This is a proposed orthography that is meant to be used for writing of Xhosa. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

ʖhosa/Xhosa
The Xhosa alternative orthography

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)
# Proposed letter Current letter IPA

1

A a

a

[a]

2

B b

bh

[b̥ʱ]

3

Ɓ ɓ b [ɓ]

4

C c

ths [tsʰ]

5

Cʼ cʼ ts [tsʼ]
6 Č č tsh [tʃʰ]

7

Čʼ čʼ thsh [tʃʼ]

8

D d d [d̠̥ʱ]
9 Ď ď dy [d̠̥ʲʱ]

10

E e

e

[ɛ~e]

11

F f

f

[f]

12 G g g [ɡ̊ʱ]
13 Ǧ ǧ gr [ɣ̈]

14

H h

h

[h]

15

I i

i

[i]

16*

J j

dz

[d̥zʱ]

17 J̌ ǰ j [d̥ʒʱ]
18

K k

kh

[kʰ]

19

Kʼ kʼ k [kʼ]
20 Ǩ ǩ rh [x]
21 Kǩ kǩ kr [kxʼ]
22

L l

l

[l]

23

Ľ ľ lh [l̤]
24 Ł ł hl [ɬ]

25

Ļ ļ dl [ɮ̈]

26

M m

m

[m]

27

M̌ m̌ mh [m̤]

28

N n

n

[n]

29 Ň ň nh [n̤]
30 Ñ ñ ny [nʲ]
31 Ñ̌ ñ̌ nyh [n̤ʲ]
32 Ŋ ŋ ng [ŋ]
33* Ŋ̌ ŋ̌ ngh [ŋ̈]
34 O o o [ɔ~o]
35

P p

ph

[pʰ]

36 Pʼ pʼ p [pʼ]
37

Q q

q

[kǃ]

38 Qh qh qh [kǃʰ]
39 Qx qx gq [ɡ̊ǃʱ]
40 Ŋq ŋq nq [ŋǃ]
41 Ŋqh ŋqh nkq [ŋǃˀ]
42 Ŋqx ŋqx ngq [ŋǃʱ]
43*

R r

r

[r]

44 Ř ř r [r̤]
45

S s

s

[s]

46

Š š

sh

[ʃ]

47

T t

th

[tʰ]

48 Tʼ tʼ t [tʼ]
49 Ť ť tyh

[t̠ʲʰ]

50 Ťʼ ťʼ ty [t̠ʲʼ]
51 U u u [u]
52 V v v [v̤]
53 W w w [w]
54 W̌ w̌ wh [w̤]
55

X x

hh

[ɦ]

56 Y y y [j]
57 Y̌ y̌ yh [j̈]
58 Z z z [z̤]
59* Ž ž zh [ʒ̈]
60 ʇ ʇ c [kǀ]
61 ʇh ʇh ch [kǀʰ]
62 ʇx ʇx gc [ɡ̊ǀʱ]
63 Ŋʇ ŋʇ nc [ŋǀ]
64 Ŋʇh ŋʇh nkc [ŋǀˀ]
65 Ŋʇx ŋʇx ngc [ŋǀʱ]
66 ʖ ʖ x [kǁ]
67 ʖh ʖh xh [kǁʰ]
68 ʖx ʖx gx [ɡ̊ǁʱ]
69 Ŋʖ ŋʖ nx [ŋǁ]
70 Ŋʖh ŋʖh nkx [ŋǁˀ]
71 Ŋʖx ŋʖx ngx [ŋǁʱ]
*These letters are only used in loanwords.

Text example
First article of the Universal Declaration of Human Rights

Ɓoŋkʼe aɓantʼu ɓazalwa ɓekululekʼile ɓeliŋana ŋesidima naŋokʼweemfanelo. Ɓoŋkʼe aɓantʼu ɓanesipiwo sesazela nesizatu sokʼwenza isenzo oŋatanda ukuɓa senziwe kumzalwane wako.

Home