nek'schot o (-schoten) schot in de nek.
we'reld v/m (-en) 1 de aarde en de mensen: voor niets ter ~; de Oude Wereld Europa Azië en Afrika; de Nieuwe Wereld Amerika; zie bij d e r d e; de verkeerde ~ het omgekeerde van wat men verwacht; een kind ter ~ brengen baren; iets de ~ in sturen het publiceren; dat is de ~ uit dat is afgehandeld, opgelost, er wordt niet meer over gepraat; 2 het heelal: de schepping van de ~; 3 de kringen: in de ~ der kunstenaars; de geleerde ~ de gestudeerden, de geleerde; 4 het leven, de samenleving: door de ~ komen zijn levensweg vinden; iets betekenen in de ~; naar de andere ~ helpen doodmaken; 5 de beschaafde kringen, de kringen van weelde en ijdelheid: een man van de ~ van beschaafde omgangsvormen; de ~ dienen weelde en genot najagen; der ~ afgestorven zijn niets om aards genot geven.
orgie' v [g=g] (orgie'ën, or'giëen) bij de Grieken: uitbundig feest ten ere van Bacchus; thans: uitbundig (nacht)feest; fig overvloed, grote verscheidenheid: een ~ van kleuren.

Ga naar het Nekschot Wereld Orgie
 
Hosted by www.Geocities.ws

1