This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Standard Modern Arabic. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Āl-ʕarabīyah āl-lātīnīyah āl-abgadīyah/العربية اللاتينية الأبجدية
The Arabic Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter

Arabic letter Letter's name

IPA

1

A a

اَ Ā (qaṣīra)

[a~æ~ɑ]

2

Ā ā آ Ā ṭawīla [aː~æː~ɑː]

3

B b

ب Bāʔ

[b]

4

D d

د Dāl

[d]

5 Ď ď ذ Ďāl [ð]
6 Ḍ ḍ ض Ḍād [dˤ]

7

F f

ف

[f]

8

G g

ج Gīm

[d͡ʒ]

9

Ǧ ǧ

غ Ǧāyn

[ɣ~ʁ]

10

H h

ھ Hāʔ

[h]

11

Ḥ ḥ ح Ḥāʔ [ħ]

12

I i

  Ī (qaṣīra)

[i]

13

Ī ī ي Ī ṭawīla [iː]

14

K k

Kāf

[k]

15

Ǩ ǩ

خ Ǩāʔ

[x]

16

L l

ل Lām

[l]

17

M m

م Mīm

[m]

18

N n

ن Nūm

[n]

19

Q q

ق Qāf

[q]

20

R r

ر Rāʔ

[r]

21

S s

س, ث Sīn

[s]

22

Š š

ش Šīn

[ʃ]

23

Ṣ ṣ ص Ṣād [sˤ]
24

T t

ت Tāʔ

[t]

25 Ť ť Ťāʔ [θ]
26 Ṭ ṭ ط Ṭāʔ [tˤ]

27

U u

  Ū (qaṣīra)

[u]

28

Ū ū و Ū ṭawīla [uː]

29

W w

و Wāw

[w]

30

Y y

ي Yāʔ

[j]

31

Z z

ز Zayn

[z]

32

Ẓ ẓ

ظ Ẓāʔ

[zˤ]

33 ʕ ʕ ع ʕayn [ʕ]
34 ʔ ʔ أ,ء ʔalif [ʔ]
There would not be letters c, č, e, ē, j, o, ō, p, v, x, ž, which would be only used in loanwords or replaced by k/s/ts, tš/š, i, ī, g, u, ū, b, f, ks, j, respectively.

Text example
First article of the Universal Declaration of Human Rights

Yūladu gamīʕu n-nāsi aḥrāran mutasāwīna fī l-karāmati wa-l-ḥuqūq. Wa-qad wuhibū ʕaqlan wa-ḍamīran wa-ʕalayhim an yuʕāmila baʕḍuhum baʕḍan bi-rūḥi l-iǩāʔ.

Home