Pools, round no 1

  Pool no 1 V/M Indicator TS
LANGRANDIER Richard Mit   V 4 3 0 2 1/5 -9 14
SWITALA Ben Mit 3   2 V 2 2 1/5 -8 14
HOFTUN Sjur Bc V V   V 2 3 3/5 0 20
LAFITTE Andrew Umass V 2 4   4 V 2/5 -2 20
CARROLL Jd Brc V V V V   V 5/5 14 25
CONVERY-ZUPAN Daniel Shu V V V 4 3   3/5 5 22

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
MCCAULEY Samuel Tuft   4 V V 2 V 3/5 8 21
TOVROV Daniel Tuft V   V V 3 V 4/5 11 23
MANDEL Andrew Brc 2 1   V 4 V4 2/5 -3 16
HICKEY Sean Bc 0 0 1   V V 2/5 -12 11
SUGIMOTO Spencer Mit V V V 4   V 4/5 8 24
ROBERTS Jim Shu 1 2 3 4 2   0/5 -12 12

 
Document Engarde - 2/17/2008 10:24:05 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1