This is a proposed orthography that is meant to be used for writing of Kalanga. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Ikalaŋga/Ikalanga
The Kalanga Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)
# Proposed letter IPA

1

A a

[a]

2

B b

[b]

3

Bg bg [b͡g]

4

Bz bz [b͡z]

5

B̌ b̌ [β]
6

C c

[t͡s]

7

Ch ch [t͡sʰ]

8

Chw chw [t͡sʰʷ]
9 Cw cw [t͡sʷ]

10

Č č [t͡ʃ]
11 Čh čh [t͡ʃʰ]
12 Čhw čhw [t͡ʃʰʷ]
13 Čw čw [t͡ʃʷ]

14

D d [d]

15

Dw dw [dʷ]
16 Ḍ ḍ [ɖ]
17

E e

[e]

18

F f

[f]

19

G g [g]
20 Gw gw [gʷ]

21

H h

[ɦ]

22

Hw hw

[ɦʷ]

23

I i

[i]

24 J j [d͡z]

25

Jw jw [d͡zʷ]

26

J̌ ǰ [d͡ʒ]

27

J̌w ǰw

[d͡ʒʷ]

28

K k

[k]

29 Kh kh [kʰ]
30 Khw khw [kʰʷ]
31 Kw kw [kʷ]
32

L l

[l]

33

M m

[m]

34 Mb mb [mb]
35

N n

[n]

36 Nd nd [nd]
37 Nj nj [nd͡ʒ]
38 Ŋ ŋ [ŋ]
39 Ŋg ŋg [ŋg]
40 Ŋw ŋw [ŋʷ]
41 Ñ ñ [ɲ]
42 O o [o]
43

P p

[p]

44 Ph ph [pʰ]
45 Pk pk [pkʰ]
46

Q q

[c]

47

R rṬ ṭ

[r]

48

S s

[s]

49

Sw sw

[sʷ]

50

Š š

[ʃ]

51

Šw šw

[ʃʷ]

52

T t

[t]

53 Th th [tʰ]
54 Thw thw [tʰʷ]
55 Tw tw [tʷ]
56 Ṭ ṭ

[ʈ]

57 Ṭh ṭh [ʈʰ]
58 U u [u]
59 V v [v]
60 W w [w/ʷ]
61

X x

[x]

62

Xw xw

[xʷ]

63

Y y

[j]

64 Z z [z]
65 Zw zw [zʷ]
66 Ž ž [ʒ]
67 Žw žw [ʒʷ]

Text example
-

-

Home