There are Arabic, Cyrillic and Latin alphabets for Wakhi, but I'm not agree with the latin one, so I've proposed another one that is meant to be used for writing of Wakhi. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

X̌ik/
The Wakhi Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)
# Proposed letter Current letter IPA

1

A a

А а

[a]

2

B b

B b

[b]

3 C c C c [t͡s]

4

Č č

Č č

[t͡ʃ]

5

Ĉ ĉ Č. č. [ʈ͡ʂ]
6

D d

Ḍ ḍ

[d̪]

7

Ḍ ḍ D d [ɖ]

8

Ď ď Δ δ [ð]
9

E e

E e

[e]

10 Ë ë Ə ə [ə]

11

F f

F f

[f]

12

G g

G g

[g]

13

Ǧ ǧ

Ɣˇ ɣˇ

[ɣ]

14

Ƣ ƣ Ɣ ɣ [ʁ]

15

H h

H h

[h]

16

I i

I i

[i]

17 Ï ï Ы ы [ɨ]

18

J j

Ʒ ʒ

[d͡z]

19 J̌ ǰ J j [d͡ʒ]

20

Ĵ ĵ J̌. ǰ. [ɖ͡ʐ]

21

K k

K k

[k]

22

L l

L l

[l]

23

M m

M m

[m]

24

N n

N n

[n]

25

O o O o [o]

26

P p

P p

[p]

27

Q q

Q q

[q]

28

R r

R r

[r]

29

S s

S s

[s]

30

Š š

Š š

[ʃ]

31 Ŝ ŝ Š. š. [ʂ]
32

T t

Ṭ ṭ

[t]

33 Ṭ ṭ T t [ʈ]
34 Ť ť Θ ϑ [θ]
35 U u U u [u]
36

V v

V v

[v]

37 W w W w [w]
38

X x

X̌ x̌

[x]

39 X̌ x̌ X x [χ]
40

Y y

Y y

[j]

41

Z z

Z z

[z]

42

Ž ž

Ž ž

[ʒ]

43 Ẑ ẑ Ž. ž. [ʐ]

Text example
Luke 11:2-4

Yiso yavər x̆atəy: «Sayišt ji dəo carəv, x̆anəv: Ey bzïrgwor Tat ki də osmonət cəy! Ti bəzïrg nung bər olam ïmït! Ləcər dəwroni Ti podšoyi ƣat-ət, zəmin-ət zəmon də hïkmi taw ïmït! Spo rïsq-ət rïzi sakər nəsib car! Cə spo gənoən šəxs! Sak bə kuy, ki sakər šakiƣ, cə kərk! kïx̆ter baxŝəŝ carən. Cə bandi nafs-ət awasən, Cə waswasayi Iblisən saki niga ďïr!»

Home