Pools, round no 1

  Pool no 1 V/M Indicator TS
CHOI John Bc   V V 2 V V4 4/5 9 21
RICHARDSON Sam Bc 1   V V V V 4/5 5 21
PORTER Corin Bc 3 3   V 2 V 2/5 -3 18
CLOS Alex Brc V3 3 4   3 V3 2/5 -1 16
CHAN Gabe Mit 2 4 V V   V 3/5 4 21
YAKAITIS Scott Amh 3 1 2 0 2   0/5 -14 8

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
MCGEVERAN Sean Shu   V V 2 V 3 3/5 4 20
THOMPSON Charles Shu 2   4 V 2 3 1/5 -7 16
BREHM Paul Vc 0 V   3 1 2 1/5 -13 11
MEUB Will Unh V 3 V   V V 4/5 5 23
GETHERS Matt Mit 4 V V 4   2 2/5 2 20
STILL Mike Brc V V V 4 V   4/5 9 24

 
Document Engarde - 2/17/2008 10:23:34 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1