This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Chechen. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Nox�iyn latinan abat/Нохчийн латинан абат
The Chechen Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter

Cyrillic letter

IPA

1

A a

А а

[ə],[ɑː]

2

� � Аь аь [�],[�ː]

3

B b

Б б

[b]

4

C c

Ц ц

[t͡s]

5 C' c' ЦӀ цӀ [t͡sʼ]

6

� �

Ч ч

[t͡ʃ]

7 �' �' ЧӀ чӀ [t͡ʃʼ]

8

D d

Д д

[d]

9

E e

Э э, Е е

[e],[iː],[je], [ie]

10

F f

Ф ф

[f]

11

G g

Г г

[g]

12 Ğ ğ ГӀ гӀ [ɣ]
13 H h Хӏ хӏ [h]
14 Ȟ ȟ Хь хь [ʜ]
15 I i И и [ɪ]

16

J j

Ж ж

[ʒ],[d͡ʒ]

17

K k

К к

[k]

18 K' k' КӀ кӀ [kʼ]

19

L l

Л л

[l]

20

M m

М м

[m]

21

N n

Н н

[n]

22

O o

О о

[o],[ɔː],[wo],[uo]

23 � � Оь оь [ɥ�],[y�]
24

P p

П п

[p]

25 P' p' ПӀ пӀ [pʼ]
26 Q q Кх кх [q]
27 Q' q' Къ къ [qʼ]
28

R r

Р р

[r]

29

S s

С с

[s]

30

Ş ş

Ш ш

[ʃ]

31

T t

Т т

[t]

32 T' t' ТӀ тӀ [tʼ]

33

U u

У у

[uʊ]

34 � � Уь уь [y]
35

V v

В в

[v]

36 X x Х х

[x]

37 Y y Й й [j]
38

Z z

З з

[z],[d͡z]

39 ʔ ʔ Ъ ъ [ʔ]
40 ʡ ʡ Ӏ [ʡ],[ˤ]
There would not be letter w, which would be replaced by v.

Text example
The Stag (Chechen folk song)

Lamanax duxd�ylu şal şiyla şovdanş
Şien bеq'a�u kiyrana ʡabbalca ca moluş,
ʡin k'orgie b�ylş, mеla muj m�yluş,
Varşan yistie yolu marğal siyna buc
Şien �zda�u z�rxana buzzalca ca yuuş,
Orcal laxab�yluş, sеma lad�yğş,
I��arxo�un t�puo lacarna, q�ruş,
Dеxa�u diegana butq'aga mott ȟ�quş,
Moqazan bеrdax k�rana ga ȟ�quş,
Popan oramax torğala t'a dеttaş,
Lеrgaş d�ȟal t�ysuş, kur arq'al t�ysuş,
Gu lеqa b�yluş, ğеlaşka va ğеrğaş,
Masanie say liela ğеlaşca va bocuş!
Vay bien dac, va k'еntiy, �lar ca x�luş?

Home