This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Tłı̨chǫ (Dogrib). It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Tłįčǫ/Tłı̨chǫ
The Tłı̨chǫ alternative orthography

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Proposed letter

Current letter

IPA

1

A a

A a

[a]

2

Aa aa

Aa aa

[aː]

3 Ą ą Ą ą [ã]
4 Ąą ąą Ąą ąą [ãː]
5 B b B b [b]
6

C c

Ts ts

[t͡s]

7 C’ c’ Ts’ ts’ [t͡s’]
8 Č č Ch ch [t͡ʃ]
9 Č’ č’ Ch’ ch’ [t͡ʃ’]
10 D d D d [d]
11 Dł dł Dl dl [d͡ɮ]
12

E e

E e

[e]

13

Ee ee

Ee ee

[eː]

14 Ę ę Ę ę [ẽ]
15 Ęę ęę Ęę ęę [ẽː]
16 G g G g [g]
17 Gw gw Gw gw [gʷ]
18 Ǧ ǧ Gh gh [ɣ]
19 H h H h [h]
20 I i I ı [i]
21 Ii ii Ii ii [iː]
22 Į į Į ı̨ [ĩ]
23 Įį įį Įį įį [ĩː]
24 J j Dz dz [d͡z]
25 J̌ ǰ J j [d͡ʒ]
26

K k

K k

[k]

27 Kw kw Kw kw [kʷ]
28 K’ k’ Kʼ kʼ [k’]
29 Kw’ kw’ Kwʼ kwʼ [kʷ’]
30 L l L l [l]
31 Ł ł Ł ł [ɬ]
32

M m

M m

[m]

33 Mb mb Mb mb [ᵐb]
34

N n

N n

[n]

35 Nd nd Nd nd [ⁿd]
36

O o

O o

[o]

37

Oo oo

Oo oo

[oː]

38 Ǫ ǫ Ǫ ǫ [õ]
39 Ǫǫ ǫǫ Ǫǫ ǫǫ [õː]
40 R r R r [ɻ]
41

S s

S s

[s]

42 Š š Sh sh [ʃ]
43

T t

T t

[t]

44 Tʼ tʼ Tʼ tʼ [tʼ]
45 Tł tł Tl tl [t͡ɬ]
46 Tłʼ tłʼ Tlʼ tlʼ [t͡ɬʼ]
47 W w W w [w]
48 Wˇ wˇ Wh wh [ʍ]
49 X x X x [x]
50 Y y Y y [j]
51 Z z Z z [z]
52 Ž ž Zh zh [ʒ]
53 ʔ ʔ ʼ [ʔ]
There would not be letters f, p, q(u), u, v, which would be only used in loanwords or replaced by b, b, k(w), o, b, respectively.
Tones
Low level ˩ à
High level ˥ a

Text example
Doing Things the Right Way

Dǫne edeǧa nàowoò gììtʔį cʔįįwǫ įlè sìi ehkwʔiacʔįįwǫ hǫtʔe nǫǫ̀. Nàowoò gììtʔį įlè sìi diì goǧa nàowoò gǫ̀hłį lanì, wetʔà dǫne nezį ełexè nàdèe eyicʔǫ wetʔà dǫ edehogihdi si ǧa hòèłį. Nàowoò xàɂa tʔà agiatʔı̨̀į sìi łą̀ą enįhtłʔè kʔe dekʔenègįįtłʔèe nile.

Home