This is a proposed orthography that is meant to be used for writing of Tuscarora. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Skaarùùręʔ/Ska:rù:rę'/Sgaroore̲h̲’
The Tuscarora alternative orthography

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Proposed letter

Rudes’ Iroquoianist letter

Tuscarora Nation letter

IPA

1

A a

A a

A a

[a]

2

C c Č č Ch ch, G g, J j [t͡s]

3

E e

E e Eh eh

[ɛ]

4

Ȩ ȩ Ȩ ȩ E_h_ e_h_ [ɛ̃~ʌ̃]

5

H h H h H h [h]

6

I i I i Ee ee [i]
7

K k

K k

K k, G g, gh

[k]

8

N n

N n

N n

[n]

9

R r R r R r, S s [r]
10

S s

S s

S s

[s]

11

T t

T t

T t, D d

[t]

12

Ť ť Θ θ Th th [θ]

13

U u U u Oo oo [u]
14 W w W w W w, F f [w]
15 Y y Y y Y y [j]
16 ʔ ʔ ʔ ʔ [ʔ]
Rising tone is marked with an acute accent (á), falling tone is indicated by a grave accent (à).
Long vowels are indicated by doubling the vowel: aa, ee, ȩȩ, ii, uu.
There would not be letters b, d, f, g, j, l, m, o, p, q(u), v, x, z, which would be only used in loanwords or replaced by w, t, w, k, c, r, n, u, w, k(w), w, ks, s, respectively.

Text example
Kunęhrayę́hnęʔ

Haʔ Kunęhrayę́hnęʔ kwèèniʔ utáʔreh, tíhsnęʔ héʔthu kwèèniʔ neyúhsęęt íhskah haʔ ukyérheh ààrę ukę́ʔ urę́hseh aryuyę́ę́ʔnaak, kayááťę utaʔrúhskęʔ hèènęʔ yuhsęʔnààwęʔ uhcíhręʔ haʔ néci tiwahsuʔnęháʔnęʔ; tikacihskęhkareťę́huʔy tíhsnęʔ haʔ tikakyéʔweeť hààneʔ kwèèniʔ yuhkwááťę. Kwę, yawętaʔrataʔkwáʔrhuʔy haʔ awéʔręʔ. Syààweʔ yęʔnę́hnęę nekayęhwí·ťnęęt, syààweʔ úʔnęʔ yęʔnę́hnęę kwęhs.

Home