เชื่อมโยงความคิด ผูกมิตรปวงประชา นำพารูปแบบประชาสังคม นิยมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน มุ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต สุจริตในแนวทาง

สถิติ

WWW.MOHANAMAI.COM
เครือข่ายหมออนามัย
I HOME Iการปฏิรูปสุขภาพ Iอ่านวารสาร Iภาคีหมออนามัย I ข้อมูลพื้นฐาน Iโฮมเพจ สอ./สสอ.I ดาวน์โหลดบทความIความเคลื่อนไหวฯ I ......About usI
เครือข่ายหมออนามัย

 

รายชื่อทีมผู้ประสานงานระดับภาค ภาคอีสานเหนือ
ผู้ประสานระดับภาค
1. นายประพัทธ์ ธรรมวงษา
2. นายสาคร อำคา
3. นายจำเนียร ก้อนด้วง
ทีมเลขานุการระดับภาค(ภาคอีสานเหนือ)
1. นายประเสริฐ สุภภูมิ เลขานุการ
2. นายนพดล เลี้ยงพรหม เลขานุการ
3. นายอดุลย์ ศรีนันทะ เลขานุการ
4. นายลือชา ปุตุรงค์ เลขานุการ
5. นางสุพันธ์กัลยา ลำเหลือ เหรัญญิก
6. นางสุจิตรา อุทธา เหรัญญิก
7. นายสยุมพร พรหมจารีต วิชาการ
8. นายธนูศิลป์ สุขเสริม วิชาการ
9. นายพลนภา นนสุราช วิชาการ
10. นายสุรินทร์ ขจัดมลทิน วิชาการ
11. นายประสาทพร สีกงพลี วิชาการ
12. นายกษิดิษ ขันธรัตน์ พิธีกร
13. นายสรายุทธ สมศรี พิธีกร
14. นางสาวจุฬาวรรณ ทุตปอ พิธีกร
15. นายวีระศักดิ์ อุดมเดชาเวทย์ พิธีกร
16. นายฤทธิเดช คำแพงศรี สวัสดิการ
17. นายวิษณุ คำจุมพล สวัสดิการ
18. นายรุ่งเรือง ภูครองตา สวัสดิการ
19.นายสมัย จาวใจเด็ด สวัสดิการ
20. นายอำพล สีหา ประชาสัมพันธ์
21. นายธวัชชัย แสงจันทร์ ประชาสัมพันธ์
22. นายสุนทร พลอาสา ประชาสัมพันธ์
23. นายมนตรี เทเวลา ประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาฬสินธ์

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์

1

นายรุ่งเรือง ภูครองตา

สอ.ดงบัง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด

๐๑๓๒๐๑๖๔๙

2

นายอนันต์ ปุรินทะ

สอ.โนนสมบูรณ์ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์

๐๙๕๗๐๗๐๙๒

3

นายมุณี ศรีแนน

สอ.กุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์

๐๔๓๘๕๑๐๑๘

4

นายวีระพงษ์ มาสสะอาด

สอ.ต้อน ต.เหนือ อ.เมือง

๐๙๘๔๒๕๕๑๔

5

นายชอบเรียน วงศ์ศิริ

สอ.หนองแสง ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ

๐๔๓๘๖๑๑๓๑

จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์

1

นายประวัติ วันศุกร์

สอ.โนนปอแดง ต.บ้านโคก

๐๔๓๓๑๔๖๕๐

2

นายณรงค์ศักดิ์ พฤติสาร

รพท.หนองบัวลำภู

๐๑๐๖๑๘๑๑๘

3

นายสมัย จาวใจเด็ด

สอ.กุดดู่ อ.โนนสัง

๐๙๒๗๔๙๒๕๔

4

นายสยุมพร พรหมจารีต

รพ.โนนสัง

๐๑๓๒๐๔๕๒๘

5

นายกิตติภพ หงษ์ษา

สอ.นากอก อ.ศรีบุญเรือง

๐๑๘๗๒๒๓๖๔

6

นายศรายุทธ สมศรี

รพ.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา

๐๑๗๑๗๒๑๐๘

7

นายสุวิทย์ โพธิราชา

รพ.หนองบัวลำภู

๐๙๙๔๑๕๖๘๒

จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์

1

นายจำเนียร ก้อนด้วง

สอ.หนองแต้ ต.หนองสูง อ.หนองสูง

๐๑๗๐๘๘๐๖๓

2

นายสุรินทร์ ขจัดมลทิน

สอ.บ้านโคก อ.เมือง

๐๑๗๖๙๑๑๑๕

3

นายสมบูรณ์ พระสุพรรณ

สอ.บ้านดอน อ.หว้านใหญ่

๐๑๓๙๑๐๗๒๘

4

นายทองคำ พิกุลศรี

สอ.ท่าไคร้-นาแล อ.เมือง

5

นางสุพรรณี ซาเสน

สอ.เหล่าหมี อ.ดอนสาเล

๐๑๓๘๐๘๙๒๑

6

นายสมบูรณ์ อ้วนไตร

สอ.บ้านหนองแวง อ.เมือง

๐๙๘๔๒๗๓๖๓

7

นายศักดิ์นรินทร์ บุญเจริญ

สอ.สานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง

8

นายโชคทวี วังคะฮาต

สอ.บ้านงิ้ว ต.โนนยาง อ.หนองสูง

9

นายวิศวพล บุทธิจักร์

สอ.บ้านโคกกลาง อ.หนองสูง

จังหวัดสกลนคร

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์

1

นายพลนภา นนสุราช

สสอ.เมืองสกลนคร

๐๔๒๗๑๗๗๑๖

2

นายสัณฐิติ ปาระพิมพ์

สสอ.ส่องดาว

๐๑๓๒๐๕๐๒๔ , ๐๔๒๗๘๖๐๓๒

3

นายสุนทร บุญอาษา

สอ.หนองพอกใหญ่/สสอ.คำตากล้า

๐๔๒๗๙๖๑๘๑ , ๐๙๕๗๐๒๗๓๒

4

นายภัทรพงษ์ เกตุคล้าย

สอ.บะฮี อ.พรรณานิคม

๐๙๘๔๐๓๒๖๕

5

นายสำเร็จ สุวรรณเทน

สสอ.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม

๐๔๒๗๗๙๑๑๔ , ๐๔๒๗๗๙๔๐๐

จังหวัดหนองคาย

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์

1

นายฤทธิเดช คำแพงศรี

สอ.กวนวัน อ.เมืองฯ

๐๑๓๘๐๓๑๒๘

2

นายผดุงศักดิ์ บุตรโยธี

สอต.มีชัย อ.เมือง

๐๑๙๗๕๑๗๐๙

3

นายกุศล จันทร์หอม

สอ. ท่าเชียงเครือ ต.โปร่งไฮ อ.เซกา

๐๑๐๕๓๙๙๓๔

4

นายวิษณุ คำจุมพล

สอ. บ้านฝาง อ.สระใคร

๐๔๒๔๒๓๑๕๙

5

นายรัศมี สุขมนต์

สอ.เหล่าต่างคำ องโพนพิสัย

๐๔๒๔๗๑๗๙๘

จังหวัดเลย

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์

1

นายธนูศิลป์ สุขเสริม

รพ.ภูกระดึง

๐๔๒๘๗๑๐๑๗

2

นายอำพล สีหา

สสจ.เลย

๐๑๙๗๕๔๖๗๕

3

นส.จุฬาวรรณ ทุตปอ

สสอ.ด่านซ้าย

๐๔๒๘๙๑๒๗๙

4

นายอภิชัย แก้วสมบัติ

สสอ.เอราวัณ

๐๔๒๘๕๓๐๕๖

5

นายเฉลิม โยธามาศ

สอ.หัวฝาย กิ่ง อ.เอราวัณ

๐๙๕๗๒๒๑๖๖

จังหวัดนครพนม

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์

1

นายสังคม ศรีวังพล

สอ.ดอนแดง อ.นาหว้า

๐๑๗๑๗๓๙๕๖

2

นายวีระศักดิ์ อุดมเดชาเวทย์

สอ.ท่าดอกแก้ว อ.ท่าอุเทน

๐๔๒๕๕๑๑๑๒

3

นายธวัชชัย แสงจันทร์

สสอ.ปลาปาก อ.ปลาปาก

๐๔๒๕๘๙๒๐๙(บ้าน)

จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์

1

นายสมหมาย วงค์บุตร

สสอ.บรบือ

๐๔๓๗๗๑๔๙๗

2

นายพิทยา พนิชนาพันธุ์

สอ.มะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย

๐๔๓๗๗๔๑๐๔

3

นายประสาทพร สีกงพลี

รพ.นาดูน อ.นาดูน

๐๙๗๑๑๕๗๙๗ , ๐๔๓๗๙๗๐๑๕-๖ ต่อ ๑๑๓

4

นางจริยา สีกงพลี

สสอ.นาดูน อ.นาดูน

๐๔๓๗๙๗๒๑๙

5

นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์

สสอ.นาดูน อ.นาดูน

๐๑๘๗๒๗๐๔๕ , ๐๔๓๗๙๗๐๒๗

6

นายสมหมาย คำพิชิต

สอ.หนองผง ต.ดงยาง อ.นาดูน

๐๔๓๗๓๑๐๘๕

7

นายประเสริฐ ไหลหาโคตร

สอ.หนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ

๐๑๓๙๓๑๕๕๒

8

นายมนตรี เทเวลา

สอ.โพธิ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม

๐๔๓๗๙๘๒๗๘ , ๐๙๘๖๓๗๔๓๐

จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์

1

นายเสกสรรค์ สองจันทร์

สสอ.โนนสะอาด

๐๔๒๓๙๑๒๓๖ , ๐๑๙๖๕๖๖๔๑

2

นายนพดล เลี้ยงพรม

สสอ.หนองแสง

๐๔๒๓๙๗๔๑๖ , ๐๑๙๗๕๐๒๐๕

3

นายประเสริฐ สุลภูมิ

สองสุมเล้า อ.เพ็ญ

๐๙๙๔๓๐๒๕๙

4

นายสาคร อำคา

สสอ.กุมภวาปี

๐๑๕๙๒๓๗๒๒

5

นายอดุลย์ ศรีนันทะ

สสอ.โนนสะอาด

๐๑๙๗๔๖๔๙๙

6

นายหาญ จันนาวัน

สอ.ปากดง ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง

๐๑๓๙๑๘๙๓๙

7

นายเมธาวุฒิ อัคเส

สอ.โนนสมบูรณ์ อ.น้ำโสม

๐๙๖๒๓๙๔๙๘

8

นายประพัทธ์ ธรรมวงษา

สสอ.กุมภวาปี

๐๑๙๖๕๘๓๕๐

9

นายลือชา ปุตุรงค์

สสอ.ไชยวาน

๐๔๒๒๖๑๓๔๐ (บ้าน),

๐๔๒๒๖๗๑๒๐ (สำนักงาน),

๐๙๘๑๖๙๕๓(มือถือ)

จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์

1

นางปัณณพร หนองแก

สอ.เพ็กใหญ่ อ.พล

๐๑๗๐๘๘๐๖๓

2

นางทองใส เอ่นหยอง

สอ.บ้านหนองแก อ.หนองเรือ

๐๑๗๖๙๑๑๑๕

3

นายสุทธิดล ทาแดง

สสอ.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน

๐๑๓๙๑๐๗๒๘

4

นายทรงฤทธ์ พิมพ์คำไหล

สสอ.พระยืน อ.พระยืน

5

นายชาญชัย เทศประสิทธิ์

สอ.อุดมศิลป์ อ.อุบลรัตน์

๐๑๓๘๐๘๙๒๑

6

นายคนึง พาที

สอ.หัวหนอง อ.บ้านไผ่

๐๙๘๔๒๗๓๖๓

7

นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย

สสอ.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง

๐๔๓๔๔๙๖๔๑

8

นางอักษราพร สินจัตุรัส

สสจ. ขอนแก่น

๐๔๓๒๒๑๑๒๕

9

นายประสิทธิ์ ทองล้น

สสอ. สีชมพู

๐๔๓๓๙๙๐๙๕

10

นายไพฑูรย์ มั่นคง

สสอ.บ้านฝาง

๐๙๔๑๙๔๔๑๙

11

นางจงดี ภิรมย์ไชย

สสจ.ขอนแก่น

๐๔๓๒๒๑๑๒๕

12

นางผกาพันธ์ ชัยพรมมา

สสอ.แวงน้อย

๐๔๓๔๙๙๐๗๑ , ๐๑๗๖๙๒๕๐๑

13

นางสาวบุญถนอม คงอุ่น

สอ.ยางคำ อ.หนองเรือ

๐๑๐๔๗๖๑๒๒

14

นางสุจิตรา อุทธา

สสอ.เมือง

๐๑๘๗๒๘๗๐๖

15

นายสุนทร มงคลอินทร์

สสจ.ขอนแก่น

๐๑๘๗๑๒๔๘๘

16

นางสุพันธุ์กัลยา ลำเหลือ

สสอ.เมือง

๐๙๕๗๗๖๗๗๓,๐๔๓๓๓๖๒๗๒

17

นายวิรัตชัย พงษ์ภักดิ์

สอ.โนนข่า อ.ชนบท

๐๑๕๗๔๓๖๐๖

18

นางอมรรัตน์ กาจหาญ

สสอ.เมืองขอนแก่น

๐๑๘๖๓๗๐๕๕,๐๔๓๓๓๖๒๗๒

 

สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-590-1946 โทรสาร 02-590-1947
ติดต่อ IWEBMASTER I I PORTPOLIO I I คลิกเพื่อพิมพ์หน้านี้ I I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1