This is a proposed orthography that is meant to be used for writing of Zulu. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Zulu
The Zulu alternative orthography

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)
# Proposed letter Current letter IPA

1

A a

a

[a]

2

B b

bh

[b̥]

3

Ɓ ɓ b [ɓ]

4

C c tsh [tʃʼ]

5

D d d [d̠̥]
6

E e

e

[ɛ~e]

7

F f

f

[f]

8

G g gh [ɡ̊]
9

H h

h

[h]

10

I i

i

[i]

11

J j j [d̥ʒʱ]
12

K k

kh

[kʰ]

13 Kʼ kʼ k [kʼ~ɠ]

14

Ǩ ǩ kl [kxʼ]

15

L l

l

[l]

16 Ł ł hl [ɬ]
17 Ļ ļ dl [ɮ̈]
18

M m

m

[m]

19

N n

n

[n]

20 Ñ ñ ny [ɲ]
21 Ŋ ŋ ng [ŋ]
22 O o o [ɔ~o]

23

P p

ph

[pʰ]

24 Pʼ pʼ p [pʼ]

25

Q q

q

[kǃ]

26

Qh qh qh [kǃʰ]

27

Qx qx gq [ɡ̊ǃʱ]

28

Ŋq ŋq nq [ŋǃ]
29 Ŋqx ŋqx ngq [ŋǃʱ]
30*

R r

r

[r]

31

S s

s

[s]

32

Š š

sh

[ʃ]

33

T t

th

[tʰ]

34 Tʼ tʼ t [tʼ]
35 U u u [u]
36 V v v [v̤]
37 W w w [w]
38

X x

hh

[ɦ]

39 Y y y [j]
40 Z z z [z̤]
41* Ž ž zh [ʒ̈]
42 ʇ ʇ c [kǀ]
43 ʇh ʇh ch [kǀʰ]
44 ʇx ʇx gc [ɡ̊ǀʱ]
45 Ŋʇ ŋʇ nc [ŋǀ]
46 Ŋʇx ŋʇx ngc [ŋǀʱ]
47 ʖ ʖ x [kǁ]
48 ʖh ʖh xh [kǁʰ]
49 ʖx ʖx gx [ɡ̊ǁʱ]
50 Ŋʖ ŋʖ nx [ŋǁ]
51 Ŋʖx ŋʖx ngx [ŋǁʱ]
*These letters are only used in loanwords.

Text example
First article of the Universal Declaration of Human Rights

Ɓoŋkʼe aɓantu ɓazalwa ɓekululekʼile ɓeliŋana ŋesitunzi naŋamaluŋelo. Ɓahlaŋaniswe wumʇaɓaŋo naŋunemɓeza futi kʼufanele ɓapatane ŋomoya woɓuñe.

Home