This is a proposed orthography that is meant to be used for writing of Xârâcùù. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Hãrãcïï/Xârâcùù
The Xârâcùù alternative orthography/L'orthographe xârâcùù alternative

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Proposed letter

Current letter

IPA

1

A a

A a

[ɑ]

2 Aa aa Aa aa [ɑː]

3

à ã  â [ɑ̃]

4

Ãã ãã Ââ ââ [ɑ̃ː]
5

B b

B b

[ᵐb]

6

Bw bw

Bw bw

[ᵐbʷ]

7

C c C c [t͡ʃ]

8

D d

D d

[ⁿd]

9

E e

É é

[e]

10

Ee ee Éé éé [eː]

11

Ë ë E e

[ɤ]

12

Ëë ëë Ee ee [ɤː]
13 Ɛ ɛ È è

[ɛ]

14

Ɛɛ ɛɛ Èè èè [ɛː]

15

Ɛ˜ ɛ̃ Ê ê

[ɛ̃]

16 Ɛ˜ɛ̃ ɛ̃ɛ̃ Êê êê [ɛ̃ː]
17 Ɛ¨ ɛ¨ Ë ë

[ʌ]

18

Ɛ¨ɛ¨ ɛ¨ɛ¨ Ëë ëë [ʌː]

19

Ɛ¨˜ ɛ̃¨ Ä ä

[ʌ̃]

20 Ɛ¨˜ɛ̃¨ ɛ̃¨ɛ̃¨ Ää ää [ʌ̃ː]
21 F f F f [f]
22

G g

G g

[ᵑg]

23 Gw gw Gw gw [ᵑgʷ]
24

H h

X x

[x]

25

Hw hw

Xw xw

[xʷ]

26

I i

I i

[i]

27 Ii ii Ii ii [iː]
28 Ĩ ĩ Î î [ĩ]
29 Ĩĩ ĩĩ Îî îî [ĩː]
30 Ï ï Ù ù [ɨ]
31 Ïï ïï Ùù ùù [ɨː]
32 Ϙ ï˜ Ü ü [ɨ̃]
33 Ï˜ï˜ ï˜ï˜ Üü üü [ɨ̃ː]
34 J j J j [ᶮɟ]
35

K k

K k

[k]

36 Kw kw Kw kw [kʷ]
37

L l

L l

[l]

38

M m

M m

[m]

39

Mw mw

Mw mw

[mʷ]

40

N n

N n

[n]

41 Ñ ñ Ny ny [ɲ]
42 Ŋ ŋ Ng ng [ŋ]
43 O o O o [o]
44 Oo oo Oo oo [oː]
45 Ɔ ɔ Ö ö [ɔ]
46 Ɔɔ ɔɔ Öö öö [ɔː]
47 Ɔ˜ ɔ Ô ô [ɔ̃]
48 Ɔ˜ɔ ɔɔ Ôô ôô [ɔ̃ː]
49

P p

P p

[p]

50

Pw pw

Pw pw

[pʷ]

51

R r

R r

[r]

52

S s

Ch ch

[ʃ]

53

T t

T t

[t]

54

U u

U u

[u]

55 Uu uu Uu uu [uː]
56 Ũ ũ Û û [ũ]
57 Ũũ ũũ Ûû ûû [ũː]
58 V v V v [v]
59

W w

W w

[w]

60 X x S s [ç]
61 Y y Y y [j]
There would not be letters q, z, which would be replaced by k, s, respectively.

Text example
-

-

Home