8/1-2 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-353307 มือถือ 066909120

Hosted by www.Geocities.ws

1