There are Arabic, Cyrillic and Latin alphabets for Yaghnobi, but I'm not agree with the latin one, so I've proposed another one that is meant to be used for writing of Yaghnobi. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Yaǧnobī lotinī alifbo/Яғнобӣ лотинӣ алифбо
The Yaghnobi Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Proposed letter

Current letter Cyrillic letter

IPA

1

A a

А а А а

[æ/a/ɑ]

2

Ā ā А а А а [aː/ɑː]

3

B b

B b

Б б

[b]

4

C c

Č č

Ч ч

[t͡ʃ]

5

D d

D d

Д д

[d]

6

E e

E e Э э

[ɛ:/e:]

7

F f

F f Ф ф

[f]

8

G g

G g Г г

[g]

9

Ǧ ǧ

Ɣ ɣ Ғ ғ

[ʁ]

10

H h

H h Ҳ ҳ

[h]

11

Ħ ħ H h Ҳ ҳ [ħ]

12

I i

I i

И и

[i/ɪ/e]

13

Ī ī Ī ī Ӣ ӣ [iː]

14

J j

J̌ ǰ Ҷ ҷ

[d͡ʒ]

15

K k

K k

К к

[k]

16

L l

L l

Л л

[l]

17

M m

M m

М м

[m]

18

N n

N n

Н н

[n]

19 O o O o О о [ɔː/oː]

20

P p

P p

П п

[p]

21

Q q

Q q

Қ қ

[q]

22

R r

R r

Р р

[r]

23

S s

S s

С с

[s]

24

Š š

Š š

Ш ш

[ɕ]

25

T t

T t

Т т

[t]

26

U u U u У у [u/ʊ/o]

27

Ū ū

Ū ū/ʏ

Ӯ ӯ

[uː/yː]

28

V v

V v В в

[v]

29 W w W w Ԝ ԝ [β̞]
30

X x

X x X x

[χ]

31 Xw xw X° x° X x [χʷ]
32

Y y

Y y Й й

[j]

33

Z z

Z z З з

[z]

34

Ž ž

Ž ž Ж ж

[ʑ]

35

ʕ ʕ ع Ъ ъ [ʕ]

Text example
An anecdote about Nasreddin

Nasriddī́n ī xūd ci bozór uxš tangái axirī́n. Kaxík woxúrdš avī́, cáwi apursóšt: “Xūd cof pūl axirī́nī?” Nasriddī́n ī́ipiš jawób atifár, dúipiš jawób atifár, tiráyipiš jawób atifár, aǧór: “Hámaipi jawób tifaróm, zīq vómišt.” Ax xūdš ci sarš anós, bozórisa adáu, fayród akún: “E odámt! Daràu-daráwi maydónisa šaut, īyóka jām vüt! Kattóti šumóxpi árkšint ast!” Odámt hamáš maydóni īyóka jām avór, áni šáhri hicúxs nàapiráxs. Nasriddī́n balandī́i sári asán, fayród akún: “E odámt, ǧiríft, nihíš xūd man uxš tangái axirī́nim

Home