Talumpati para sa mga Magtatapos ng Elementarya

ni

Roseller T. Tardio  (Marso 24, 1994)

 

Maraming Salamat po Ginang tagapagkilala.  Sa ating kagalang-galang na Kapitan at mga Kagawad, sa ating pinagpipitagang Konsehal, mga panauhin, mga magulang, mga guro, mga mag-aaral at mga kabarangay magandang hapon po.  At sa mga magtatapos maligayang pagtatapos.

 

          Una sa lahat ay nais kong pasalamatan ang mga guro dito sa Binakas Elementary School sa pagaanyayang muli sa akin bilang panauhing tagapagsalita.

 

          Sa mundo ay may panahon ang bawat takbo ng buhay.  May panahon sa kamusmusan na pawang paglalaro ang ginagawa.  May panahon na kailangan ang puspusang pag-aaral pagkat iyan ang hagdan upang makamit ang iyong pangarap.  Ang panahon sa pag-aaral ay hindi dapat pabayaan dahil ito ang pundasyon ng iyong kinabukasan.  Sa mga nagtapos ngayon at sa lahat ng kabataan huwag ninyong ikasama ng loob kung nakakagalitan kayo ng inyong mga magulang dahil sa pagpapabaya ninyo sa inyong pag-aaral sapagkat hangad lamang nila ang  maganda ninyong kinabukasan.

         

          Ang inyong pagtatapos sa elementarya ay simula pa lang ng walang katapusang pag-aaral.  Alam ninyo ang buhay dito sa mundo ay walang katapusang pag-aaral.  Siguro bawat isa sa inyo ay mayroon kaniyang-kaniyang pangarap.  Mayroon marahil sa inyong gustong maging abogado, doctor, pari o engineer.  Kaya pinakamaganda po sa tao iyong may ambisyon (pangarap) sa buhay dahil ang tao  pong walang pangarap ay walang mabuting kahihinatnan.  Ngunit sapat na ba iyong may pangarap ka?  Hindi po.  Kinakailangan natin ang ibayong pagsisikap, sipag, tiyaga, determinasyon, tiwala sa sarili at sakripisyo upang tayo’y magtagumpay.  Maaaring marami sa inyo ang naging pabaya sa inyong pag-aaral ngunit hindi pa huli ang lahat may panahon pa para makabawi sa inyong naging pagkukulang.  Sa susunod na Hunyo magsisimula na kayong pumasok sa high school at umaasa ako na lahat kayo ay papag-aralin ng inyong mapagkalingang mga magulang.

 

          Lahat sana kayo ay magsikap at magtiyaga sa inyong pag-aaral.  Ito na ang simula ng pagbuo ninyo ng inyong pundasyon.  Pundasyong inyong magiging tuntungan tungo sa inyong tagumpay.  Huwag kayong mawawalan ng pag-asa.  Kung nakaya kong makapagtapos ng inhenyero kaya din ninyo, konting sakripisyo lang at tiwala sa inyong sarili.  Alam po ninyo walang imposible sa taong determinado, na gagawin ang lahat ng mabuting paraan para mapagtagumpayan ang kanyang pangarap.  Naiintindihan ko po na medyo mahirap ang pamumuhay dito sa atin, pero huwag nating isiping balakid ito sa ating pag-aaral at mga pangarap bagkus ito’y ituring nating isang uri ng pagsubok.  Marami pong nanunungkulan sa ating bansa at mga matatagumpay na negosyante na kilala sa lipunan ang nagsimula din sa wala.  Kaya kung nakaya nila, makakaya din natin. 

 

 

 

Mga kabataan tahakin nating ang tamang landasin.  Huwag nating aksayahin ang ating panahon sa sugal at iba pang walang kakuwenta-kuwentang bisyo, sa halip ay tumulong na lang tayo sa ating mga magulang sa kanilang mga gawain.  Makilahok, makipagtulungan at makiisa sa mga programang magpapaunlad sa ating sarili at barangay.  Mga kabataan panahon na para tuklasin at paunlarin ninyo ang inyong natatagong talento.  Kung kayo’y mahilig umawi, gumitara, magdrowing, magsulat, magbasa o mahilig sa sports, bakit hindi ninyo gawing libangan ang mga ito.  Sinong makapagsasabi baka balang araw ito ang magdala sa inyo sa tugatog ng tagumpay.  Napapanahon narin siguro na tayo’y maging aktibo at magkaroon ng iisang tinig para maparating sa kinauukulan ang ating mga kahilingan at hinahangad para sa kagalingan ng kabataan at ng ating buong komunidad.  Bigyan natin ng kasiyahan ang ating mga mahal sa buhay lalung-lalo na ang ating mga mahal na magulang, bigyan natin sila ng pagkakataong maipagmalaki naman nila tayo.

 

Napakapalad po natin at nagkaroon tayo ng mga magulang na maka-Diyos at may pagkakaisa.  Na kung hindi sa kanila ay tuluyan na tayong napag-iwanan ng ibang barangay tungo sa pag-unlad.  Patuloy parin po siguro tayong bumabalagwit ng tubig kung hindi sa walang sawang pagbabayanihan at sa kagustuhang din nilang mabigyan kaluwagan tayo.  Wala talagang magulang na hindi hinangad ang kabutihan ng kanilang mga anak, kaya’t nasisiguro ko na ang mga magtatapos ngayon ay sisikapin ng kani-kanilang mapag-kalingang mga magulang na mapagtapos man lang kahi’t high school.

 

Alam po ninyo ang mga magulang ang salamin ng kanilang mga anak.  Na kung ano ang inyong ginagawa ay tutularan nila.  Kung ano ang naririnig at nakikita ng mga bata sa kanyang mga magulang ay ganoon din siya.  Kung ano sila sa araw ng bukas ay nasa palad ng mga magulang, nasa kanilang pagpapakita ng magandang kaugalian.  Mayroon nga pong isang patalastas (Komersyal) sa TV na ganito ang sinasaad “ang mali ay nagmumukhang tama sa mata ng mga bata kung ito’y ginagawa ng matatanda”, kaya’t masasabi nga na ang unang malaking regalong maihahandog ng mga magulang sa kanilang mga anak ay ang magandang halimbawa.  Totoo pong ang edukasyon ang pinakamahalagang pamanang maipagkakaloob ng mga magulang sa kanilang mga anak kung kaya’t buo ang loob ko na pamamanahan ninyo nito ang inyong mga mahal na anak.

 

Ang paaralan ay isang pandayan, pandayan ng kaisipan.  Dito hinuhubog ang isaipan ng kabataan para maging isang kapakipakinabang na mamayan.  Sa paaralang ito’y nandito ang mga magagaling at matitiyagang panday, sila’y ang mga guro natin.  Hindi po lamang pagbasa, pagsulat, matematika at siyensiya at iba pang aralin ang kanilang itinuturo, tinuturuan po rin nila ng tamang asal at pag-uugali ang ating mga kabataan. 

 

 

Sila ang nagbibigay sa atin ng mga propesyonal at teknikal na nagpapagalaw sa ating bansa.  Tunay na napakalaki ng responsibilidad ang nakaatang sa kanilang mga balikat kung kaya’t nararapat lamang sila’y ating kilalanin at pasalamatan at suportahan.

 

Dahil sa ang mga guro ang may higit na kaalaman at taga pagtanim ng tamang kaalaman sa murang isipan ng ating kabataan nararapat din po sigurong bigyang diin at itanim sa isipan ng mga kabataan ang nacionalismo o ang pagmamahal sa ating bansa.  Oo nga’t araw-araw nilang binibigkas ang panatang makabayan na nakataas ang kanang kama’y tanda ng panunumpa nguni’t pinahahalagahan kaya nila ito?  Paano bang magmahal sa ating bansa?  Sinisimulan po ito sa loob ng ating pamilya sa pagsunod sa utos at mga pangaral ng ating mga magulang, pagkatapos ay ang pagtulong sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating kapaligirang ginagalawan, kasama na po dito ang mabuting pakikipagkapwa-tao.  Mga mahal kong mga guro imulat din po natin ang mga mag-aaral sa kahalagahan ng malinis at maberdeng kapaligiran, mayamang karagatan at magandang kalikasan.

 

Ang konsensiya po ng kabataan ay nabubuo sa impluwensiya ng kaniyang kapaligirang ginagalawan, ang kanilang pananaw sa tama at mali ay resulta ng nasasagap o nakukuha sa kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay.  Kaya mga namumuno at mga kabarangay gabayan po natin sila para makamit nila ang kanilang mga adhikain at magtagumpay sila sa kanilang mga pangarap dahil sila ang pag-asa ng ating bayan.  Napakaganda po ng ating barangay, tahimik, masaya at higit sa lahat ay mayroong pagkakaisa ang mga mamayan, panatilihin po natin ito.  May isa lamang po akong hiling sa inyo, pangalagaan at protektahan po natin ang ating kapaligiran lalung-lalo na ang ating karagatan para po sa kinabukasan ng mga kabataan at sa susunod pang saling lahi.  Nais ko po rin samantalahin ang pagkakataong ito upang hingin ang inyong suporta para sa YOUNG BUILDERS.  Isang organisasyong itinatag na may pangunauhing layunin na mapagsamasama at magkaroon ng ibayong pagkakaisa lahat ng kabataan ng Binacas para sa ikauunlad ng kanilang kaisipan at pakikilahok sa mga programa at proyekto ng ating barangay.

 

Kung ang motto po ng boy scout ay “laging handa”, ang motto ko po naman na nais kong ibahagi at iiwanan sainyo ay ganito “think to top, study to top and if you fail to top, you will pass.  Ang ang ibig pong sabihin ay ganito na kung ikaw ay mag-aaral kinakailangang isipin mo na makuha ang pinakamataas, at pagkatapos ay mag-aral kang maigi para makuha ang pinakamataas, at kung sakaling hindi mo makuha ang pinakamataas ay sigurado kang pasado.  Iyan po ay hindi lamang sa pag-aaral nababagay kundi sa lahat ng ating ginagawa.

 

Muli ay maligayang pagtatapos at hangad ko ang inyong tagumpay.  Maraming salamat po.

1