GE�T��� HER �EY� �P�YOR ZAMAN

Enver Ercan

1.
o g�n sait faik'indi pera
 kimbilir hangi �yk�s�ndendi
            o insan kalabal���
 y�z�n� se�iyordum yaln�zca
 akl�mda bir asans�r yaln�zl���
 g�m�� astarl� bir s�zc�k vard� dilinde
            hi� kullan�lmam��
 tad� hala dudaklar�mda 

2.
ad�mlar�m�za uyard� b�t�n sokaklar 
evler kenara �ekilirdi
birden ya�mur...
          d��erdi pe�imize
serin odalarda harfleri 
a�k ederdik birlikte
 
3.
y�ld�zlar� havuza bakan
          bir bah�enin
��z�lm��t�m b�y�s�yle

 o suya e�iliyordu
 bir ku�u beliriyordu

ku�u mu benziyordu gelinci�e
yoksa gelincik miydi ku�u

akl�ma bile gelmiyordu bu soru
 
s�zc�klerin sessizli�e �ekildi�i 
 o �ocuksu ikindide
              zaman
ge�ti�i her �eyi �p�yordu

4.

Ne zaman kap�dan girse
kama��rd� s�zc�kler
can�m� tazelerdi sesi
i�imde bir yaln�zl�k tela��
��z�l�rd� ellerim
zamana uzan�nca 
g�lgesi
 
usulca ayart�rd�k i�te
d�zenli bir g�z vaktini

5.
ba�a��n burcundayd� d�nya
� o da �yle
� derin bir geceye terledik
� yaprak serinli�inde

bir g�vercindi 
          kanad�
s�zc�kler y�rt�l�rken
en sessiz harflerinde

�apaks�z bir sabaha uyand�k
ba�a��n ikiz ad� silinmi�ti teninde


6.
a�kni�an bir �n� 
�zenle kar��lad� sirkeci gar�
birka� tren daha geldi
insanlar zaten oradayd�

bir kalemim vard� verecek
onunsa bir �iir oldu arma�an�

�� harfli bir s�zc�k gibiydi y�z�
            g�l��� manzara
bir harf daha tak�nsa
            hece'lerdi ad�m�:
-ellerimi  avu�lar�nda 
y�llarca tutmaya haz�rla     

�ark�l�yd�m o gece
sigaram keyifle t�tt�
            d��lerimin aras�nda

7.
parmak izlerimiz 
yak���nca yan yana 
bakt�m
bembeyaz bir gelincikti
             yan�mda
cennete gitmeden de
�ansa inand�m
iyi kalpli bir s�zc�k gibi
yaz�l�nca ad�ma


8.
r�zg�r�n an�lar�n� dinledik birlikte
usulca dola��rken b�t�n geceyi
tek bir y�ld�za basmad�k ama
denizde yans�y�p durdu
g�zlerindeki dalga deseni
e�ilip s�zc�kleriyle �pt�k
bal zaman� bu mu anne diyen bir �ocu�u

ay dal�ndan d��erken
zambaklar gibiydi y�z�nde uyku
ama h�l� bayram�n� koruyordu sesi


                gecelerden pazartesi
                     aylar�n en
a�ustosu

9.
ac�yan bir �ey vard� aram�zda
b�t�n s�zc�kler a��r yaral�
k�rg�n bir yapra�a g�l arard�k da
tenimizde g�z dalg�nl���

iml�s�n� bilirdik de bilmesine
yine de yanl�� hecelerdik hayat�


10.

birbirimizi su�lad�k bir g�n
affetmek i�in kendimizi
gece gelip sildi usulca 
a�z�m�zdan s�zan s�zc�kleri**Nas�l da kalabal�km���z
 biz b�yle ileti�ip durduk�a
 bu yaln�zl��a zaten zor s��arm���z

 arada m� kalm��t�k, araya giren mi vard�
 biz �yle olsun istemezdik ama 
 b�t�n yak�nlar�m�z bizi yanl�� tan�d�


11.
 aslolan s�zc�klerdir 
              tabii
gerisi elbette gevezelik
hadi okuluna yazd�r beni
bug�n harfleri sen da��t
dilin gurbetindeyiz nas�l olsa 
              s�ze tutsak
hangi t�mceye ba�lasak
                  -��t!..

12.
susard�m duysun diye sesimi
� o s�zc�klerini bende bilerdi
� hem de seve seve
�       seve seve katlan�rd�m ben de:
� s�zc�klere kadar yolum var, demek
� peki


13.

bir y�z�k verdi bana
         ho��akal s�zc���nden
yakarken ard�ndaki b�t�n harfleri

anlatmak uzun

kimbilir ka� y�l s�rer daha
bende o g�n14.

kendime bakt�m da camda
a�k art�k y�z�mde 
         tek kat boya

en sevdi�im pencerem yitti
onunla birlikte
         cumartesiler,pazarlar, sokaklar yitti
bense g�nlerdir
         yerini yad�rgayan bir s�zc�k gibi


kabzas� par�ldayan �u yaln�zl��a
iki kur�un s�ksam
iyi gelecek sanki


15.

koltu�unun yerini de�i�tirdim d�n
y�z�n beliriyordu camda 
dudaklar�ndan ge�en g�vercin
tozunu al�yordu s�zc�klerin
sen a�z�n� a�m�yordun ama

hadi �evir telefonu 
bari dostlu�unla oyala
 
16.

bu ak�am da g�l�ms�yorsun foto�rafta 
g�zlerinde taraf tutan bir sevgi  
y�z�n bana ayarl�
r�zg�r almayan bir sabaht�
ama kokun h�l� odamda

hem i�indeydim o an�n
             hem de d���nda
sen yaln�zca �a��rtm��t�n
tutan bendim zaman�


17.

susmak da incitir s�zc�kleri
telefonlar kapan�rken sessizce
dar kap�md�n sen benim
yaln�zca mektuplar�n ge�ti�i
adresin s�r tutmadan �nce

hadi art�k hadi
bir de benim sesimi dene


18.

art�k ben kuruyorum g�n do�umuna
ba�ucunda b�rakt���n saati
dal�p gidiyor s�zc�kler

sonra
yelkovan ku�lar�n� u�uruyor
yoklu�unu �p�yorum yast���ndaki

bilmem uyan�yor musun

19.

ya�mur geceyi sa��yor h�l� 
bal���m az �nce �ld�
al�ngan bir karanl�k tuttu elimden
bir t�rl� de�i�tiremedim ampul�

bu gece s�zc�klere ili�mem art�k


20.

yaln�zca kitaplar�n� okuyorum nicedir
dokunmak i�in ellerine
alt�n� �izdi�in sat�rlarda

sonra g�zl�klerim bu�ulan�yor
hi�bir s�zc�k harflerini
               tutam�yor bir arada


21.
 
y�re�im kabarm�� yaln�zca
heyecan yapm���m biraz
haber alacakm���m
          ku� a�z�nda
birden susuverdi
anlad�m
     seni ar�yor ama
fincan�n akl�ndan bile ge�medi
oysa kartlar her �eyi biliyor:
k�l�� krali�esi
k�nkanat s�zc�klerin
ad�na vuran sesi
kupalar�n kral�
a�k�n en keskin yeri

22.

bu sabah resmini kald�rd�m raftan
g�nlerdir ka��r�yordu benden g�zlerini

darg�n beyaz
takvimlerden �nce biten yaz
yaln�zca 
    mutlulu�a vars�n 
                 ha


23.

yaz bitti  
ona �zenen sonbahar da
senin aln�nda biriksin g�ne�
k�� bana yeter
belki bir g�n
       yaln�zl�k
geldi�in yoldan gider
        diyordum ki
s�zc�kler de da��ld� 
             bak
dikkatim gibi
' a     s     n
    k     o
  �     s
           u   z
             a 
       e
     d
         k
               r'
   b      t  e
        i


24.

eyl�lle yaral� bir ak�am �st� 
t�k�r�p kurtuldu
            beni
hangi harfi denesem
        dilim ac�d�
avucumda s�zc�k �l�leri

y�z���m�n izi kald� benimle
y�z�m� usulca ya�mura d�n�p
�zenle silindim 
        nefretinden de


25.

avucundan havalanan
� o �p�c�k vard� ya   
� duda��ma de�di�inde kanad�
� o g�nden beri mendil gibi kulland�m
� b�t�n s�zc�kleri

ama art�k �ylesine unutsan ki 
                     diyorum
ben bile bir daha
        hat�rlayamasam seni

                        1995-1996

MANZARA G�L��L� KIZ

�p��mekte g��l�k �eken bir k�zd� i�te
�stelik d��lerimden �d� kopard�
ne zaman farlar geceyi �izse 
teni sakallar�mda yanard�

sorular� rahatlatan bir yan�tt� belki
�imdi evde olsak
        ne g�zel 
yat�p uyumazd�k derdi 
ev t�rk�esi ���rd� sesinde
dilime dola�t�k�a s�zc�kleri

ac�y� and�ran bir an� art�k
odam�n �a�k�nl��� bundan
d��tutan ak�am saatlerine
usul usul daml�yor zaman

g�ky�z�nde tuhaf bir ba� d�nmesi

                          1995


G�K Y�Z�N� �EV�R BANA


Bende buldu�un benim de arad���md�
sarma��p inceldi�imiz o nokta
hadi tut elimden gezdir sokaklar�n� 
ans�z�n yakalanan sa�na��ma

ak�am kendini karart�rken geliyorsun
kom�ular kimbilir ne diyor
g�n� soyunup beni giyiniyorsun
parmaklar�n ���klar� dinlendiriyor

g�k y�z�n� �evir bana
gezinsin tutkunun alevden dili
u�arken ��kard���n o ses var ya
b�t�n s�zc�klerin �zeti gibi

tanr� bu geceyi korusun         
                                 1990

D�


elim sana de�se
diniyor gece
sa�lar�ndan ba�l�yorum
g�n� ��zmeye

y�z�m sana de�se
s�r��yor zaman
darac�k odalarda
ben k^afir sen,sen m�sl�man

dilim sana de�se
uyan�yor s�zc�kler

                      1989

G�ND���


�� g�nd�r ayn� kad�n durakta
g�zleri sonsuz gece sabaha de�en
�� g�nd�r "fazla biletiniz var m� acaba?" 
sesini duymak i�in
              iyi niyetli g�nahlar �zleyen

ad�n� bile bilmiyorum daha
ama hep tedirgin bak��lar�
�n kap�ya yakla��yor usulca
sile boza y�z�ndeki anlam�

sesi kal�yor durakta, bir de sa�lar�
g�n�me yay�lan sa�lar� bir de
sesleniyorum ard�ndan ok�ar gibi zaman�
yar sa�lar�n l�le g�le

                     1988

K�RL�BEYAZ


haylaz bir adamdan da ba�lanabilir sevmeye
Tertemiz k^a��tlara m�rekkep da��t�r da
sonra gelip y�kan�r teninle

kara bir adamdan da ba�lanabilir sevmeye
upuzun yola d��se gece korkar da
sonra gelip s���n�r g�lgene

ucuz bir adamdan da ba�lanabilir sevmeye
tepeden t�rna�a ya�ma durur da
hep �bi dostluk� kal�r geriye

                              1987ENVER ERCAN;1958 y�l�nda �stanbul'da do�du.1985-1990 y�llar� aras�nda �e�itli bas�n-yay�n kurulu�lar�nda �al��an ,tv ve radyo programlar� haz�rlayan Ercan,1990 y�l�ndan beri Varl�k Dergisi Yay�n Y�netmenli�i g�revini s�rd�r�yor.1996 Abdi �pek�i �d�l�n� mektup dal�nda alan �airin ,"Ge�ti�i her �eyi �p�yor zaman" adl� �iir dosyas� 1997 Cemal S�reya �iir �d�l�'ne de�er bulundu .


Nevit


This page hosted by Get your own Free Home Page


Hosted by www.Geocities.ws

1