พระยะโฮวาพระเจ้า

พระนามของพระองค์ ยังคงไม่ได้รับการประกาศ

พระนามของพระองค์กำลังถูกทำลาย  จากประชาชนของพระองค์เอง

 

พระยะโฮวาพระเจ้า

ขอข้าพเจ้าเป็นผู้ประกาศ

ขอข้าพเจ้าแก้ไขข้อกล่าวหา ในความศักดิ์สิทธ์ของพระนามพระองค์

 

ข้าพเจ้า  จะสรรเสริญพระองค์ด้วยสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง

 

ข้าพเจ้าจะถวายความสรรเสริญแก่พระยะโฮวาทุกเวลา

คำเพลงสรรเสริญพระองค์จะติดปากข้าพเจ้าเสมอ

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะอวดอ้างถึงพระยะโฮวา

ผู้ที่ถ่อมใจลงจะได้ยิน และชื่นชม

 

คำโอวาทของพระองค์ข้าพเจ้าได้พบแล้ว และข้าพเจ้าได้กินคำนั้น

แลคำโอวาทของพระองค์เป็นที่ให้เกิดความอภิรมย์ยินดี ในใจข้าพเจ้า

เพราะข้าพเจ้าเรียกชื่อ  ด้วยพระนามของพระองค์...

โอ้พระยะโฮวาพระเจ้าของพลโยธาทั้งหลาย

ยิระมะยา 15:16

 

www.listen.to/newworld    www.religionex.cjb.net

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1