kyoukai

nado kurikku
tabe mono

nado kurikku
gakkou

nado kurikku
ba syo

nado kurikku
kazoku

nado kurikku
seigo 7-ka getu no akatyan 
(Syouwa 28-nen 11-gatu ni) bun
gaku

nado kurikku
on gaku

nado kurikku
«midori no hosi no hata»

Esuperanto

nado kurikku
(gai)kokugo
gen go

nado kurikku
arukohoorikusu anonimasu

(AA)

nado kurikku
hoomupeezi/HP

nado kurikku
nado

nado kurikku
fonMIDIo

ASCII no kanzi boku zisin

Hosted by www.Geocities.ws

1