This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Ubykh. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Twaxˇəbza latin alfavit/ТВaҳəбзa латин алфавит
The Ubykh Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter Cyrillic letter IPa

1

A a

А а

[a]

2

B b

Б б

[b]

3 Bʕ bʕ БЪ бъ [bˤ]

4

C c

Ц ц

[t͡s]

5 C' c' ЦӀ цӀ [t͡sʼ]
6 Ć ć Ҹ ҹ [t͡ɕ]
7 Ćw ćw ҸУ ҹу [t͡ɕʷ]
8 Ć' ć' ҸӀ ҹӏ [t͡ɕʼ]
9 Ć'w ć'w ҸӀУ ҹӏу [t͡ɕʼʷ]

10

Č č Ч ч [t͡ʃ]

11

Č' č' ЧӀ чӏ [t͡ʃʼ]
12 Ĉ ĉ Ҿ ҿ [t͡ʂ]
13 Ĉ ĉ ҼӀ ҽӏ [t͡ʂʼ]

14

D d

Д д

[d]

15 Dw dw ДУ ду [dʷ]

16

E e

Е е

[ɛ/e]

17 Ə ə Ә ә [ə]
18

F f

Ф ф

[f]

19

G g

Г г

[g]

20

Gy gy ГЬ гь [gʲ]
21 Gw gw ГУ гу [gʷ]
22 Ǧ ǧ Ҕ ҕ [ɣ]
23 Ƣ ƣ Ғ ғ [ʁ]

24

Ƣy ƣy ҒЬ ғь [ʁʲ]
25 Ƣw ƣw ҒУ ғу [ʁʷ]
26 Ƣʕ ƣʕ ҒЪ ғъ [ʁˤ]
27 Ƣʕw ƣʕw ҒЪУ ғъу [ʁˤʷ]

28

H h Һ һ [h]
29 İ i И и [i]
30 I ı Й й [ı]
31 Ï ï Ы ы [ɯ/ɨ]
32 J j Џ џ [d͡ʐ]
33 J´j´ Ҵ ҵ [d͡ʑ]
34

K k

К к

[k]

35 Ky ky КЬ кь [kʲ]
36 Kw kw КУ ку [kʷ]
37 K' k' КӀ кӀ

[kʼ]

38 K'y k'y КӀЬ кӀь [kʼʲ]
39 K'w k'w КӀУ кӀу [kʼʷ]
40

L l

Л л

[l]

41 Ł ł Ӆ ӆ [ɬ]
42 Ł' ł' ӅӀ ӆӀ [ɬʼ]
43

M m

М м

[m]

44 Mʕ mʕ МЪ мъ [mˤ]
45

N n

Н н

[n]

46

O o

О о

[o]

47 Ɔ ɔ Ҩ ҩ [ɔ]
48 Ö ö Ө ө [ø/œ]
49

P p

П п

[p]

50 Pʕ pʕ ПЪ пъ [pˤ]
51 P' p' ПӀ пӀ [pʼ]
52 Pʕ' pʕ' ПӀЪ пӀъ [pˤʼ]
53 Q q Қ қ

[q]

54 Qy qy ҚЬ қь [qʲ]
55 Qw qw ҚУ қу [qʷ]

56

Qʕ qʕ ҚЪ қъ [qˤ]
57 Qʕw qʕw ҚУЪ қуъ [qˤʷ]
58 Q' q' ҚӀ қӀ [qʼ]

59

Q'y q'y ҚӀЬ қӀь [qʼʲ]
60 Q'w q'w ҚӀУ қӀу [qʼʷ]
61 Qʕ' qʕ' ҚӀЪ қӀъ [qˤʼ]
62 Qʕw' qʕw' ҚӀУЪ қӀуъ [qˤʷʼ]
63

R r

Р р

[r]

64

S s

С с

[s]

65

Ś ś

Ҫ ҫ

[ɕ]

66 Św św ҪУ ҫу [ɕʷ]
67 Š š Ш ш [ʃ]
68 Šw šw ШУ шу [ʃʷ]
69 Ŝ ŝ Ѕ ѕ [ʂ]
70

T t

Т т

[t]

71 Tw tw ТУ ту [tʷ]
72 T' t' ТӀ тӀ [tʼ]
73 T'w t'w ТӀУ тӀу [tʼʷ]
74

U u

У у

[ʊ/u]

75 Ü ü Ү ү [ʏ/y]
76

V v

В в

[v]

77 Vʕ vʕ ВЪ въ [vˤ]
78 W w У у [w]
79 Wʕ wʕ УЪ уъ [wˤ]
80 X x Х х

[x]

81 Xˇ xˇ Ҳ ҳ [χ]
82 Xˇy xˇy ҲЬ ҳь [χʲ]
83 Xˇw xˇw Хь хь [χʷ]
84 Xˇʕ xˇʕ ҲЪ ҳъ [χˤ]
85 Xˇʕw xˇʕw ҲЪУ ҳъу [χˤʷ]
86

Y y

Ј ј [j]
87

Z z

З з

[z]

88

Ź ź

Ӟ ӟ

[ʑ]

89 Źw źw ӞУ ӟу [ʑʷ]
90 Ž ž Ж ж [ʒ]
91 Žw žw ЖУ жу [ʒʷ]
92 Ẑ ẑ Ӝ ӝ [ʐ]
93 ʕ ʕ Ъ ъ [ʕ]
94 ʔ ʔ Ӏ [ʔ]

Text example
The Smart Young Girl

Faxˇyə Adïǧəƣə zənəynšwgwərə lətwq'ə. Wənəynšw ƣəywïƣyə šq'ənï pxˇyədïkw'ïn ƣəxˇwəčənəyt'. «Zəšwəbləłəwəgwərəƣə zəpxˇyədïkw'łərïxˇə lət,» aq'əgyï ƣaqw'q'ə. Wəpxˇyədïkw'ïn səngyafï psəłïxˇw xˇyəyky'əq'əšəgyï «Sïƣwə sïmgwïčaq'əśə sïgyïn ƣəʦ'əłï adïć'ənïn sïjïky'əwt,» q'əgyï aləsq'əyt'. Anəynšw wəpxˇyədïkw' zənïbyəwmə aynïwəwtïn łəq'əwq'ə. Ačəbƣyəwïsïn aky'əgyï dƣəźwəpsəwnə zəqʕaśïgwərən gyïwïn wəšwwə wəzəq'alə aləsq'ə.

Home