ICMP - Internet Control Message Protocol, veya kontrol mesajlar� protokolu IP paketleri �zerinden ta��nan a� bak�m ve hata mesajlar�d�r. ICMP yard�m� ile a� �zerindeki sorunlar kolayca tespit edilebilir. ICMP protokolu k�t�ye kullan�ld���nda, kar�� taraf bilgisayar� a� �zerinde sorunlar oldu�unu d���nerek normalden farkl� davrabilir. IP adresi Chat s�ras�nda kolayca bulundu�undan ICMP Nuke diye tabir edilen sald�r� bi�imi en �ok IRC kulln�c�lar� taraf�ndan k�t�ye kullan�l�r. Son zamanlarada merakl�s�n artmas� ile birlikte IP taram y�ntemi ile Chat'e u�ramayanlar bile sald�r�lardan nasibini alabilir.

ICMP Tipleri:

 0 - Eko yan�t (ping yan�t�)
 3 - Hedefe Eri�ilemedi 
 4 - Kaynak Kapatmak
 5 - Yeniden Y�nlendirme
 8 - Eko yan�t (ping yan�t�)
 9 - Y�nlendirici tan�t�m�
10 - Y�nlendirici istemi
11 - Zaman a��m� (traceroute kullan�r)
12 - Parametre Problemi
13 - Timestamp �stemi
14 - Timestamp Yan�t�
15 - Bilgi �stemi
16 - Bilgi Yan�t�
17 - Addres Maskesi istemi
18 - Addres Maskesi yan�t�
ICMP kullanan komutlara �rnek olarak ping ve traceroute verilebilir. Bu komutlar� kullanmak i�in bir dos penceresi a�man�z gerekmekte.


Main Page | Sign Guestbook | View Guestbook | Nevit


Tuesday, 02-May-00 07:43:23 PDT
Hosted by www.Geocities.ws

1