Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
REUBEN Sydney Brandeis   V V V 4 V 4/5 5 24
SMATHERS Amani Tufts 4   1 V 3 3 1/5 -8 16
COURSER Sophie Vassar 4 V   V 4 V 3/5 7 23
GU Zhenya Mit 2 4 2   4 3 0/5 -10 15
JOHNSON Emily Wellesley V V V V   V 5/5 8 25
RATIS Allison Sacred Heart 4 V 3 V 2   2/5 -2 19

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
RANES Georgia Tufts   3 V V 2 4 2/5 0 19
WOLK Coryn Tufts V   4 V V V 4/5 10 24
MCADAM Maggie Mhc 3 V   V 3 V 3/5 4 21
KOCAB Annemarie Wellesley 1 1 2   1 V 1/5 -14 10
PETERS Claire Smith V 3 V V   2 3/5 4 20
SHIN Stephanie Mit V 2 1 4 V   2/5 -4 17

 
Document Engarde - 2/17/2008 5:31:59 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1