This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Ossetian. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Iron latinag alfavit/Ирон латинаг алфавит
The Ossetian latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter

Cyrillic letter

IPA

1

A a

А а

[a]

2 Ə ə Ӕ ӕ [ə]

3

B b

Б б

[b]

4

C c

Ц ц

[t͡s]

5 C' c' Цъ цъ [t͡sʼ]

6

Č č

Ч ч

[t͡ʃ]

7 Č' č' Чъ чъ [t͡ʃʼ]

8

D d

Д д

[d]

9

E e

Е е, Э э

[e]

10

F f

Ф ф

[f]

11

G g

Гъ гъ

[g]

12

H h Г г

[ʁ]

13

İ i И и [i]
14 I ɪ Ы ы [ɨ]

15

J j

Дз дз

[d͡z]

16 J̌ ǰ Дж дж [d͡ʒ]

17

K k

К к

[k]

18 K' k' Къ къ [kʼ]

19

L l

Л л

[l]

20

M m

М м

[m]

21

N n

Н н

[n]

22

O o

О о

[o]

23

P p

П п

[p]

24

P' p'

Пъ пъ

[pʼ]

25 Q q Хъ хъ [q]
26

R r

Р р

[r]

27

S s

С с

[s~ʃ]

28

Š š

Ш ш

[ʃ]

  Šč šč Щ щ [ɕt͡ɕ]

29

T t

Т т

[t]

30

T' t'

Тъ тъ

[tʼ]

31

U u

У у

[u]

32

V v

В в

[v]

33

W w

У у

[w], [ʷ]

34

X x Х х

[χ]

35 Y y Й й [j]
36

Z z

З з

[z~ʒ]

37

Ž ž

Ж ж

[ʒ]

  ' Ь ь [ʲ]

Text example
First article of the Universal Declaration of Human Rights

Adəyməgtə se 'ppət dər raygwɪrɪnc səribarəy əmə əmxwɪ zonəy sə bartɪ. Uɪdon əxxəst stɪ zond əmə namɪsəy, əmə kərədziyən qwamə uoy əfsɪmərtɪ xwɪzən.

Home