This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Korean. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below. It

Hangug-ë latin-ë alpabes/한국어 라틴어 알파벳
The Korean Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michälpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter

Korean letter

IPA

1

A a

[a],[aː]

2

Ä ä [ɛ],[ɛː]

3

B b

[p~b]

4

C c

[t͡ɕʰ]

5

Cc cc [t͡ɕ͈]
6

D d

[t~d]

7

E e

[e],[eː]

8

Ë ë [ʌ],[ʌː]

9

G g

[k~g]

10

H h

[h]

11

I i [i],[iː]
12 Ï ï [ɯ],[ɯː]
13

J j

[t͡ɕ~d͡ʑ]

14

K k

[k],[kʰ]

15 Kk kk [k͈]
16 L l [l~ɾ]

17

M m

[m]

18

N n

[n]

19 Ŋ ŋ [ŋ]
20

O o

[o],[oː]

21

P p

[p],[pʰ]

22 Pp pp [p͈]
23

S s

[s~ɕ]

24 Ss ss [s͈~ɕ͈]
25

T t

[t],[tʰ]

26 Tt tt [t͈]
27

U u

[u],[uː]

28 W w ㅜ,ㅗ [w]
29 Y y ㅖ,ㅒ,ㅑ,ㅛ,ㅠ,ㅕ [j]
There would not be letters f, r, q(u), v, x, z, which would be replaced by p, l, k(w), b, ks, s, respectively.

Text example
First article of the Universal Declaration of Human Rights

Modïn ingan-ïn tä-ënal ttäbutë jayuroumyë gï jon-ëmgwa gwonrie iss-ë doŋdïŋhada. Ingan-ïn cënbujëg-ïro isëŋ-gwa yaŋsim-ïl bu-yëbad-ass-ïmyë sëro hyuŋje-ä-ui jëŋsin-ïro hängdongha-yë-yahanda.

Home