Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
EVANS Laura Mit   3 0 2 0 3 0/5 -17 8
TATARCZENKO Elena Mit V   2 2 2 V 2/5 -4 16
BRASSARD Laura Umass V V   V V V 5/5 16 25
BACCI Krista Sacred Heart V V 2   V 4 3/5 6 21
FREDERIKSEN Emily Vassar V V 2 1   V 3/5 5 18
HEINZ Kirsten Brandeis V 2 3 V 1   2/5 -6 16

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
CRONIN Kayla Sacred Heart   0 2 0 V 4 1/5 -9 11
HANLEY Anna Sacred Heart V   V V V V 5/5 18 25
CHEN Yushin Mit V 2   V V V 4/5 8 22
LEAHY Jane Bc V 2 2   V V 3/5 3 19
CORTES Amanda Bc 0 2 2 3   3 0/5 -15 10
KINNAIRD Katei Wellesley V 1 3 3 V   2/5 -5 17

 
Document Engarde - 2/17/2008 5:00:35 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1