There are Arabic, Cyrillic and Latin alphabets for Wakhi, but I'm not agree with the latin one, so I've proposed another one that is meant to be used for writing of Wakhi. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Xik/
The Wakhi Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)
# Proposed letter Current letter IPA Example

1

A a

А а

[a]

Alam
2

B b

B b

[b]

Bet
3 C c C c [t͡s] Cïbïr

4

Č č

Č č

[t͡ʃ]

Čoy

5

Ĉ ĉ Č̣ č̣ [ʈ͡ʂ] Ĉežem
6

D d

Ḍ ḍ

[d̪]

Demal

7

Ḍ ḍ D d [ɖ] Ḍaf

8

Ď ď Δ δ [ð] Ďiz
9

E e

E e

[e]

Engiz
10 Ë ë Ə ə [ə] Ë

11

F f

F f

[f]

Fil

12

G g

G g

[g]

Gïṭ

13

Ǧ ǧ

Ɣ̌ ɣ̌

[ɣ]

Ǧef

14

Ƣ ƣ Ɣ ɣ [ʁ] Ƣel

15

H h

H h

[h]

Hel
16

I i

I i

[i]

Istin
17 Ï ï Ы ы [ɨ] Ïŝtïr

18

J j

Ʒ ʒ

[d͡z]

Juǧ
19 J̌ ǰ J j [d͡ʒ] Jurïti

20

Ĵ ĵ J̣̌ ǰ̣ [ɖ͡ʐ] Ĵarĵar

21

K k

K k

[k]

Kril

22

L l

L l

[l]

Lut

23

M m

M m

[m]

Mïr
24

N n

N n

[n]

Nay

25

O o O o [o] Oston

26

P p

P p

[p]

Pes
27

Q q

Q q

[q]

Qaq
28

R r

R r

[r]

Ricn
29

S s

S s

[s]

Suy
30

Š š

Š š

[ʃ]

Šač
31 Ŝ ŝ Ṣ̌ ṣ̌ [ʂ] Ŝew
32

T t

Ṭ ṭ

[t]

Tor
33 Ṭ ṭ T t [ʈ] Ṭïǧ
34 Ť ť Θ ϑ [θ] Ťot
35 U u U u [u] Uẑï
36

V v

V v

[v]

Voyn
37 W w W w [w] Wïŝ
38

X x

X̌ x̌

[x]

Xeč
39 X̌ x̌ X x [χ] X̌isṭa
40

Y y

Y y

[j]

Yaz
41

Z z

Z z

[z]

Zem
42

Ž ž

Ž ž

[ʒ]

Žarž
43 Ẑ ẑ Ẓ̌ ẓ̌ [ʐ] Ẑuy

Text example
Luke 11:2-4

Yiso yavër xaṭëy: «Sayišṭ ji ḍëo carëv, xanëv: Ey bzïrgwor Ṭaṭ ki ḍë osmonëṭ cëy! Ṭi bëzïrg nung bër olam ïmïṭ! Lëcër ḍëwroni Ṭi poḍšoyi ƣaṭ-ëṭ, zëmin-ëṭ zëmon ḍë hïkmi ṭaw ïmïṭ! Spo rïsq-ëṭ rïzi sakër nësib car! Cë spo gënoën šëx̌s! Sak bë kuy, ki sakër šakiƣ, cë kërk! kïxṭer bax̌ŝëŝ carën. Cë banḍi nafs-ëṭ awasën, Cë waswasayi Iblisën saki niga ďïr!»

Home