Poules, round no 2

  Poule no 1 V/M Indicator HS
BACCI Krista Sacred Heart   3 V 1 V V 3/5 3 19
HANLEY Anna Sacred Heart V   V V V V 5/5 11 25
FREDERIKSEN Emily Vassar 1 1   2 2 V 1/5 -10 11
BRASSARD Laura Umass V 4 V   V V 4/5 13 24
CHEN Yushin Mit 2 4 V 1   V 2/5 -3 17
LEAHY Jane Bc 3 2 1 2 3   0/5 -14 11

 
Document Engarde - 2/17/2008 5:00:44 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1