This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Lahu. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Lâhọ̀
The Lahu Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

Initials
p
[p]
t
[t]
c
[c~ts]
k
[k]
ph
[pʰ]
th
[tʰ]
ch
[cʰ~tsʰ]
kh
[kʰ]
b
[b]
d
[d]
j
[ɟ~dz]
g
[ɡ]
m
[m]
n
[n]
l
[l]
ng
[ŋ]
f
[f]
q
[q]
s
[ç~s]
h
[x]
v
[v]
qh
[qʰ]
y
[ʝ~z]
r
[ɣ]
Finals
a
[a]
e
[e]
ɛ
[ɛ]
ë
[ɘ]
i
[i]
ï
[ɨ]
o
[o/u]
ɔ
[ɔ]
u
[v̩]
Tones
1
Mid
a
2 Low-falling à
3 High-falling â
4 Very-low ǎ
5 High-rising á
6 High-checked
7 Low-checked ạ̀
There would not be letters w, x.

Text example
Lord's Prayer

Qhe te lɛ̣ nɔ̀ hï bon chi qhe lɔ̀-ọ. Mvî nɔ ma qhọ chɛ̂ ve ngà hï ve ɔ̀ pa-ọ, nɔ̀ ve ɔ̀ mɛ thạ yɔ̣ yan te pî lɔ̀-ọ. Nɔ̀ ve mvî mì gà la pì-ọ. Mvî nɔ ma qhọ lo nɔ̀ ve a lọ̀ bî qhe, mì gï̀ qhọ thạ thɔ̂ bî la pì-ọ. Yạ nyi lọ̀ ve câ tù dɔ̀ tù tê phạ̀, yạ nyi ngà hï thạ pẹ là-ọ. Su ngà hï thạ te yạ lâ ve vên bạ tha´ ngà hï phɛ̂ qha pë̀ ve qha sụ̀ sụ̀ ngà hï ve vên bạ thạ thɔ̂ phɛ̂ qha là-ọ. Vên bạ bè ve ɔ̀ qhâ si ngà hï thạ tâ qai pî. Yạ qhà, haì ve ɔ̀ qhɔ lo ngà hï thạ pòn là-ot. ɔ̀ lɔn qọ mvî mì, kân pạ lɛ ɔ̀ mẹ ɔ̀ phôn qha pë-è, co co taị̀ taị̀ nɔ̀ ve yò. A mèn.

Home