ตารางการฝึกการเคลื่อนย้ายทางเท้า (๒ ครั้ง ต่อเดือน ) ๖ เดือน

 

ลำดับ

วันเดือน ปี

การปฏิบัติ

การแต่งกาย

หมายเหตุ

 

เดินประกอบน้ำหนัก  ๑๕ กก.

ระยะทาง ๑๐ กม.

ไม่เกิน เวลา ๑ ชม. ๓๐ นาที

ชุดพละ

ไม่มีอาวุธ

เดินเป็นชุด หรือหมู่

 

เดินประกอบน้ำหนัก  ๑๕ กก.

ระยะทาง ๑๐ กม.

ไม่เกิน เวลา ๑ ชม. ๓๐ นาที

ชุดพละ

 พร้อมอาวุธสายโยงบ่า

เดินเป็น บุคคล

เพื่อให้ทราบถึงสมรรถภาพการเดินของแต่ละบุคคล

 

เดินประกอบน้ำหนัก  ๑๐ กก.

ระยะทาง ๑๐ กม. (๕ กม. ในภูมิประเทศ  ๕ กม.บนถนน )

ชุดฝึก

 

เดินเป็นชุด หรือหมู่

 

เดินประกอบน้ำหนัก  ๑๕ กก.

ระยะทาง ๑๐ กม. (๕ กม. ในภูมิประเทศ  ๕ กม.บนถนน )

ชุดฝึก

เดินเป็นชุด หรือหมู่

 

เดินประกอบน้ำหนัก  ๑๕ กก.

ระยะทาง ๑๕ กม. (๕ กม. ในภูมิประเทศ  ๕ กม.บนถนน )

ชุดฝึก

เดิน เป็นมว. 

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๕ กม.

ระยะ ๘ กม. ในภูมิประเทศ

ชุดฝึก

เดินเป็นกองร้อย

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๕ กก.ระยะ ทาง ๕ กม.

ชุดพละ ไม่มีอาวุธ

เดินเป็น มว.

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๕ กก.ระยะ ทาง ๒๐ กม.

ชุดพละประกอบอาวุธ สายโยงบ่า

เดินเป็น มว.

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๕ กก.ระยะทาง ๑๕ กม.

ชุดฝึก

เดินเป็นกองร้อย

๑๐

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๐ กกระยะทาง ๑๐ กม.

ชุดพละ

เดินเป็นกองร้อย

๑๑

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๐ กก ระยะทาง ๑๐ กม.

ชุดฝึก

เดินเป็นกองร้อย

๑๒

 

เดิน ประกอบน้ำหนัก ๒๐ กก ระยะ ๒๐ กม.

ชุดฝึก

เดินเป็น มว.

 

 

ตารางการปฏิบัติ ห้วงที่ ๒ (๒ ครั้ง ต่อเดือน ) ๖ เดือน

ลำดับ

วันเดือน ปี

การปฏิบัติ

การแต่งกาย

หมายเหตุ

 

เดินประกอบน้ำหนัก  ๑๕ กก.

ระยะทาง ๑๐ กม.

ไม่เกิน เวลา ๑ ชม. ๓๐ นาที

ชุดพละ

ไม่มีอาวุธ

เดินเป็น หมู่

 

เดินประกอบน้ำหนัก  ๑๕ กก.

ระยะทาง ๑๐ กม.

ไม่เกิน เวลา ๑ ชม. ๓๐ นาที

ชุดพละ

 พร้อมอาวุธสายโยงบ่า

เดินเป็น บุคคล

เพื่อให้ทราบถึงสมรรถภาพการเดินของแต่ละบุคคล

 

เดินประกอบน้ำหนัก  ๑๐ กก.

ระยะทาง ๑๐ กม. (๕ กม. ในภูมิประเทศ  ๕ กม.บนถนน )

ชุดฝึก

 

เดินเป็น  มว.

 

เดินประกอบน้ำหนัก  ๑๕ กก.

ระยะทาง ๑๐ กม. (๕ กม. ในภูมิประเทศ  ๕ กม.บนถนน )

ชุดฝึก

เดิน เป็น มว.

 

เดินประกอบน้ำหนัก  ๑๕ กก.

ระยะทาง ๑๕ กม. (๕ กม. ในภูมิประเทศ  ๕ กม.บนถนน )

ชุดฝึก

เดิน เป็น มว. 

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๕ กม.

ระยะ ๘ กม. ในภูมิประเทศ

ชุดฝึก

 

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๕ กก.ระยะ ทาง ๕ กม.

ชุดพละ ไม่มีอาวุธ

 

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๕ กก.ระยะ ทาง ๒๐ กม.

ชุดพละประกอบอาวุธ สายโยงบ่า

 

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๕ กก.ระยะทาง ๑๕ กม.

ชุดฝึก

 

๑๐

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๐ กกระยะทาง ๑๐ กม.

ชุดพละ

 

๑๑

 

เดินประกอบน้ำหนัก ๑๐ กก ระยะทาง ๑๐ กม.

ชุดฝึก

 

๑๒

 

เดิน ประกอบน้ำหนัก ๒๐ กก ระยะ ๒๐ กม.

ชุดฝึก

 

 

 

หมายเหตุ

1.       เป็นการฝึก ดินเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ ทางเท้าโดยเฉพาะในการปฏิบัติ การด้วยหน่วยทหารขนาดเล็ก  ที่ต้องปฏิบัติการเป็นอสิระ

2.       ตารางนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ การฝึก จากเบาไปหาหนัก โดยให้ร่างกายมีโอกาศได้พักเพื่อเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ และส่วนอื่นๆที่จำเป็นในการเคลื่อนที่ด้วยเท้า

3.       การเดิน ด้วยชุดพละจะช่วยในการพัฒนาระบบการหายใจ และ การไหลเวียนของโลหิต

4.       การเดินประกอบยุทโธปกรณ์จะช่วยให้เกิดความคุ้นเคย กับสิ่งอุปกรณ์ และสภาพของร่างกาย ที่มีประสิทธิภาพในการการระบายความร้อนลดลง

5.       เครื่องสนามและรองเท้า เป็นอุปกรณ็ที่ต้องได้รับการเอาใจ่ใส่เป็นพิเศษ ในเรื่องของคุณภาพ การดูดซับแรงกระแทก และ การป้องกันการพลิกจากการเดินในภูมิประเทศ  ผู้บัคับบัญชาควรตรวจสอบ เครื่องสนามของกำลังพล ก่อยออกเดินอย่างน้อย 1 วัร เพื่อปรับแก้หรือเปลี่ยนให้เหมาะสมกรณีที่มีการชำรุด

6.       ภูมิประเทศ ควรเลือกที่ เป็นภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่คาดว่าหน่วยจะไปปฏิบัติการ

7.       น้ำหนักของเครื่องสนามควรได้จากยุโธปกรณ์ที่จะนำออกปฏิบัติราชการจริง ไม่ควรใช้ทราย หรือวัสดุอื่น เพราะจะทำให้ขนาดไม่เหมือนกับการปฏิบัติภารกิจ

8.       การเดินเป็น ชุด หรือหมู่จะเป็นการทดสอบ หรือเสริมสร้างลักษณะผู้นำให้กับผู้บังคับหน่วยในระดับนั้น ได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง เป็นโอกาสที่ ผบ.หน่วยจะทราบถึงสมรรถภาพที่แท้จริงของแต่ละบุคคล

9.       ให้มีการตรวจสภาพร่างกายอย่างละเอียดในส่วนของผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในเรื่อง ของ โรคหัวใจ และ  อาการที่เกี่ยวกับ กระดูกสันหลัง และข้อเข่า  กาารใช้ ทีรัดเข่า หรือ ที่รัดหลัง จะช่วยลดภารระของ เข้าจากการน้ำหนักและการเคลื่อนที่ได้พอสมควร

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

Hosted by www.Geocities.ws

1