หน้าแรก

โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์และเก็บข้อมูล

ปัจจุบันความกาวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิงใหญต่อทุกวงการทัวโลก รวมทั้งวงการการศึกษาของไทยด้วย และผลพวงที่ตามมาในแง่ของเทคนิคต่อทุกวงการทัวโลก รวมทั้งวงการการศึกษาของไทยด้วยและผลพวงที่ตามมาในแง่ของเทคนิคเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจํากัดด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ประเทศต่างๆทัวโลกหันมาให้ความสําคัญและสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในทุกระดับ มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เละสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นผู้เรียนรู้รุ่นใหม่จะเป็นผู้เรียนที่รักในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีความรู้ทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมากขึ้น

Adobe Dreamweaver : Student Information
Adobe Muse : sEmp
Member Management Systems : ProSarabansys
iComshop
Mini Fast Web Editor
ข้อมูลผู้จัดทำ