English- Thai Special force Technical term

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ มักใช้ในการฝึกร่วม มิตรประเทศ

Mission           ภารกิจ

Unconventional warfare สงครามนอกแบบ

 Special reconnaissance  ลาดตระเวนพิเศษ

Combating Terrorist  การการต่อสู้การก่อการร้าย

Foreign internal defense การป้องกันภายในมิตรประเทศ

Direct Action การปฏิบัติการโดยตรง

Psychological Operation การปฏิบัติการทางจิตวิทยา ( ปจว. )

Information Operation  (การปฏิบัติการข่าว)

Military Operation Other Than War( MOOTW )การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

Counter Drug การปราบปรามยาเสพติด

NEO การอพยพ พลเรือนออกจากพื้นที่วิกฤต

Patrolling  การลาดตระเวน

Small unit tactic ยุทธวิธีหน่วยทหารขนาดเล็ก

Common sense สามัญสำนึก…

Planning. การวางแผน

Security  การระวังป้องกัน

Control การควบคุมหน่วย 

 Medic นายสิบพยาบาล

Detachment leader ผู้บังคับชุด

Communication sergeant นายสิบสื่อสาร

Radio man พนักงานวิทยุ

Weapon sergeant นายสิบช่างอาวุธ

Engineering sergeant นายสิบการช่างการทำลาย

Security element ส่วนระวังป้องกัน

Support element ส่วนสนับสนุน

Demolition team ชุดระเบิดทำลาย

Searching teamชุดตรวจค้น

Reconnaissance การลาดตระเวนหาข่าว (ลว. ขว.)

Ambush การซุ่มโจมตี

Raid การตีโฉบฉวย

Patrol base ฐานลาดตระเวน (ฐาน ลว. )

Immediate action การปฏิบัติฉับพลัน

Movement การเคลื่อนที่

Unit halt การหยุดหน่วย

Crossing danger area การข้ามพื้นที่อันตราย

Objective rally point จุดนัดพบ ณ ที่หมาย 

First aids    การปฐมพยาบาล

Formation รูปขบวน

Combat search and Rescues CSAR การค้นหาและช่วยเหลือ ในการรบ

Movement technique เทคนิคการเคลื่อนที่

Single fileแถวตอน

Terrain ภูมิ ประเทศ

Forest  , jungle ป่า

Mountainภูเขา

Scout พลลาดตระเวนนำ (พล.ลว.นำ)

Sector of fire เขตการยิง

Observation การตรวจการณ์

Enemy ข้าศึก

Pace man พลนับก้าว

Signal สัญญาณ

Compass เข็มทิศ

Map แผนที่

Radio man พนักงานวิทยุ

LBE สายโยงบ่า ,สายเก่ง ( s)

Technique เทคนิค

High risk ความเสี่ยงสูง

Collect, Gathering (information) รวบรวม(หัวข้อข่าวสาร)

PIR หัวข้อข่าวสาร สำคัญ

METT-TC

TLP (ระเบียบการนำหน่วย)

Receiving Missionรับภารกิจ (วิเคราะห์ภารกิจ) METT-TC

Issue warning Order ออกคำสั่งเตือน

Surveillance การเฝ้าตรวจ

Shift Fire เลื่อนฉาก       

Alternate Control Measure มาตรการควบคุม สำรอง

Alternate Route เส้นทางสำรอง

Fratricide การยิงกันเอง

 Fire Support การยิงสนับสนุน

Clearing การกวาดล้าง

IMT การเคลื่อนที่ในดำเนินกลยุทธ

Killing Zone พื้นที่สังหาร

Stun Bomb ระเบิดลวง

Flash Bang

EPW เชลยศึก

Indirect Fire อาวุธเล็งจำลอง

Direction ทิศทางdistance ระยะ, number จำนวน,

Break contact ถอนตัวจากการปะทะ

Maneuver การดำเนินกลยุทธ

Grenade ลูกระเบิดขว้าง

Smoke Grenade ระเบิด ควัน

Supply สิ่งอุปกรณ์ ส.ป.

Class 1 ส.ป. หนึ่ง

Class 5 สป. ห้า

Thai Army has 1-5

Communication  การติดติดต่อสื่อสาร                                                                         

Signal Operation Instruction (SOI) นปส.                                     

Seize การยึด,

CQB, CLOSE Quarter Battle การรบประชิด

( MOUT )Military Operation on Urban Areaการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

Hostage rescues การชิงตัวประกัน

MOE (METHODE OF ENTRY) การเข้าสู่ที่หมาย

Submachine gun ปืนกลมือ

Sniper rifle ปืนซุ่มยิง

Marksmanship พลแม่นปืน

Sniper พลซุ่มยิง วัตถุระเบิด ฝักแคระเบิด ฝักแคเวลา

Mine ทุ่นระเบิด Booby trap กับดัก, กับระเบิด

I will cover you ผม จะคุ้มกัน คุณ

 Load บรรจุ

Building Clearing

WALL BREACHING    การเจาะกำแพง

Explosive วัตถุระเบิด

 C 4

การตัดขาดพื้นที่เป้าหมาย(Isolating)

การยึดพื้นที่รอบนอก(Seize a foothold)

เข้าปฏิบัติ ณ ที่หมาย(Clearing Zone)

Principle หลักการ

Surprise                การจู่โจม, ไม่คาดคิด

Speed                   ความเร็ว

Momentum ความหนุนเนื่อง

Accuracy    ความแม่นยำ

Team Work การทำงานร่วมกัน

Procedure ลำดับขั้นการปฏิบัติ

การโจมตี     (Fight through)

การตรวจค้น  (Fight Back)

การวางกำลัง  (Re – Organize)

การถอนตัว  (Withdraw)

ที่หมาย  (strong hold)

Hostage ตัวประกัน

Terrorist ผู้ก่อการร้าย

Unknown, Suspect ผู้ต้องสงสัย

Deliberate action แผนประณีต

Emergency action แผนฉุกเฉิน

ROOM ENTRY การเข้าห้อง

Flash bangระเบิดแสงเสียง

(MOE) วิธีการเข้าสู่ที่หมายอื่น ๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไป การเข้าห้องโดยทั่วไปจะมี 2 รูปแบบ

Button Hook การเข้าแบบกลัดกระดุม

2 MAM TEAM MULTI-ROOM CLEARING  การใช้ชุด 2 นาย กวาดล้างหลายห้อง     

4 MAM TEAM SINGLE ROOM CLEARING การใช้ชุด 4-นาย กวาดล้างห้องเดียว      

MANUAL การใช้เครื่องมือกล 

EXPLOSIVE การใช้ระเบิด

Hammer ค้อน                                               

Axeขวาน

FRAME CHARGE เฟรมชารจ์  (ยังไม่มีคำภาษาไทยเป็นทางการ)

100mph tapeแลคซีนเทป

HANDLE CHARGE ระเบิดลูกบิด

Free-fall การกระโดดร่มกระตุกเอง (การกระโดดร่มดิ่งพสุธา)

Cease-fire หยุด-ยิง

Lie down หมอบลง

                             กลับสู่หน้าหลัก        

 

Hosted by www.Geocities.ws

1