This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Avestan. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

/
The Avestan Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter

Avestan letter

IPA

1

A a

𐬇

[a]

2

Ā ā 𐬆 [aː]

3

Ą ą 𐬃 [ą]
4 Ą¯ ą¯ 𐬂 [ąː]
5 Ɑ ɑ 𐬃 [ɑ]
6 Ɑ¯ ɑ¯ 𐬂 [ɑː]

7

Ə ə 𐬁 [ə]

8

Ə¯ ə¯ 𐬀 [əː]
9

B b

𐬡

[b]

10

C c 𐬗 [t͡ʃ]

11

D d

𐬜

[d]

12

Ď ď 𐬛 [ð]

13

E e 𐬉 [e]

14

Ē ē 𐬈 [eː]

15

F f

𐬟

[ɸ]

16

G g 𐬖 [g]

17

Ḡ ḡ

𐬕

[gː]

18

H h

𐬵

[h]

19

I i

𐬘

[i]

20

Ī ī 𐬍 [iː]

21

J j

𐬌

[d͡ʒ]

22

K k

𐬐

[k]

23

L l

𐬮

[l]

24

M m

𐬩

[m]

25 Ṃ ṃ 𐬨 [m̥]

26

N n

𐬥

[n]

27 Ny ny 𐬧𐬦 [ɲ]

28

N¯ n¯ 𐬦 [nː]

29

Ŋ ŋ 𐬤 [ŋ]

30

Ŋy ŋy 𐬣 [ŋʲ]

31

Ŋw ŋw 𐬢 [ŋʷ]
32

O o

𐬋

[o]

33 Ō ō 𐬊 [oː]
34 P p 𐬞 [p]
35

Q q

𐬔

[ɣ]

36

R r

𐬯

[r]

37

S s

𐬭

[s]

38

Š š

𐬱

[ʃ]

39 Šy šy 𐬳 [ʃʲ]
40 Š¯ š¯ 𐬱 [ʃː]
41

T t

𐬙

[t]

42 Ṯ ṯ 𐬝 [tː]
43 Ť ť 𐬚 [θ]
44

U u

𐬬

[u]

45 Ū ū 𐬏 [uː]
46 V v 𐬠 [β]
47

W w

𐬎

[w]

48

X x

𐬑

[x]

49 Xy xy 𐬓 [xʲ]
50 Xw xw 𐬒 [xʷ]
51

Y y

𐬪

[j]

52 Ý ý 𐬫 [jː]
53

Z z

𐬲

[z]

54

Ž ž

𐬰

[ʒ]

Text example
-

At frawaxšyā nū gūšōdūm nū sraotā ýaēcā asnāt ýaēcā dūrāt išathā nū īm wīspā cithrē zī mazdɑnqō-dūm nōit daibitīm duš-sastiš ahūm merąšyāt akā waranā dregwɑ hizwnɑ āveretō.

Home