SULTAN MEHMET'�N TAB�BET �LE �LG�L� VAS�YETNAMES�


Ben ki �stanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmet, bizzatihi alun terimle kazanm�� oldu�um ak�elerimle satun ald���m �stanbul'un Ta�l�k mevk�nde k�in ve mal�mu'l-hudut olan 136 bap d�kkan�m� a�a��daki �artlar muvacehesinde vakf� sahih eylerim. ��yle ki:

Bu gayri menkul�t�mdan elde olunacak nemalarla �stanbul'un her soka��na iki�er ki�i tayin eyledim.

Bunlar ki, ellerindeki bir kap i�erisinde kire� tozu ve k�m�r k�l� oldu�u halde g�n�n belirli saatlerinde bu sokaklar� gezerler. Bu sokaklara t�k�renlerin, t�kr�kleri �zerine bu tozu d�kerler ki yevmiye 20'�er ak�e als�nlar; ayr�ca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sar�c� tayin ve nasp eyledim.

Bunlar ki, ay�n belli g�nlerinde �stanbul'a ��kalar bil�istisna her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmad���n� soralar; var ise �ifas�, yada m�mk�n ise �ifayab olalar. De�ilse kendilerinden hi� bir kar��l�k beklemeksizin Dar�lacezeye kald�r�larak orada sal�h bulduralar.

Maazallah herhangi bir g�da maddesi buhran� da v�ki olabilir. B�yle bir hal kar��s�nda b�rakm�� oldu�um 100 sil�h, ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-i vah�iyenin yumurtada veya yavruda olmad��� s�ralarda balkanlara ��k�p avlanalar ki zinhar hastalar�m�z� g�das�z b�rakmayalar.

Ayr�ca k�lliyemde bina ve in�e eyledi�im imarethanede �ehit ve ��hed�n�n harimleri ve Medine-i �stanbul fukaras� yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizz�tihi kend�leri gelmey�p yemekleri g�ne�in lo� bir karanl���nda ve kimse g�rmeden ve kimse g�rmeden kapal� kaplar i�erisinde evlerine g�t�r�le.Main Page | Sign Guestbook | View Guestbook | Nevit


This page hosted by Get your own Free Home Page


Hosted by www.Geocities.ws

1