This is a proposed orthography that is meant to be used for writing of Scots. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Ðé Skots alternativ orþografi
The Scots alternative orthography

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)
# Proposed letter Letter's name IPA Examples in current orthography Examples in proposed orthography

1

A a

(lax) á/aw [(laks) eɪ/ɑː]

[a, ɑ]

man, cat, bag man, kat, bag
  ai   [eː] pain, fair, scaith pain, fair, skaiþ
  au   [ɑː, ɔː] saul, lauch, haund saul, lauȝ, haund
  aw   [ɑː, ɔː] law, maw, craw law, maw, kraw
  ay   [eː] day day
2 Á á tens á/aw [tɛns e/ɑː] [e] bane, airm, aiple bán, árm, ápel
3

B b

bé [bi], bay [beː]

[b]

brain, baw, bowt brain, baw, bowt
4

C c

cé [t͡ʃi], sé [si], cay [t͡ʃeː], say [seː]

[t͡ʃ] Cheena, chyce, airc Céna, cís, airc
5 D d dé [di], day [deː] [d] deed, dou, blad déd, dú, blad
6 Ð ð eð [ɛð] [ð] faither, than, ither faiðer, ðan, iðer
7

E e

(lax) é/ay [(laks) i/eː]

[ɛ]

bress, fest, ess bress, fest, ess
  ei   [iː]    
  eou   [jʌu]    
  eow   [jʌu]    
  eu   [ju] euro euro
  ew   [ju] dew, few, new dew, few, new
  ey   [iː] ee, bee ey, bey
8 È è òpen é/ay [opɛn i/eː] [i, e] deid, beard, ease dèd, bèrd, èz
9 É é tens é/ay [tɛns i/eː] [i] deed, freend, hear déd, frénd, hér
10 F f ef(f) [ɛf] [f] fine, frae, gowf fín, frá, gowf
11 G g gé [gi], jé [d͡ʒi], gay [geː], jay [d͡ʒeː] [g] gae, gaw, flag gá, gaw, flag
  gh   [g] ghaist, Ghana ghaist, Ghana
  gn   [(g)n]    
  gw   [gw] lingueestics lin·gwéstiks
12

H h

há [he], ác [et͡ʃ], aic [eːt͡ʃ], ic [ɪt͡ʃ]

[h]

heich, hou, haimer héȝ, hú, haimer
13 Ƕ ƕ hwair [hweː] [ʍ] wheel, whaur, whisky ƕél, ƕaur, ƕiski
14

I i

(lax) í/ey [(laks) aɪ/iː]

[ɪ]

pin, hill pin, hill
  iu   [ju]    
  iw   [ju] unity iwniti
15 Í í tens í/ey [tɛns aɪ/iː] [əɪ, aɪ] fire, mynd, pynt fír, mínd, pínt
16

J j

já [d͡ʒe]

[d͡ʒ]

jyne, jist, Japan jín, jist, Japan
17

K k

ká [ke]

[k]

cake, kind, tyke kaik, kínd, tík
  kk   [k] bick, geck, muckle bikk, gekk, mukkel
  kn   [(k/t)n] knap, knee, knowe knap, kné, know
18

L l

el(l) [ɛl]

[l]

lade, law, nail lád, law, nail
19

M m

em(m) [ɛm]

[m]

meat, mair, mou mèt, már, mú
20

N n

en(n) [ɛn]

[n]

nou, nit, can nú, nit, kan
  ng   [ŋ] lang, viking, keeng lang, víking, kéng
  n·g   [ŋg] language, English lan·guáj, Én·glish
  nc   [nʃ] brainch, dunch brainc, dunc
21 O o (lax) ò [(laks) o] [ɔ] God, fon, corn God, fon, korn
  oi   [oe] noise nois
  ou   [ʌu]    
  ow   [ʌu] lown, growe, stowe lown, grow, stow
  oy   [oe]    
22 Ò ò òpen ò [opɛn o] [o] cole, foal, hole kòl, fòl, hòl
23 Ó ó tens ò [tɛns o], ó [ø] [ø] guid, beuk, fluir gód, bók, flór
24

P p

pé [pi], pay [peː]

[p]

peth, pan, raip páþ, pan, ráp
  ph   [p] Phnom Penh, Imphal Phnom Peny, Imphal
25 Q q kú [ku], kiw [kju], qey [kwiː] [kw] queen, quick, quote qén, qikk, qòt
26 R r ar [ar], err [ɛr] [r] ream, sair, airm rèm, sár, árm
27

S s

es(s) [ɛs]

[s/z]

syle, saip, moose síl, sáp, mús
  sh   [ʃ] shairp, sheuch, wash shárp, shóȝ, wash
  s·h   [sh]    
28

T t

té [ti], tay [teː]

[t]

tak, tail, ait tak, tail, át
  th   [t] Thai Thí
  t·h   [th]    
29 U u (lax) ú/iw [(laks) u/ju] [ʌ] gun, but, cut gun, but, kut
30 Ú ú tens ú/iw [tɛns u/u] [u] doun, hoose, cou dún, hús, kú
31 V v vé [vi], vow [vʌu] [v] vyce, vote, verb vís, vòt, verb
32 W w wé [wi], way [weː], dúbl-ú/iw [dubl u/ju], úlú [ulu] [w] wab, wall, wind wab, wall, wind
  wr   [(w/v)r] wrack, wrang, write wrakk, wrang, wrít
33 X x ex [ɛks] [ks] box, six, taxi box, six, taxi
  x-   [z] xylophone, xenon, xenophobia xílofòn, xenon, xenofòbia
34

Y y

yé [ji], yay [jeː], wí [waɪ]

[j]

yit, yowe, ye yit, yow, yé
35 Z z zed [zɛd] [z] zoo, zebra, zone zú, zebra, zòn
  zh   [ʒ] Izhvesk Izhvesk
36

Þ þ

þorn [θɔrn]

[θ]

thing, thank, bath þing, þank, baþ
37 Ȝ ȝ yoȝ [jɔx] [x] aicht, loch, nicht aiȝt, loȝ, níȝt
Foreign words and names maintein their original spelling, so the pronunciation is different to Scots.

Text example

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Aw hóman sowls is born fré and éqal in digniti and ríȝts. Ðí ar toȝerd wi mens and konssiens and shud gíd ðeirsels an til iðer in á spèrit o briðerhèd.

Home