This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Archi. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Aršatten latin alfavit/Аршаттен латин алфавит
The Archi Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter

Cyrillic letter

IPA

1

A a

А а

[a]

2

Aʕ aʕ Аӏ аӏ [aˤ]

3

Á á А́ а́ [á]
4 Áa áa А́а а́а [áː]

5

Áʕ áʕ А́ӏ а́ӏ [áˤ]
6 Ə ə Ы ы [ə]
7

B b

Б б

[b]

8

C c

Ц ц

[t͡s]

9

Cw cw Цв цв [t͡sʷ]

10

Cʼ cʼ Цӏ цӏ [t͡sʼ]

11

Cʼw cʼw Цӏв цӏв [t͡sʷʼ]

12

Cc cc Цц цц [t͡sː]

13

Ccʼ ccʼ Ццӏ ццӏ [t͡sːʼ]
14

Č č

Ч ч

[t͡ʃ]

15

Čw čw Чв чв [t͡ʃʷ]
16 Čʼ čʼ Чӏ чӏ [t͡ʃʼ]
17 Čʼw čʼw Чӏв чӏв [t͡ʃʷʼ]

18

Ččʼ ččʼ Ччӏ ччӏ [t͡ʃːʼ]
19

D d

Д д

[d]

20 Dw dw Дв дв [dʷ]
21

E e

Е е

[e]

22 Eʕ eʕ Еӏ еӏ [eˤ]
23 É é Е́ е́ [é]
24 Ée ée Е́е е́е [éː]
25 Éʕ éʕ Е́ӏ е́ӏ [éˤ]
26

F f

Ф ф

[f]

27

G g

Г г

[g]

28 Gw gw Гв гв

[gʷ]

29 Ǧ ǧ Гъ гъ [ʁ]
30 Ǧw ǧw Гъв гъв [ʁʷ]
31 Ǧʕ ǧʕ Гъӏ гъӏ [ʁˤ]
32 Ǧʕw ǧʕw Гъӏв гъӏв [ʁˤʷ]
33 H h Гь гь [h]
34 Ȟ ȟ Хӏ хӏ [ʜ]
35

I i

И и

[i]

36 Iʕ iʕ Иӏ иӏ [iˤ]
37 Í í И́ и́ [í]
38 Íi íi И́и и́и [íː]
39 Íʕ íʕ И́ӏ и́ӏ [íˤ]
40 J j Ж ж [ʒ]
41 Jw jw Жв жв [ʒʷ]
42

K k

К к

[k]

43 Kk kk Кк кк [kː]
44 Kw kw Кв кв [kʷ]
45 Kkw kkw Ккв ккв [kːʷ]
46 Kʼ kʼ Кӏ кӏ [kʼ]
47 Kʼw kʼw Кӏв кӏв [kʷʼ]
48 Kł kł Лӏ лӏ [k͡ʟ̝̊]
49 Kłw kłw Лӏв лӏв [k͡ʟ̝̊ʷ]
50 Kłʼ kłʼ Кь кь [k͡ʟ̝̊ʼ],[ʟ̝]
51 Kłʼw kłʼw Кьв кьв [k͡ʟ̝̊ʷʼ]
52

L l

Л л

[l]

53 Ł ł Лъ лъ [ʟ̝̊]
54 Łł łł Ллъ ллъ [ʟ̝̊ː]
55 Łw łw Лъв лъв [ʟ̝̊ʷ]
56 Łłw łłw Ллъв ллъв [ʟ̝̊ːʷ]
57

M m

М м

[m]

58

N n

Н н

[n]

59

O o

О о

[o]

60 Oʕ oʕ Оӏ оӏ [oˤ]
61 Ó ó О́ о́ [ó]
62 Óo óo О́о о́о [óː]
63 Óʕ óʕ О́ӏ о́ӏ [óˤ]
64

P p

П п

[p]

65 Pp pp Пп пп [pː]
66 Pʼ pʼ Пӏ пӏ [pʼ]
67 Q q Хъ хъ [q]
68 Qw qw Хъв хъв [qʷ]
69 Qʕ qʕ Хъӏ хъӏ [qˤ]
70 Qʕw qʕw Хъӏв хъӏв [qˤʷ]
71 Qʼ qʼ Къ къ [qʼ]
72 Qʼw qʼw Къв къв [qʷʼ]
73 Qq qq Ккъ ккъ [qːʼ]
74 Qʕʼ qʕʼ Къӏ къӏ [qˤʼ]
75 Qqʼ qqʼ Ккъӏ ккъӏ [qːˤʼ]
76 Qʕʼw qʕʼw Къӏв къӏв [qˤʷʼ]
77

R r

Р р

[r]

78

S s

С с

[s]

79

Ss ss

Сс сс

[sː]

80

Sw sw

Св св

[sʷ]

81

Ssw ssw

Ссв ссв

[sːʷ]

82

Š š

Ш ш

[ʃ]

83 Šš šš Щ щ [ʃː]
84 Šw šw Шв шв [ʃʷ]
85 Ššw ššw Щв щв [ʃːʷ]
86

T t

Т т

[t]

87 Tt tt  Тт тт [tː]
88 Tʼ tʼ Тӏ тӏ [tʼ]
89 Tw tw Тв тв [tʷ]
90

U u

У у

[u]

91 Uʕ uʕ Уӏ уӏ [uˤ]
92 Ú ú У́ у́ [ú]
93 Úu úu У́у у́у [úː]
94 Úʕ úʕ У́ӏ у́ӏ [úˤ]
95

V v

В в

[v]

96 W w В в [w]
97 X x Х х [χ]
98 Xx xx Хх хх [χː]
99 Xw xw Хв хв [χʷ]
100 Xxw xxw Ххв ххв [χːʷ]
101 Xʕ xʕ Хьӏ хьӏ [χˤ]
102 Xxʕ xxʕ Ххьӏ ххьӏ [χːˤ]
103 Xʕw xʕw Хьӏв хьӏв [χˤʷ]
104 Xxʕw xxʕw Ххьӏв ххьӏв [χːˤʷ]
105

Y y

Й й

[j]

106

Z z

З з

[z]

107

Zw zw

Зв зв

[zʷ]

108 ʔ ʔ Ъ ъ [ʔ]
109 ʡ ʡ Гӏ гӏ [ʡ]

Text example
-

-

Home