บดแล้วมาผัดกับน้ำมันและเครื่องปรุง

 

การนำน้ำพิรกบรรจุลงขวดเพื่อจำหน่าย

 

นำน้ำพริกเผา ออกร้านร่วมกับส่วนราชการของอำเภอวังน้อย


กลับหน้าหัวข้อ อาชีพเด่นของแต่ละอำเภอในอยุธยา
Hosted by www.Geocities.ws