Pools, round no 1

  Pool no 1 V/M Indicator TS
REA Franklin Dart   V V 3 V V 4/5 9 23
HEALY-DAY Graham Dart 1   V 1 2 V 2/5 -9 14
CANNING Cody Vc 2 4   1 1 1 0/5 -16 9
KOPYLOV Igor Mit V V V   V V 5/5 17 25
BRAND Max Mit 3 V V 1   4 2/5 0 18
SHANAHAN Kevin Umass 3 4 V 2 V   2/5 -1 19

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
GRISWOLD Ian Bc   V V V V V 5/5 15 25
BAKER Will Bc 1   V V V V 4/5 6 21
NADADUR Rangarajan Mit 4 3   2 4 V 1/5 -3 18
GEORGE Naveen Brc 2 2 V   4 V 2/5 -1 18
FAULKNER Thomas Unh 1 3 V V   3 2/5 -6 17
LAUDICINA Matt Shu 2 2 1 2 V   1/5 -11 12

 
Document Engarde - 2/17/2008 10:22:51 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1