Pools, round no 2

  Pool no 1 V/M Indicator TS
MCCAULEY Samuel Tuft   3 V 4 V 0 2/5 -6 17
TOVROV Daniel Tuft V   2 1 2 2 1/5 -11 12
CONVERY-ZUPAN Daniel Shu 4 V   2 3 2 1/5 -6 16
CARROLL Jd Brc V V V   V V 5/5 17 25
HOFTUN Sjur Bc 4 V V 1   V 3/5 1 20
SUGIMOTO Spencer Mit V V V 0 4   3/5 5 19

 
Document Engarde - 2/17/2008 10:24:13 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1