2008 NEIFC Fall Invitational
The Big One
Men's Sabre

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
AZZINARO Paul Uri   1 2 3 1 0 2 0/6 -21 9
YOUNG Andrew Dartmouth V   V V 3 1 V 4/6 8 24
ZHANG Lj Umass V 1   V 0 3 2 2/6 -9 16
SEVILLA Jose Bu V 1 3   0 1 4 1/6 -14 14
ROLLOCK Jon Brandeis V V V V   2 V 5/6 18 27
WILLIAMS Marty Sacred Heart V V V V V   V 6/6 22 30
WITKOWSKI Brian Unh V 3 V V 0 1   3/6 -4 19

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
MONTGOMERY James Wpi   0 1 1 0 1 0 0/6 -27 3
FLECK Charles Sacred Heart V   0 V 1 V V 4/6 8 21
SOUDERS Peter Bc V V   V V V V 6/6 23 30
GILCHRIST James Tufts V 1 0   V V 1 3/6 -5 17
GLUCK Alex Umass V V 0 4   V 3 3/6 5 22
TALMAGE Edward Dartmouth V 0 3 2 1   4 1/6 -11 15
ELLIS Steve Brown V 2 3 V V V   4/6 7 25

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
KAMINSKY Mike Brandeis   1 V 4 4 1 V 2/6 -6 20
KREIDER Ash Unh V   V V 2 1 V 4/6 5 23
TESSMAN Aaron Uri 4 1   0 0 1 2 0/6 -22 8
TEICHMAN Nathaniel Tufts V 4 V   0 V V 4/6 7 24
KOPYLOV Igor Mit V V V V   V V 6/6 21 30
DEROSE Michael Sacred Heart V V V 3 2   V 4/6 10 25
SALGAROLO Dan Bu 2 2 V 0 1 2   1/6 -15 12

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
WIRE Nathan Dartmouth   1 V V 1 2 2 2/6 -5 16
FISCHL Andrew Vassar V   V V V V V 6/6 22 30
LUPO Adam Sacred Heart 1 0   0 1 3 0 0/6 -25 5
OBERST Austin Unh 0 2 V   1 0 1 1/6 -16 9
MINGALONE Tyler Tufts V 1 V V   4 V 4/6 12 25
AUSTIN Adam Brandeis V 1 V V V   V 5/6 10 26
RAMESH Vinayak Mit V 3 V V 0 2   3/6 2 20

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
FAULKNER Thomas Unh   V 2 V 3 V V 4/6 11 25
CORNEJO Jeff Brandeis 0   1 1 0 V V 2/6 -14 12
SNOW Alex Vassar V V   V V V V 6/6 20 30
FISHBEIN Ross Bu 3 V 1   4 V V 3/6 4 23
MILLER Dan Sacred Heart V V 1 V   V V 5/6 11 26
PARK Chris Tufts 1 2 2 2 1   3 0/6 -19 11
MITCHELL Tom Uri 0 4 3 1 2 V   1/6 -13 15

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
NADADUR Rajiv Mit   3 V V V V V 5/6 14 28
ROTHMAN John Vassar V   V V V V V 6/6 16 30
WARSOFF Jordan Brandeis 2 2   V V 1 V 3/6 0 20
ELLERHORST Andrew Bc 4 1 0   2 4 V 1/6 -11 16
STIVERS John Bu 1 4 2 V   V V 3/6 4 22
ZHU Yuantee Tufts 2 4 V V 1   V 3/6 0 22
MILLETTE Bill Uri 0 0 3 2 0 2   0/6 -23 7

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
GILMORE Jason Unh   V 3 V 2 2 2/5 -1 17
MAKISHEV Nurzhas Mit 3   2 V V 4 2/5 1 19
GRISWOLD Ian Bc V V   V V V 5/5 13 25
HOLAHAN Walker Tufts 0 1 1   0 1 0/5 -22 3
BERENHOLZ Jared Vassar V 2 4 V   4 2/5 3 20
NAVEEN George Brandeis V V 2 V V   4/5 6 22

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
TYSON Peter Brown   V V V V V 5/5 18 25
EMELIANOV Tedd Umass 0   1 1 V 2 1/5 -15 9
KREISEL Mike Amherst 4 V   3 V V 3/5 4 22
BRAND Max Mit 1 V V   V V 4/5 10 21
MOSKOWITZ Benjamin Dartmouth 0 4 4 1   3 0/5 -13 12
CAMPBELL Phillip Bc 2 V 3 1 V   2/5 -4 16

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
BUSINGER Isaac Mit   3 V V 2 2 2/5 -5 17
SALGADO Sanjay Amherst V   V V 2 1 3/5 0 18
BURKE Michael Bu 3 4   V 1 0 1/5 -10 13
WOOD Parker Uri 4 1 3   2 0 0/5 -15 10
CROCKER Henry Sacred Heart V V V V   3 4/5 11 23
CONLEY Malcolm Bc V V V V V   5/5 19 25

 
Document Engarde - 11/1/2008 8:25:03 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1