This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Marathi. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Marāṭhī l�tin varṇamālā/मराठी लॅटिन वर्णमाला
The Marathi Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter

Hindi letter IPA
1

A a

[ə]

2 Ā ā [aː]
3

B b

[b]

4 Bh bh [bʱ]
5

C c

[t͡s]

6 Ch ch [t͡sʱ]
7

D d

[d̪]

8 Dh dh [d̪ʱ]
9 Ḍ ḍ [ɖ]
10 Ḍh ḍh [ɖʱ]
11

E e

[e]

12

F f

फ़

[f]

13

G g

[g]

14 Gh gh [gʱ]
15

H h

[ɦ]

16

Ḥ ḥ

[h]

17

I i

[i]

18 Ī ī [iː]
19

J j

[d͡z]

20 Jh jh [d͡zʱ]
21

K k

[k]

22 Kh kh [kʱ]
23

L l

[l̪]

24

M m

[m]

25

N n

[n̪]

26 Ṇ ṇ [ɳ]
27 � � [ɲ]
28 Ṅ ṅ [ŋ]
29

O o

[o]

30

P p

[p]

31 Ph ph [pʱ]
32

R r

[r]

33 Ṛ ṛ [r̩]
34

S s

[s]

35 Ṣ ṣ [ʂ]
37

Š š

[ʃ]

38

T t

[t̪]

39 Th th [t̪ʱ]
40 Ṭ ṭ

[ʈ]

41 Ṭh ṭh [ʈʱ]
42

U u

[u]

43 Ū ū [uː]
44

V v

[ʋ]

45

Y y

[j]

There would not be letters q, w, x, z, which would be replaced by k, v, ks, s, respectively.

Diphthongs
ai [əi]
au [əu]

Text example
First article of the Universal Declaration of Human Rights

Sarva manuṣyajāt janmataḥc svataṅtra āhe va sarvajaṇāṅnā pdkulkarni samān pratiṣṭhā va samān adhikār āhēt. Tyānnā vicāraśakti va sadasadvivekabuddhi lābhalelī āhe va tyāṅnī ekamekaṅśī baṅdhutvācyā bhāvanēnē ācaraṇ karāvē.

Home