ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กิ่งกาญ สังวรรณกิจ
ชื่อเล่น : กวาง
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 63 ซ.19 ถ.กาญจนวณิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วันเดือนปีเกิด : วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2541
สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ
บิดาชื่อ : นาย พทัย สังวรรณกิจ อายุ 48 ปี
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
มารดาชื่อ : นาง อนงค์ สังวรรณกิจ อายุ 48 ปี
อาชีพ : ผู้ช่วยพยาบาล

ประวัติการศึกษา

2557 – 2559 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (GPA:3.62)
2560 – 2561 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (GPA:3.72)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นายนราธิป สนุง
ชื่อเล่น : อิง
ที่อยู่ : บ้านเลขที่143/4 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110
วันเดือนปีเกิด : 10 พ.ย. 2541
สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา : อิสลาม
บิดาชื่อ : นาย พทัย สังวรรณกิจ อายุ 48 ปี

ประวัติการศึกษา

2557 – 2559 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์
2560 – 2561 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม