БФРЛ:
Какво се свърши и какво не
през 2000-та година.
от © LZ1FW

Тук съм написал някои от нещата, които ме притесняват напоследък. Преди да бъде публикувано в Интернет, запознах членовете на УС на които имам е-майл адресите с него. Писмата бяха пратени до

На предпоследното заседание на УС председателя на БФРЛ, г-н Милчо Миланов, LZ1RF бе запитан за плановете на БФРЛ за тази година, какво от тях е изпълнено и какво не. Отговорът бе не особено ясен.

Плановете на БФРЛ се съдържат в "НАСОКИТЕ" приети на предишната конференция и в протоколите от заседанията на УС. Да видиме какво пише в насоките приети на предишната конференция за 1999-2000 година:

1. "На първо място продължава до стои въпроса за ново отношение на всички нас към възможностите за финансиране на дейността на федерацията ни. Необходимо е новият УС да разработи и утвърди специална програма за финансиране дейността на БФРЛ."
Има ли такава програма - НЯМА ! Кой точно е трябвало да я разработи - НЕ Е ЯСНО !

2. "На второ място е утвърждаванено роля и мястото на БФРЛ чрез популяризиране дейността и установяване на преки връзките с МОН и Общинските съвети, чрез които връзки да се доближим до учениците в училищата и по ефективно да използваме наличната материално техничес-ката база на общините по места."
Тук има успехи, благодарение на LZ1NY. Те обаче не са популяризирани достатъчно.

3. "На трето място е системната работа по развитието на радиомрежата за оповестяване при аварийни и бедствени ситуации. В тази връзка е необходимо установяване на по-тясно сътрудничество с новите структури на МО и съответните му поделения."
Тук има забележителни успехи в минали периоди, и изключително малко информация за сегашни такива. По време на телевизионно предаване служебно лице бе запитано в ефир от LZ1DJ защо не ползват услугите на радиолюбителите в екстремни ситуации. Отговора му беше "на нас ни трябва НАДЕЖНА връзка". Аз слушах какво ставаше по време на пожара в Рила. "Служебната връзка" вървеше по канал на Планинската Контролно спасителна служба и операторите бяха спасители-алпинисти. Но човека отговори по този начин, просто защото за първи път чуваше за такава възможност.

4. "На четвърто място е популяризиране дейността на БФРЛ и създаване на условия за предоставяне възможност на радиолюбителите да получават информация чрез изложения, бюлетини и други медийни средства за новостите в радиолюбителското движение, както и да се създават условия за задълбочаване на връзките с международните и национални радиолюбителски организации."
Тук могат да се отчетат успехи с изложението в Казанлък, усилията на LZ3AI и LZ1FW да направят нещо в Интернет, бюлетините на LZ1DD. Огромен проблем остава да бъде желанието на отделните радиолюбители, начело с председателя на БФРЛ г-н Милчо Миланов да захранват двамата основни WEB майстори с информация. Г-н Милчо Миланов дори стана автор на крилатата фраза: "Че как така ще ти давам информация наготово, та ти да добавиш твоите картинки и да я сложиш в твоята страница".

5. "На пето място остава задачата за организационо укрепване на БФРЛ чрез създаване на радиоклубове по места, на които да се оказва методическа помощ. УС да разшири актива от сътрудници към отделните дейности, като се обърне внимание на привличането на млади радиолюбители."
Нямам информация да е направено нещо по въпроса.

Това че има и шеста точка е отделна тема. До мене официално са стигнали пет.


Какво може да се види от протоколите от заседанията на Управителните съвети на БФРЛ?

След последната отчетно изборна конференция са проведени заседания на:
22.12.1999
12.04.2000
21.09.2000
11.11.2000

На заседанието от 22.12.1999 бе приета Инструкция за заплащане членския внос и такси за 2000 год. за членовете на БФРЛ и радиолюбителите. В нея се казва ясно какъв членски внос плаща радиолюбителят и какво той получава срещу това. Единственото нещо, което не е осигурено, е безплатния е-маил адрес. Трябва да се отбележи, че LZ1RF се опита да направи нещо много повече - да осигури безплатен интернет достъп за всички членове на Федерацията. За съжаление, това не беше възможно с наличните средства.

На заседанието от 12.04.2000 са взети решения за:

 1. Организация на "Хоби Радио 2000", което е изпълнено по достоен начин
 2. Нов дизайн и условия на дипломите издавани от БФРЛ - няма информация до къде са стигнали нещата
 3. По инициатива на LZ1US 24 май бе обявен за активен ден на Българските радиолюбители. Идеята бе реализирана блестящо.
 4. На срещата в Казанлък да се проведе дискусия по въпросите засягащи LZ DX Contest. Проведе се, промени няма да има
 5. Да се организира дискусия - републиканските състезания организирани от БФРЛ да започват от 8 часа. Нищо не е направено.
 6. Възстановяване на КВ QRP полевите дни - няма информация до къде са стигнали нещата.
 7. Обсъждане на въпроса с Balkan Activity Contest. Обсъден бе в Казанлък, не се стигна до решение.

На заседанието от 21.09.2000 са взети решения за:

 1. До 10 октомври да бъде представен списъка на контролните станции заедно с тяхните декларации за по-нататъшно придвижване към ДКД. Няма информация до къде са стигнали нещата.
 2. Финансиране на LZ DX Contest, събиране на оферти и цени за изработване на наградите. Няма официална информация, какво е направено.

На заседанието от 11.11.2000 са взети решения за:

 1. БФРЛ да поеме разходите по транспорта на LZ1ZF (в размер на $200) по време на състезанието по радиозасичане. Поради липса за бюджета на БФРЛ, няма официална информация, какво е направено.
 2. Пълния финансов отчет на БФРЛ да бъде публикуван на страниците на LZ Round Table. Не е изпълнено.
 3. Да се публикуват договорите и длъжностните характеристики на щатните сътрудници на БФРЛ. Не е изпълнено.
 4. Да се публикуват всички договори, носещи материални приходи, сключени от името на БФРЛ. Не е изпълнено.
 5. Последното заседание на УС да е на 23.12. Променено еднолично от председателя на БФРЛ.

На 18 декември бе изпратен е-майл до председателя на БФРЛ в което му се напомняше, че на последното заседание на УС е било прието:

 1. Да се публикуват договорите и длъжностните характеристики на щатните сътрудници на БФРЛ
 2. Да се публикуват всички договори, носещи материални приходи, сключени от името на БФРЛ.
 3. Да се публикува бюджета на БФРЛ за 2000 година.
което не е извършено.

Давах се предложение в дневния ред да се включат следните точки:

 1. Председателя на БФРЛ да отговори, защо след като по негово предложение УС e гласувал всички щатните сътрудници да минат на хонорар, това не е направено. Защо УС е информиран за това с 8 месеца закъснение?
 2. Председателя на БФРЛ да изкаже ПУБЛИЧНА благодарност на хората които безвъзмездно изработиха наградите за LZ DX CONTEST.
 3. Техния труд да се оцени и заплати, за да има очи БФРЛ да ги моли да свършат същата работа и следващата година.
 4. Да се закупи компютър на БФРЛ, който да се намира в помещенията на БФРЛ, а не на друго място.
 5. УС да задължи председателя на БФРЛ да информира за всички негови действия извършени от името на БФРЛ, непосредствено след тяхното извършване.
 6. Да се определи долна и горна граница на средствата заделени по различни пера в бюджета на БФРЛ
 7. На три месеца да се публикува бюджета на БФРЛ, като се дава информация за приходите и разходите - конкретно за какво са направени.
 8. За всички мероприятия, обявени като организирани от БФРЛ (например LZ DX Contest) да бъде заделена част от бюджета на федерацията.
 9. Членския внос да бъде определен като сумата на необходимите разходи намалена с наличността в касата на БФРЛ (четири хиляди четистотин и двадесет и шест лева към 11 ноември) и разделена на броя на членовете в момента.

Отговор няма.


Доста от нещата които е трябвало да се свършат през изтичащата година не са направени. За много от нещата просто няма информация. Редно е ако са направени да се съобщи за това, иначе защо са били изобщо планирани.

Всичко това създава впечатление за пълна липса на координация между отделните членове на Управителния съвет на БФРЛ. Необходимо е спешно да се вземат мерки. Какви?

На първо място трябва да се премахне информационната мъгла забулила в момента БФРЛ. ТРЯБВА в длъжностната характеристика на секретаря на федерацията да се запише задължението му да прави протокол от всяко едно заседание на БФРЛ и максимално бързо да ги предава за публикуване в Интернет на хората, които могат и искат да го направят. Липсата на информация ражда слухове, които не работят за делото на БФРЛ.

Не знам дали тези неща са обсъждани на последния УС. Не знам какъв е бил дори дневния ред там. И именно защото тази информация не е стигнала до мене написах тези редове.

Ще съм благодарен за мнения и предложения по повдигнатите въпрос.

73 Сашо, LZ1FW


Hosted by www.Geocities.ws

1