Energetische bescherming

 

 

Het energetisch lichaam van de mens

Hoe kom je te weten wat de toestand is van je energetisch lichaam?

Leeglopen

Meetrillen

Vervuilen

Wat kun je eraan doen?

 

 

I.  Het energetisch lichaam van de mens

 

We nemen energie op uit ons voedsel en de ademhaling, maar ook van de zon en andere maar onzichtbare krachten uit de kosmos.  Als de zon zou uitdoven, is het binnen een paar minuten met ons gedaan.  Dankzij het licht worden onze levensprocessen op gang gebracht en onderhouden.  De lichtdeeltjes of fotonen worden in planten opgeslagen in het DNA en heten dan biofotonen.  De mens die deze planten eet, neemt dus deze biofotonen op.  Vandaar de stelling in de bio-energetische voedingsleer en kruidenleer dat de mens in wezen een lichtzuiger is.

Omdat het lichaam doordrenkt is van zenuwen die werken met elektrische impulsen en omdat rond elke stroomvoerende geleider een magnetisch veld aanwezig is (wet uit de elektriciteit), weten we dat rond het lichaam een electromagnetisch veld aanwezig is.  Ook alle organen hebben elk afzonderlijk een eigen trillingsfrequentie die men kan opvangen vb met de Lecherantenne.  Alle organen bij elkaar hebben samen ook een trillingsfrequentie. 

Dit maakt dat er rond het lichaam van de mens een aura aanwezig is.  Deze is een uiting van de levensprocessen, levensenergie, een indicatie van de gezondheidstoestand.  De aura neemt energie op en staat energie af.  Alle levensvormen hebben een aura die verschilt in kleur en samenstelling.

 

De aura van de mens verandert naargelang zijn gezondheidstoestand, bewustzijnsniveau, contact met andere mensen, dieren, planten.  De complexe samenstelling van de aura van de mens is een afspiegeling van alle aspecten van de mens: het mentale, het emotionele, het sociale, het spirituele enz.  Er zijn dan ook meerder lagen en kleuren in de aura te onderscheiden.  De bewegingen in de aura gebeuren onder invloed van gedachten, gevoelens, lichamelijk welzijn, reacties van de omgeving.

Er zijn mensen die de aura kunnen waarnemen, men kan er Kirlianfoto’s van nemen, men kan erop pendelen, enz.

De aura heeft een eivorm rond het lichaam en kan zich een meter tot zelfs kilometers uitstrekken.

Door de materiële gerichtheid van de Westerse mens, is er hier eigenlijk geen goed model voorhanden om de energetische mens voor te stellen.  Daarom gaan we te rade bij het auramodel uit het Oosten.

 

In het energetisch lichaam van de mens kan men volgende onderdelen onderscheiden:

1.      De auralagen

2.      De chakra’s

3.      De meridianen

 

 

1.     De aura

 

Meer en meer worden zaken die vroeger of nog steeds vanuit klassieke hoek als lariekoek werden afgedaan, wetenschappelijk aangetoond.  We denken hierbij aan fytotherapie, magnetisme, hypnose, enz.  Acupunctuur wordt dankzij wetenschappelijk onderzoek op proefgroepen erkend door de WHO als waardevolle therapie voor reeds een tiental aandoeningen.  De bio-energetische kruidengeneeskunde en voedingsleer wordt ondersteund door het wetenschappelijk onderzoek van prof. dr. Popp rond biofotonen.  De dermasegmentale reflexologie, een manuele therapie obv dieptemassagetechnieken, wordt onderbouwd door de embryologie en de segmentale reflexologie.  Ook de aura kan worden aangetoond via Kirlian-fotografie.

Hoe verder naar buiten, hoe fijnstoffelijker de lagen zijn.  Hoe bewuster iemand leeft, hoe helderder de kleuren in de aura.

We bekijken hier de lagen en de algemene bijhorende kleur in bijliggend schema.

In de aura kan men allerlei kleuren opmerken.  Er bestaat nogal eens een  verschillende interpretatie van die kleuren onder auteurs.  De kleuren vertellen iets over de toestand waarin iemand zich bevindt.

 

 

2.     De chakra’s

 

De aura rondom het lichaam bakent een volume af en de ckakra’s leveren de inhoud van dat volume.  Beide energieën vullen elkaar aan en werken samen om het leven in stand te houden.

Chakra’s zijn wielvormige draaikolken en door  de rotatie van de chakra's wordt energie aangetrokken en afgegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling tussen kosmos, mens en aarde.  De chakra’s zijn a.h.w. fijnstoffelijke energietransformatoren, die de levensenergie die ons omringt opnemen en omzetten in door ons benodigde frequenties en in ons fijnstoffelijk lichaam brengen. 

Als er nu negatieve energie of een blokkage op een chakra zit, of als er een chakra te weinig of teveel energie opneemt of afgeeft zodat er een onevenwicht ontstaat tussen de chakra’s onderling, dan kan dit tot een ziekte leiden van een gebied of orgaan waar de chakra zich bevindt.  De ligging van de chakra’s komt overeen met zenuwknopen en endocriene klieren.


De vijf middelste chakra’s stralen naar voren en achteren uit en zorgen voor het contact met de wereld om ons heen (horizontale vlak).

De onderste chakra straalt naar de aarde en zorgt ook voor de verbinding met de aarde.

De bovenste chakra straalt naar boven en zorgt voor de verbinding met de kosmos, God, het Al, de Kosmische Liefde, een onuitputtelijke krachtbron.  De onderste en bovenste chakra vormen de verticale lijn.  Door in te dalen in de aardse materie, ervaart de ziel een vaak traumatische scheiding van de kosmische liefde, waardoor ze een afkeer van de wereld kan krijgen, met als gevolg een slecht aura en een groter risico op vervuiling en leeglopen.  Het niet ervaren van universele liefde, maakt dat men zich soms ook afsluit voor liefde van andere mensen, in het horizontale vlak.

De verticale lijn verbindt ons met onze bron en helpt ons in feite van op aarde in het hier en nu aanwezig te zijn.

Delnooz vraagt zich af hoeveel materiëler een mens nog kan worden?  Volgens hem is de kentering al ingezet met het Aquariustijdperk, waarin de mens zich weer meer met kosmische krachten zal verbinden.

 

 

3.  De meridianen

 

Meridianen zijn energiekanalen in het lichaam waardoor levensenergie stroomt.

Op die meridianen liggen punten waarop de energiecirculatie in het lichaam kan worden beïnvloed. Als er een tekort is of een teveel aan energie, of als er sprake is van stagnatie van de energie, kun je ziek worden. Door via de drukpunten invloed uit te oefenen op het energiesysteem, kan de doorstroming hersteld worden.  Dit kan bvb door acupunctuur of shiatsumassage.

De 12 meridianen verbinden alle organen, weefsels en spieren en hebben effect op biochemische processen van bvb. de klieren, de ademhaling, de spieren, de circulatie, het lymfesysteem en de spijsvertering.

De dieperliggende gouverneursbaan en conceptiebaan zijn niet met een orgaan verbonden en hebben te maken met aarden en centreren.

De meridianen worden uitwendig opgeladen door de energie van de omgeving of de natuur. Inwendig worden ze opgeladen door het voedsel dat ze kunnen gebruiken. Natuurlijk is daarbij de toestand van de psyche van groot belang.

De Meridianen zijn in het westen genoemd naar het orgaan waaraan ze gekoppeld zijn. Je vindt een meridiaan ( bv. de galmeridiaan) zowel links als rechts in het lichaam terug.

 

 

II. Hoe te weten komen wat de toestand is van je energetisch lichaam?

 

Readers

Dit zijn mensen die in staat zijn iemands aura te zien.

 

Kinesiologie

Door middel van spiertesten kan men testen waar er iets aan de hand is.

Je kunt getest worden door een ander, maar je kunt ook leren jezelf te testen bvb met de O-ring test (wijsvingers-duimen), de vingertest, een arm gestrekt houden en met een andere arm erop duwen.  Bij de spiertesten zijn er wel een aantal haken en ogen aan die kunnen aanleiding geven tot vals testen.  Niet iedereen is testbaar.

 

Pendelen

Men kan het energetisch lichaam testen via schema’s, vragen, of op het lichaam.

 

Intuïtief waarnemen

Hier krijg je informatie over je eigen energie door het verbeeldingsvermogen te gebruiken en te ontwikkelen om naar het energetisch lichaam te kijken.  Zo kan je jezelf voorstellen dat alle plaatsen waar energie van anderen zit rood gekleurd zijn en deze rode energie laten weglopen via je voeten de aarde in.  Je kunt jezelf voorstellen dat er een stoplicht voor je voorhoofd staat, waaraan je vragen stelt; groen is ja, rood is neen, oranje is ‘weet niet’.  Wie daarvoor openstaat of erin gelooft, kan ook vragen stellen aan geleidegeesten, lichtwezens, engelen.

 

 


III. Energetisch leeglopen, vervuilen, meetrillen

 

III.1. Energetisch leeglopen

 

Symptomen

 

·        Moeheid

·        Jezelf slap, zwak voelen

·        Behoefte om te gaan liggen

·        Duizeligheid

·        Honger

·        Stemmingswisseling

·        Uitputting

·        Ontvankelijker voor ziekte

·        Moeilijker herstellen van ziekte

·        Irritatie, ongenoegen, frustratie

·        .......

 

Risicoberoepen

Hulpverleners, leerkrachten, winkelbedienden, telefoonoperators, kappers, magnetiseurs, bibliotheekbedienden, horecapersoneel enz.  In het algemeen mensen die anderen helpen of bedienen.  Verder mensen met een zwakke persoonlijkheid, gebrekkige aarding, te weinig assertief, te weinig egokracht, zichzelf niet graag zien, te goed zijn voor de wereld, enz.

 

Mechanisme

Mensen communiceren met elkaar ook via chakra’s, meer in het bijzonder via chakrakoorden tussen dezelfde of andere chakra’s: horizontale of kruiselingse koorden.  Via deze koorden worden boodschappen doorgegeven, maar kan men ook energie geven of nemen.  Chakra’s zijn verbonden met organen en wordt er energie uit organen getrokken.  Chakrakoorden kunnen een meter, maar net zo goed duizenden kilometers lang zijn; je kunt dus energetisch contact leggen met mensen aan de andere kant van de wereldbol.

 

Ook aura’s kunnen gedeeltelijk in elkaar overgaan, omdat mensen met elkaar communiceren via lichaam, geest en ziel.  Na een ontmoeting neemt de aura terug zijn eigen vorm aan, maar als dat niet zo is en een stuk van je aura blijft kleven aan dat van de ander, verlies je energie. 

 

Oorzaken

 

I. Actief weggeven van energie

 

1.  Niet hebben leren omgaan met pijn en lijden

Deze zijn nu eenmaal een wezenlijk deel van het leven.  We zijn nog veel bezig met onszelf en onze kinderen af te leiden van pijn.

En als we bij een ander lijden of problemen zien die we bij onzelf herkennen en niet kunnen verdragen, gaan we de ander trachten te helpen, zodat je dat lijden niet langer hoeft onder ogen te zien.  Je hoopt dat de ander door die extra aandacht en energie troost of minder pijn zal hebben.

 

Er zijn ook bepaalde ‘overtuigingen’ die je ergens hebt opgedaan en die ervoor zorgen dat je toelaat dat anderen energie van jou weg kunnen roven.  Deze bespreken we hieronder.

 

2.  Geven omdat dat rechtvaardig voelt

Sommige mensen kunnen het leed in de wereld moeilijk of niet verdragen, of kunnen niet verdragen dat anderen zo veel geluk hebben of zo veel geld en comfort hebben en zijzelf niet.  Anderen hebben dan weer voldoende geluk, geld, comfort en vinden het onrechtvaardig dat er zoveel mensen zijn die dat niet hebben.

Hier zit een verkeerd begrip achter hoe de wereld in elkaar zit en wat de zin is van al dat lijden.  Elke mens heeft zijn eigen pakketje problemen, zorgen, moeilijkheden, pijn, enz of met andere woorden: zijn eigen lessen te leren in zijn eigen leven, om te kunnen groeien of evolueren.  Zeer veel mensen vinden zichzelf slachtoffer van omstandigheden of van wat anderen hebben verkeerd gedaan, het zgn slachtofferdenken.   Iedereen moet echter zijn verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leven en zijn eigen problemen en deze trachten op te lossen en hieruit te leren.  Onbewust heeft iedereen juist die ouders, dat land, die omstandigheden gekozen om in geboren te worden omdat hierin juist de beste kansen liggen om uit te kunnen leren.  Als anderen nu echter onze problemen gaan oplossen voor ons, hebben wijzelf niets geleerd en bestaat de kans dat we weer dezelfde problemen zullen meemaken, misschien met een ander gezicht.

Als vriend of als hulpverlener, kun je dus niet iemands problemen oplossen of overnemen, maar kun je hoogstens een klankbord zijn, naar hem luisteren zodat hij zijn verhaal en zijn gevoelens kan luchten, maar het probleem oplossen zal hij zelf moeten doen.

Kortom: luister, heb mededogen, maar laat het probleem bij degene van wie het is.  (de Californische bloesem Pink Yarrow kan hierbij helpen)

 

3.  Geven om liefde te krijgen

Sommige mensen hebben een grote behoefte aan waardering, aandacht, liefde omdat ze deze hebben moeten missen in hun kinderjaren bvb omdat ze een moeder en/of vader hadden die niet van hen hield, wat een erg negatieve invloed heeft op de eigenliefde of eigenwaarde van het kind.  Ik verwijs hier ook naar de tekst over het niet accepteren van de Aarde en van zichzelf.  Bij sommige kinderen kan dit leiden tot een patroon waarbij ze eindeloos gaan proberen toch liefde van hun moeder en/of vader te krijgen. En later van hun partner, van hun kinderen, vrienden, enz.  Dit lijkt een beetje op het proberen vullen van een bodemloos vat.  Ze geven om waardering en liefde te krijgen en bieden aan andere mensen de kans om hun energie weg te roven.

Hier schuilt echter ook de mogelijkheid dat ze zélf energie wegzuigen van een ander om dit bodemloze vat in zichzelf te trachten te vullen.

 

4.  Geven vanuit geloofsovertuiging

Vanuit de traditie van de Kerk hebben sommigen de overtuiging opgedaan dat ze pas een goed mens zijn, waardevol zijn in de ogen van God of kerkelijke leiders, als ze zichzelf wegcijferen en anderen zo veel mogelijk ten dienste staan.  Want opkomen voor zichzelf is egocentrisch, denken ze.   Ook dit kan aan anderen de kans bieden hun energie weg te zuigen.

Tot ze de juiste balans vinden tussen zorgen voor zichzelf en zorgen voor anderen.

 

5. Ankers

Het kan gebeuren dat je energie kwijtspeelt omdat iemand met net hetzelfde zit als jij, zodat er een soort ‘aangrijpingspunt’ of herkenning bestaat.  Delnooz noemt dit een anker.  De ander grijpt zich daaraan vast en zuigt energie weg.  Het gaat bvb om verdriet, eenzaamheid, angst, behoefte aan troost,...

 

II.  Passief weggeven van energie

 

Bij het incarnatieproces zal de ziel zich steeds meer binden aan het stoffelijk lichaam en de aarde accepteren als werkterrein in haar evolutieproces.  Zo wordt de ziel ook baas over haar lichaam en geest en heeft het roer in handen en behoudt ook de controle over het energetisch lichaam.  Als de baby de moeder aankijkt, ervaart hij een liefdevolle bevestiging en aanvaarding.

Zo ideaal loopt het lang niet altijd...

Het kan zijn dat de ziel nog lang niet voldoende hersteld is van diepe wonden zoals geweld, lijden, honger, kou, emotionele verwaarlozing enz.  Het is ook mogelijk dat de ziel na het overlijden niet is boven geraakt en lang in een schimmige en kille tussenwereld is blijven hangen zonder ergens mee verbonden te zijn.   Het kan verder zijn dat het kind geboren wordt in ontmoedigende omstandigheden. 

Bij al deze voorbeelden loopt het incarnatieproces niet zo mooi en kan de ziel veel tegenzin hebben weer te moeten incarneren en zich niet met volle overgave aan het lichaam hechten.  De aura hangt dan zo’n beetje tussen schip en wal.  Het is mossel noch vis.  De aura raakt niet goed gevormd en vertoont gaten.  De winkel wordt niet goed beheerd omdat de eigenaar zijn zaak niet goed in de gaten (sic) houdt.  In dit geval kunnen de aura en de chakra’s makkelijker worden leeggezogen door anderen.  De winkel wordt sneller leeggeplunderd. 

Men is niet goed ‘aanwezig’ in bepaalde organen en kan vandaaruit energie verliezen.

 

III. Onvoldoende voeding van de aura

 

Grootsteden zijn energetisch dood

Kunstmestweiden (monocultuur) zijn energetisch groene woestijnen en energetisch zwak in vergelijking met bvb oude bossen

De attitude van de omgeving te zien als objecten, die men voor eigen gewin mag gebruiken vb landbouw, veeteelt.  Als we de omgeving zien als onbezield, dan voedt ze ons minder.

Het Westerse gericht zijn op materie, heeft als gevolg dat het contact met de energetische wereld verloren gaat.

 

 

II.2. Energetisch meetrillen

 

Voorbeeld

Samen mediteren

Je beter voelen als je een stralend iemand ontmoet

Je gaan voelen zoals een ander zich voelt

 

Symptomen

·        Moeheid

·        Hoofdpijn

·        Misselijkheid

·        Leeg

·        Slap in de benen

·        Neerslachtig, droevig, enz

·        ......

 

Oorzaken

Het gaat om een interactie waarbij de ene energetisch uitreikt en de ander meetrilt, alnaargelang iemand in staat is zichzelf te blijven onder invloed van anderen.

In trilling gaan heeft te maken met een anker dat je hebt.

Als je geen anker hebt voor verdriet, zal het verdriet van de ander door jou heen vallen naar de aarde net zoals water door een vergiet wegvloeit.

 

Energetisch meetrillen is in feite een vorm van energetisch vervuilen.

 

 

III.3. Energetisch vervuilen

 

Voorbeeld

In een winkelcentrum wandelen en na een uur doodmoe naar huis gaan

Iemand in een ziekenhuis bezoeken en zelf ziek buitenkomen

De ene therapeut kan 20 sessies per week geven, de ander slechts 2 per dag.

 

Symptomen

Hoofdpijn

Irritatie

Moeheid

.........

 

Opnemen van vuile energie van andere mensen in je aura of chakra’s.

Het kan hierbij gaan om

·        mensen die met onaangename gevoelens worstelen vb verdriet, eenzaamheid, jaloezie, neerslachtigheid, moeheid, zichzelf slachtoffer vinden, enz.

·        mensen die geen zinvolle dagbesteding hebben, zich vervelen, hun tijd verdoen 

·        vb werklozen, bejaardentehuis

·        aanklevende entiteiten

·        drukte van de stad, het verkeer, supermarkt enz.

·        werken met het lichaam van anderen vb kinesisten, kappers, schoonheidsspecialisten,...

 

Oorzaken

1.      Er komt teveel vuil binnen

2.      Er is een innerlijke neiging om vuil vast te houden

3.      De afvoerkanalen werken niet goed

 

Verklaring

De aura heeft een beschermende functie, waarbij ze de energie binnen het systeem houdt en ook een afschermende functie waarbij ze ongewenste invloeden buitenhoudt.

Hiervoor dient de aura overal voldoende stevig en dik te zijn.

Als dat niet het geval is, kan dit verklaard worden door het feit dat iemand niet voldoende geïncarneerd is of m.a.w. hier niet graag is.  Zo iemand heeft alleen bij zijn hoofd een dichte aura en omdat de energie meer blijft hangen in de astrale wereld en naar de aarde weigert af te dalen, hebben externe invloeden meer vrij spel.

 

Het is mogelijk dat ondanks een goede incarnatie, je in specifieke delen minder of nauwelijks aanwezig bent.  Aan die plekken kleven vaak onvoldoende verwerkte gebeurtenissen uit vorige levens (“karmische ladingen”) bvb een fysiek trauma.  Tot zolang het gebeurde is onder ogen gezien en geaccepteerd, blijft die herinnering als een donker plekje vastkleven in je lichaam of aura.  Daar kan je makkelijker verkrampingen krijgen, of ben je ontvankelijker voor het ontwikkelen van klachten.  Op deze plekken raak je makkelijker energetisch vervuild: waar je niet aanwezig bent, vervuil je.  En wat je in jezelf niet wilt zien, straal je uit en trek je aan en er komen nog ladingen bij van buiten.  Zolang je blijft ontkennen, blijft de lading oplopen totdat je de gelegenheid te baat neemt om te verwerken wat je al lang probeert te vermijden.

 

In het Oosten weet men dat de energie voor emoties uit organen komt.  Lever en gal leveren bvb energie voor kwaadheid.

Bij balans vs onbalans:

 

De overtuigingen die aanleiding geven tot energetisch leeglopen, kunnen uiteraard ook aanleiding geven tot energetisch vervuilen.  Dit heet ‘vervuilen uit innerlijke bereidheid’.

 

Het energetisch lichaam is in staat om energetisch vuil af te voeren via de basischakra en voetchakra’s die het naar de aarde afvoert en via de aura die het naar buiten uitademt. 

Als je nu echter tegen je zin op de Aarde bent, onvoldoende geaard bent, zijn de afvoerkanalen naar de Aarde vaak onderontwikkeld.  De vuile energie blijft dan makkelijker hangen.

Dit heet ‘vervuilen doordat je onvoldoende afvoert’.

 

Als energetisch vuil een anker heeft, blijft het makkelijker hangen en vormt het een spiegel voor jezelf.

 

Je kunt te maken hebben met obessors; dit zijn zielen die geen eigen lichaam hebben maar aankleven bij iemand aan de aura, een chakra, een orgaan.  Deze komen veel voor en zijn er in alle geuren en kleuren.  Ze zijn om allerlei redenen niet naar het Licht geraakt en hangen hier bijgevolg nog rond.  Deze zielen kunnen naar het Licht gebracht worden door iemand die weet hoe dat kan.

Er bestaan niet alleen prachtige Lichtwezens maar ook talrijke donkere krachten.  Deze laatsten kunnen de mens negatief beïnvloeden door het verleiden en misleiden van paranormaal begaafde mensen en door het aftappen van Licht van mensen die veel Licht stromen.  Ze werken niet vanuit Liefde, respecteren de vrije wil van de mens niet en handelen meer vanuit eigenbelang dan vanuit een verbinding met de Goddelijke bestemming van de mens.

 

 


IV. Wat kun je eraan doen?

 

Je kunt de ander die je energie wegzuigt, hiervan bewustmaken en hem vragen ermee te stoppen.  In de plaats daarvan zul je waarschijnlijk anderen aantrekken die hetzelfde doen, omdat je niets in jezelf veranderd hebt om dit te voorkomen.

Als je energie weggeeft, zul je eerst met volle overtuiging moeten beslissen om dat niet meer te doen.

 

Onderzoek welke onbewuste overtuigingen ten grondslag zouden kunnen liggen aan het weggeven van energie.

 

Egokracht voorkomt vervuiling.  Hiermee wordt niet bedoeld egoïstisch zijn, maar wel sterk in jezelf staan, een sterke zelfkennis, grenzen trekken, weten wat bij jou hoort en wat niet.  Energetisch gezien situeert het egogebied zich in de zonnevlecht (plexus solaris).

 

Als je als therapeut of hulpverlener in het algemeen met mensen werkt (hier staan ook nuttige tips bij voor niet-hulpverleners):

·        bij manuele therapieën steeds regelmatig de handen afschudden

·        na elke patiënt de handen en onderarmen afspoelen met water; visualiseer tegelijkertijd dat de vuile energie mee wegspoelt

·        visualiseer dat een wervelwind de ruimte reinigt en het vuil mee naar buiten neemt

·        als je jezelf zwak of ziek voelt, werk dan niet. 

·        wees je bewust van ankers bij jezelf

·        doe elke dag een grondige reiniging van je energetisch lichaam en zorg dat je afvoerkana-len open zijn.

·        zorg ervoor dat je therapeutische ruimte ook energetisch gereinigd wordt.  Zorg voor een goede verluchting, brand kaarsen, verdamp etherische oliën zoals basilicum, wierook.  Je kan ook Crab Apple van Bach verdampen of vernevelen door enkele druppels in water in een plantensproeier te doen en te verstuiven op voorwerpen in de ruimte waar vuile energie aankleeft.  Gebruik ev edelstenen die de energie in de ruimte harmoniseren vb roze kwarts, toermalijn.  Mensen kunnen emotionele energie loslaten (afhankelijk van de mate waarin iemand verantwoordelijkheid neemt voor zijn emoties), die dan op een plek kan blijven hangen.

·        scherm jezelf energetisch goed af en geef geen energie van jezelf aan je patiënten.

·        doe regelmatig schone kleren aan, vb elke dag een andere witte jas of short.

·        zorg steeds dat je goed geaard bent.  Vermijd je benen of voeten te kruisen als je zit.

·        besef dat je een kanaal bent tussen de hogere wereld en de patiënt.  Je hoeft dus geen energie te geven, je kunt wel energie dóórgeven tussen hogere wereld en patiënt.  Hiervoor moeten echter die kanalen die daarvoor nodig zijn, goed openstaan.

·        Visualiseer een vuur waarin alle vuile energie wordt verbrand

·        Visualiseer een trechter met buis naar het middelpunt van de aarde in het midden van de kamer waar alle vuile energie naar toe wordt gezogen en verbrand in de hete magma van de aarde.  Let wel: alleen de vuile, en niet de goede energie.

·        stel je voor dat de-ruimte vult met wit licht, bloemen, enz.

·        je kunt ook aan je engel vragen je ruimte te reinigen met dankbaarheid en respect

·        vermijd teveel te werken en moe te worden, dan ben je kwetsbaarder, en loop je meer kans op een onevenwicht in je leven tussen geven en ontvangen, tussen zorgen voor jezelf en voor anderen.

·        noodmechanismen zijn: boeren, geeuwen, winden

·        verminder eventueel het aantal patiënten of cliënten per dag

·        neem een pauze tussen de consulten

 

 

Men kan zichzelf beschermen of reinigen door gebruik van de kracht van de gedachten of visualisatie, door allerlei specifieke oefeningen.

Vb een kleur geven aan vervuilde organen of plaatsen in aura en deze via je aarding of via de tenen en vingers (alle organen komen terug in tenen en vingers via de meridianen) laten wegstromen en heldere kleur naar je organen en aura toesturen vanuit je eigen zon.

Vingers rechts en links:

·        Duim: longen

·        Wijsvinger: dikke darm

·        Middelvingers: pericard

·        Ringvinger: drievoudige verwarmer

·        Pink: hart en dunne darm

Tenen rechts en links:

·        Grote teen: milt

·        Daaropvolgende teen: lever

·        Middelste teen: maag

·        Daaropvolgende teen: galblaas

·        Kleine teen: blaas

 

Andere oefening:

Vuile energie uitblazen, ev in de richting van een kaars die voor je staat

Men kan vragen aan zijn geleidegeesten, lichtwezens of engelen om te zorgen voor bescherming en reiniging van het energetisch lichaam.

 

Aardende activiteiten zoals tuinieren, boetseren met klei, beeldhouwwerken, enz.

 

Douchen helpt de aura te reinigen.

Een voetbad nemen met zeezout aan het water toegevoegd.

 

Men kan een aantal Bachremedies nemen bvb duizendguldenkruid, struikhei, aspen, walnoot enz.  Ik verwijs naar de tekst over Bachremedies op de site.  De trilling die uit balans is, krijgt een positieve trilling aangeboden.  Het is mogelijk dat men er zich niet voor kan openstellen, een weerstand ervaart tegen deze remedie, dan kan het zijn dat ze soms niet werken. 

Er zijn intussen ook andere bloesemsystemen, zoals de Californische, Australische, Arizona Desert, Alaska.  Er worden nu ook repertoria ontwikkeld, zoals die van Kaminski en Katz (Bach + Californische) waarin je voor elke klacht de remedies krijgt opgesomd die zouden kunnen helpen en zo maak je op basis van al je klachten de beste keuze.

Beschermen de aura:

·        Yarrow (Cal.) = Achillea millefolium = gewone duizendblad: sterke aurabeschermer

·        Fringed Violet (Austr.): idem

·        Mycena (Bloesemremedies nederland): steunt het sluiten van de aura en reinigt.

 

Bij energetisch leeglopen:

·        Pink Yarrow (Cal.): tegen het overnemen van problemen, tegen burn-out

·        Beuk (Bach): om te aanvaarden wat is, dan ga je je niet zo gauw leeggeven

 

Bij energetisch vervuilen:

·        Garlic (Cal.): helpt effectief vreemde energieën, ook entiteiten buiten te zetten

·        Yarrow, Fringed Violet

·        Peppermint (Cal.): brengt frisheid in de auralagen

·        Combinatie van wilde bertram, stinkende gouwe, kruidje-roer-mij-niet, wijnruit (Ned.): beschermende mantel van wit  licht als je leeggezogen wordt.

 

Saint John’s Wort (Cal.): versterking van de zonnevlecht en egokracht waardoor je je grenzen steviger neerzet.

Bloodstone (Alaska): opent eerste en tweede chakra naar de arna en brent ze na een trauma in balans

Lady’s slipper (Cal.): leidt energie van de kruinchakra naar de basis en aardt de spiritualiteit.

Combinatie van yarrow, pink yarrow, garlic, st john’s wort, olive als EHBO bij uitputting door leeglopen of vervuilen

Star of Betlehem (vogelmelk: Bach): om je met je ziel te verbinden en met dat deel van de ziel dat met God verbonden is.

Echinacea (Cal.): bevordert verbinding tussen de ziel en de persoon, want als de ziel het lichaam beter bewoont, is er minder kans en ruimte voor indringers.

Arnica (Cal.): waar een kwetsuur optreedt in het lichaam, heeft de ziel de neiging zich los te maken daarvan.  Arnica herstelt deze verbinding en het trauma, zodat die plaats weer energetisch bezet kan worden.

Desert Christmas Cholla (Arizona): heel sterke remedie om kosmische liefde te ontvangen zodat men daarvoor niet naar Boven hoeft te vluchten en de ziel zich veel makkelijker verbindt met het aardse leven.

Aloe Vera (Cal.): zorgt voor verbinding van de ziel met het leven en het hart zodat een uitbundige energiestroom van het hart naar het lichaam op gang komt.  Werkt erg helend.

 

Ook zijn er homeopathische middelen die kunnen helpen.  Zie voor meer uitleg over homeopathie de verwijzing op de website.

 

Onderzoek je ‘bereidheid’ om hier op deze planeet te zijn.  Ben je hier tegen wil en dank?  Zou je er liever niet geweest zijn?  Zou je liever ergens anders geboren zijn? Accepteer je je eigen lichaam?  Zou je liever willen dat het allemaal anders loopt? (= kwaliteit van aarding).  Zie hiervoor de uitgebreide tekst “Zeg maar JA tegen jezelf” op de site.

 

Onderzoek waarom je op een bepaalde plaats energetisch vuil binnenlaat of vandaaruit energie weggeeft.  Als je tot dit inzicht komt, kan het gebeuren dat dit inzicht voldoende is om tot een verandering te komen.  Dit inzicht kan een mentaal weten zijn, maar ook een weten vanuit emotionele beleving.

 

‘Te’ verzwakt het energetisch lichaam: te veel eten, te weinig slapen, te veel koffie, alcohol, roken, te veel televisie, te weinig beweging, te veel snoep,  maakt de aura ijler, dunner, kwetsbaarder.  In onze cultuur is er een overvloed, vooral aan valkuilen en ongezonde zaken.  Het is de taak van ouders en andere opvoeders om kinderen en jongeren hiermee te leren omgaan, niet alleen omdat ze hierdoor hun aura verzwakken.  Ze worden constant geprikkeld en dit leidt enerzijds tot vermoeidheid en anderzijds tot afstomping.  Kijk naar de muziekclips op TV die een bombardement zijn van auditieve en visuele prikkels.

Ook teveel seks betekent een energieverlies, vooral voor de man.

 

De zee, rivieren, kanalen en bossen hebben een vitaliserend en reinigend effect op de aura.

Stilte heeft een reinigend effect op de aura.

Levende voeding voedt niet alleen het lichaam, maar ook de aura.  Chemische bemesting, gekookte, gebakken, gebraden... voeding voeden de aura niet.  Levende grond voor de landbouw, met liefde geteeld vers fruit en groente, kruiden, zaden, noten, pitten, honing, stuifmeelpollen, rauwe melk, enz. leveren energie aan de aura.

Voeding met dankbaarheid en liefde gegeten, voedt het lichaam en de aura beter.  Het traditionele dankgebed voor de maaltijd was lang niet slecht.

Bas van Woelderen heeft in een onderzoek vastgesteld dat straling een sterk verkleinend effect heeft op de aura en het ook in een verkeerde trilling brengt en hierdoor het lichaam verkeerd informeert en ontregelt.  Ik verwijs voor meer uitleg over electropollutie naar het artikel op de site.  De beste maatregelen zijn alvast het stralingsarm maken van de slaapkamer, waar je zoveel uren per etmaal doorbrengt, en het plaatsen van een netvrijschakelaar.  Ook biokabels of het beschilderen van elektrische leidingen met grafietverf  zijn een goed idee.

Op een dieperliggend niveau kan het nuttig zijn te onderzoeken waarom je kwetsbaar bent voor straling en anderen blijkbaar minder of nauwelijks.

 

Misschien heb je de gewoonte je af te wenden van pijn en ongemak en moeilijkheden.  Dan verandert er niets.  Leer vanaf nu jezelf tijd en aandacht te geven voor deze zaken.  Oordeel daarbij niet over wat je vindt, stel het gewoon vast.  Oordelen is in feite een vorm van afwijzen.  Voel je ook niet schuldig.  Wat je tegenkomt, is een deel van jou.  Eens je ergens bewust van bent, neem je je verantwoordelijkheid en kun je de keuze maken er iets aan te doen als je dat wil.  Denk aan de 4 fasen van een leerproces: weten, inzien, toepassen, integreren.

 

Voordat je iets kunt loslaten, moet je het echter omarmen, dwz weten, inzien, erkennen, aanvaarden, accepteren, begrijpen dat je die les nodig hebt om te kunnen groeien.

Diepgewortelde zaken kun je in stapjes loslaten want te grote veranderingen creëren angsten.  Door rregelmatig aandacht te geven aan het probleem, gaat het trager maar rustiger.

 

Het zetten van open rozen rond jou.  Rozen zijn symbool van liefde, dat bindt ipv scheidt en oplost ipv vernietigt.

Je kunt de rozen vol laten lopen met energieën van anderen of jezelf die je wil loslaten.

Heb je de indruk dat de roos vol is en de blaadjes zijn dichtgegaan, laat haar dan uit je aura gaan, en geef haar aan de kosmos of aan de Lichtwereld.  Zet daarna nieuwe rozen.

 

Het kan zijn dat je aura te ver uitwaaiert, waardoor ze te transparant wordt en makkelijker besmet raakt met vuile energieën.  Trek je aura dan meer samen door gedachtenkracht, vul hem met licht en bescherm hem aan de buitenrand.  Stel je je aura bvb voor als een lamp die een bepaalde hoeveelheid licht uitstraalt, stel je nu een dimmer voor, en verschuif de dimmer zó dat het licht minder ver uitstraalt maar wel compacter, dichter en feller wordt.

 

Je kunt de aura schoonmaken door je voor te stellen:

·        Een wervelwind die om je heen alle vuil wegneemt en dan terug verdwijnt

·        Een violet vuur uit de kosmos laten komen die alle vuil wegneemt

·        Laat kosmische regen door je aura stromen

 

Je kunt de aura beschermen door:

·        Vullen met zonlicht via je kruinchakra dat je in je lichaam laat lopen en vandaaruit in je aura.

·        Je kunt ook zelf een kleur kiezen waarmee je je aura wil vullen en waarbij je je goed voelt.

·        Plaats rozen overal aan de rand van je aura, vergeet je achterkant niet.  Deze rozen stel je voor met steel en wortels in de aarde.  Laat ze automatisch vollopen met vuile energie en kijk regelmatig in de loop van de dag hoe de toestand van je rozen is.  Vervang ze indien nodig.

·        Goudkleurig licht geeft een uitmuntende beschermlaag om de aura.

·        Plaats jezelf in een bol of ei van goudkleurig, blauw of violet licht dat je uit de kosmos laat komen

·        Sla een mantel van blauw licht om je heen, zo dik als je zelf wil.

·        Plaats jezelf in een kristallen bol

 

Je kunt oefeningen doen om jezelf te voeden met kosmische en met aarde-energie. 

Je kunt je voetchakra’s meer openen door visualisatie: stel je voeten voor als bloemen of als deurtjes die zich openen en laat je benen langer worden tot in de aarde.

Als de zon schijnt, kun je ze laten binnenstromen in blijheid en dankbaarheid.  Is er geen zon, stel je ze dan voor en laat haar warmte heel je lichaam en aura binnenstromen.

Laat beide energiestromen zich mengen en je aura volledig vullen, niet groter, maar dichter en krachtiger.  Behoud deze energie in je aura, laat ze niet wegstromen.

 

De hoofdreden voor het niet kunnen of willen aarden is de ervaring van liefdeloosheid.  Liefde is zodoende de beste hulp bij aarding.  Glimlachen is het overdragen van liefde.  Vandaar de oefening van de innerlijke glimlach.

Je visualiseert dat je glimlacht naar:

·        een spanning die je ergens voelt

·        pijn die je ergens hebt

·        het deel van jezelf waar je een sterke emotie voelt

·        naar het deel van jou dat zich afgewezen voelt

·        naar alle organen afzonderlijk die je van boven naar beneden tegenkomt; bedank telkens dat deel voor wat het doet voor jou en laat het ontspannen.

 

 

 

 

Bron:

 

Clarys, R., Cursus pendelen, Hoboken, 2004

Delnooz, F., Energetische bescherming, Ankh-Hermes, Deventer, 2000

Magnolia Federation: kaartje chakra's

Pelemans, F., Cursus aurahealing, Ekeren, 1999

www.chakra.be

http://www.rva-neurocoaching.nl/emoties.html

http://elsa.zithier.com/page4.html

http://www.anahata-assen.nl

 

© [email protected]

www.geocities.com/lucasvo

Hosted by www.Geocities.ws

1