This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Carrier. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Dakeł/Dakelh/ᑕᗸᒡ
The Carrier (Dakelh) alternative orthography

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Prposed letter

Current letter Dakelh

IPA

1

A a

A a

[a]

2

B b B b ᗭᗪᗫᗬᗩᗨᗮ [b]

3

C c

Ts ts ᙦᙣᙤᙥᙢᙡ [t͡sʰ]

4

Cʼ cʼ

Tsʼ tsʼ ᙬᙩᙪᙫᙨᙧ [t͡sʼ]

5

C̲ c̲

T̲s̲ t̲s̲   [t̪͡s̪ʰ]

6

C̲ʼ c̲ʼ

T̲s̲ʼ t̲s̲ʼ   [t̪͡s̪ʼ]
7 Č č Ch ch ᙠᙝᙞᙟᙜᙛ [t͡ʃʰ]
8 Čʼ čʼ Chʼ chʼ ᘡᘞᘟᘠᘝᘜ

[t͡ʃʼ]

9

D d D d ᑕᑐᑓᑔᑎᑌ [t]
10 Dł dł Dl dl ᘭᘪᘫᘬᘩᘨ [t͡ɬ]
11 E e E e [e]

12

Ə ə U u [ə]

13*

F f F f   [f]
14 G g G g ᗴᗱᗲᗳᗰᗯᐟ [k]
15 Gw gw Gw gw   [kʷ]
16 Ǧ ǧ Gh gh ᗏᗌᗍᗎᗋᗊᐦ [ɣ]
17 Ǧw ǧw Ghw ghw   [ɣʷ]
18 H h H h ᐸᐳᐶᐷᐱᐯᑋ [h]
19 I i I i [i]
20 J j Dz dz ᙍᙊᙋᙌᙉᙈ [t͡s]
21 J̲ j̲ D̲z̲ d̲z̲   [t̪͡s̪]
22 J̌ ǰ J j ᘛᘗᘘᘙᘖᘔ [t͡ʃ]
23

K k

K k

ᗺᗷᗸᗹᗶᗵᐠ

[kʰ]

24 Kw kw Kw kw   [kʷʰ]
25

Kʼ kʼ

Kʼ kʼ

ᘀᗽᗾᗿᗼᗻᘁ [kʼ]
26 Kʼw kʼw Kwʼ kwʼ   [kʷʼ]
27 L l L l ᘧᘤᘥᘦᘣᘢᑊ [l]
28 Ł ł Lh lh ᘳᘰᘱᘲᘯᘮᒡ [ɬ]
29

M m

M m

ᘍᘊᘋᘌᘉᘈᒼ

[m]

30 N n N n ᘇᘄᘅᘆᘃᘂᐣ [n]
31 Ŋ ŋ Ng ng [ŋ]
32 O o O o [o]
33*

P p

P p  

[pʰ]

34* Q q Q q   [k]
35*

R r

R r  

[r]

36

S s

S s ᙓᙐᙑᙒᙏᙎᔆ

[s]

37 S̲ s̲ S̲ s̲ [s̪]
38 Š š Sh sh ᙙᙖᙗᙘᙕᙔᙚ [ʃ]
39

T t

T t ᗡᗞᗟᗠᗝᗜᐪ

[tʰ]

40

Tʼ tʼ

Tʼ tʼ

ᗧᗤᗥᗦᗣᗢ [tʼ]
41 Tł tł Tl tl ᘹᘶᘷᘸᘵᘴ [t͡ɬʰ]
42 Tłʼ tłʼ Tlʼ tlʼ ᘿᘼᘽᘾᘻᘺ [t͡ɬʼ]
43 U u Oo oo [u]
44* V v V v   [v]
45

W w

W w ᗕᗒᗓᗔᗑᗐ

[w]

46 X x Kh kh ᗉᗆᗇᗈᗅᗄᐥ [x]
47 Xw xw Wh wh ᗛᗘᗙᗚᗗᗖ [xʷ]
48 Y y Y y ᘓᘐᘑᘒᘏᘎ [j]
49 Z z Z z ᙅᙂᙃᙄᙁᙀᙆ [z]
50 Z̲ z̲ Z̲ z̲ [z̪]
51 ʔ ʔ [ʔ]
*These letters are only used in loanwords.

Text example
-

ʔədaʔ ʔiłoh ʔet c’o su məsj̲i jət čo čəntoh tʔo s̲əłʔai. Jin toc̲ək ʔiłoǧən keyoh su xwəzihyaz ʔet dəǧa dinda ʔink’ez dəne k’ənənə´łta. Nyoo məsj̲i nča k’et c’iyaxw buǧa hə´tni. ʔinka c’o həłǧa te su ʔədaʔ čo c’udənne nabonəłtəs.

Home