Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
LI Chun Mit   0 3 1 3 1 0/5 -17 8
LINK Cordelia Mit V   V V V V 5/5 16 25
CHIN Wendy Wellesley V 1   V V 3 3/5 5 19
ROSEN Hannah Brandeis V 2 0   2 V 2/5 -6 14
SISKIDIS Joanne Sacred Heart V 3 1 V   1 2/5 -5 15
COLACINO Jenna Bc V 3 V 4 V   3/5 7 22

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
DELEAN Tess Wellesley   1 V 4 1 4 1/5 -9 15
BRAATEN Hannah Wellesley V   V 3 V V 4/5 12 23
LEE Christine Tufts 4 2   4 V V 2/5 0 20
DALRYMPLE Alex Brandeis V V V   V 4 4/5 5 24
GRAHAM Lindley Mit V 2 4 3   V 2/5 0 19
LEE Caroline Dartmouth V 1 1 V 3   2/5 -8 15

 
Document Engarde - 2/17/2008 4:58:41 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1