นายฉันทะ พ่วงชิงงาม
รก.ผอ.ศนจ.อย.
0-3524-3033 ต่อ 101
0-1851-2592

นางโสภาวรรณ
อัมพันศิริรัตน์
ผช.ผอ.ศนจ.อย.
0-3524-3033 ต่อ 102

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ ซ.ชัยมงคล 5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
อยู่ใกล้สี่แยกวัดพระญาติการาม และใกล้สนามกีฬา
โทร. ๐๓๕-๒๔๓๐๓๓, ๒๔๕๗๒๓ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๑๙๘๗

กรอกคำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก
ค้น
Hosted by www.Geocities.ws

1