Mail for DumbadzeA&V.ttf,
install it at your PC
and  view the page via IE5

FEEDBACK: 
[email protected]

hfu,b JKBVGIB      Georgian Rugby Bunch

<< LTLF UDTHLB


[esif,fsb7 @^ ltrtv,thb7 @__@

OKBC VBVJ{BKDF5   otkb ktyjmcbcf lf c[dfsf

    ,fhfmbfyb cfrhbdj otkb udmjylf8 b.j ]buhbfyb ,fsmt,b7 nbneksf lf[ktxf lf ufvskbfyt,f7 hbyucufhtit bynhbut,b7 fmnbehb cgjhnblfy lfvcf[eht,ek gtycbfpt ufcdkf lf dfb hjv7 cbrdlbkbw8  odhbkfl    


   
XTVGBJYSF W{HBKB 


js[if,fsb7 @% ltrtv,thb7 @__@

hfvltybvt vjrh'fkt,ekb itybiydf dbsjvueylehj,bcf lf vhfdfkatlthfwbj,fybc ufvj

    vfhsfkbf7 vpbehb pehpbrtsbc cgjhnpt vothfksf lf vje,ytsf fvmhbc chekeakt,bfyb otdhb dth uf[kfdfhs lf jltcvt fhw gfhnbbc cfotdhj uflfvb[lbf7 vfuhfv 'dtk lfvcf[eht,fsf ufvj ptl f[fkb okbc oby 3tybctkbs4 rb vfbyw vjvbrbs[tc 'dtkvf ljcnt,vf lf xdtyt,eh fsktnsf hxtekj,bc itcf[t, xtvb jqhfiekb fphb lffabmcbhtc8   jqhfiekfl


    cfvif,fsb7 @$ ltrtv,thb7 @__@

ij,fpt fh rhbdj,ty

    ij,bc rdbhfib lblb rhbdb fh to.j,f [jkvt8 fvltyfl7 obyf emvtt,pt ufvfhsekb o.dbkb cfxtvgbjyj hrtyf @__@ otkc ,jkj b.j8
    ctpjyb hjv xfsfdlf7 fvthbrbc rhbdpt vothfksf fcjwbfwbfv ~<DFF` lfcf]bkljt,tksf obyfcofhb yec[t,b itflubyf8 ghbpt,b hfvltybvt rfntujhbfib ufbwtvf fvmhbc *(-t ~=` okbeh ,fyrtnpt7 hjvtkbw @__# okbc @% fghbkc7 ybe-bjhribf lfybiyekb8
  odhbkfl


js[if,fsb7 !( ltrtv,thb7 @__@

[eineht,b lf cfcfvfhskj cfmvtyb kebc-xtvgbjybcf

    eoby hjujhw vfbr nfbcjypt yflbhj,lf vtlbf7 f[kf tuhtdt ktyjmc kebcbc thsb yf,b]bw fh ufvjtgfht,f7 vfuhfv ufyc[dfdt,f vfbyw lblbf bv lf fv wyj,t,c ijhbc7 hfrb ,hbnb xtvgbjyb mfkt,c fh f,f[t,c lf fhw .ehc frdytnc dbcvt7 [jkj cfcfvfhskjib obyfvjh,tlbdbs [ibhfl eotdc vbcdkf lf hbyubcf fh b.jc7 bmfw vtnobkfl bvfh]dt,c8   odhbkfl


   jhif,fsb7 !^ ltrtv,thb7 @__@

,thlvf jh]th vtnb lffhn.f=

    dthf it]lf vo.thb [tcfj lf dthw lf,tht,ekvf tdfylth ?jkbabklvf vjbuj vcjakbj xtvgbjybc nbnekb vt[estl7 sevwrb ]jh]btkb vt,h'jkb afh[vkbc lf.hfc vfbyw fh egbht,c lf hbyublfy fh vblbc8 ?jkbabklc if,fsc7 fnkfynbr-cbsbc ~ybe-]thpb` 3,jhldjm ?jkib47 mekt,bsf lf sfy ths[vfl7 f]j,f vtywfhsf vbth vje[tkst,tkb cnbkbc ufvj lfoeyt,ekvf rhbc ,thlvf lf fvbs cfthsfijhbcj atlthfwbbc ~B<A` xtvgbjyb uf[lf v'bvt ojyfib8   odhbkfl


  if,fsb7 !$ ltrtv,thb7 @__@

,t,th ?jkbabklc rbltd c]thf

thsb otkb ufdblf vfc itvltu7 hfw e,tht,tkb ]jh]btkb v'bvtojyjcfyb7 tdfylth ?jkbabklb vcjakbj fcjwbfwbbc ~D<F` cfhn.kbcsdbc vtcfvtlfw trhbdf ]jy hebcc7 vfuhfv ahtc lfc]thlf lf vt[estl dtqfh vjbgjdf xtvgbjyj,f8 lf vfbyw7 [jnjhf tmc-xtvgbjyvf uffuh'tkf rfhbthf lf fvfqfv7 fnkfynbr-cbsbc ~ybe-]thpb` 3,jhldjm ?jkib4 cfthsfijhbcj atlthfwbbc ~B<A` egfnhjyj cfhn.kbcsdbc itt,vt,f rhbc ,thlc7 hfsf ifhifyltkb [by]b ufvjfcojhjc8   odhbkfl


  gfhfcrtdb7 !# ltrtv,thb7 @__@

fkb7 thsb lf ufyevtjht,tkb

    ^_ okbc ve?fvtl fkbc xdtek .fblfpt7 tivfrehfl etkfdlf sdfkt,b7 hfrb ybe-bjhrbc vfdfy htcnjhfyib itrht,bkb cfpjufljt,f fv]thflfw eylf ittmwbf fhf vfhnj wf[wf[itgfhekb vztdhvtn.dtkt,bs7 fhfvtl cb.hvbclhjbyltkb ajrect,bsfw8   odhbkfl


js[if,fsb7 !! ltrtv,thb7 @__@

ABAF-ctekb xb,ke[bc dfb-utjvtnhbf

    xtvc ]ttkj,fib crjkfib ufyfskt,bc cfmvt cfsfyflj ljytpt bluf8 udfcofdkblyty fhbsvtnbrfc7 utjvtnhbfc7 kjubrfc7 [tkufh]bkj,fc7 CCHR rjycnbnewbfc ~% ltrtv,thc dptbvj,lbs vfubc ovblfsfovblf lqtc=`7 vbythfkjubfc lf fct ufycf]ts7 nhbujyjvtnhbfcfw8 odhbkfl


  jhif,fsb7 ) ltrtv,thb7 @__@

dkflbvbhvf frfltvbehfl vjbuj

    if,fsqfv jhb cfxtvgbjyj ,h'jkf b.j kfc-dtufcbc ~ytdflf7 fii` 3vfylfkfb ,tbib47 vfuhfv rhbdbc afyj,fv bct dth bcbfvjdyf7 hjujhw hjv cehlf8 v'bvt ojyfib erhfbytkvf dkflbvbh rkbxrjv frfltvbeh cnbkib lffvfhw[f fvthbrtkb ]fvbk vfrrkfbyb lf bfyrsfufy fsdfkoeyt,ekb vcjakbj jhufybpfwbbc ~D<J` nbnekb lfbwdf7 vce,emib ~!#% ubhdfymf 2 ^!7# rbkj` rb fvthbrtkvf akjbl vtbdtpthvf htvfnxibw f]j,f vtmcbrtk [jct-kebc rfcnbkbjc lf vcjakbj cf,zjc ~D<R` cfhn.tkb itbyfhxeyf8   odhbkfl


gfhfcrtdb7 ^ ltrtv,thb7 @__@

3cegth hjb4 rbyuc tf[kf

    ljy rbyuvf v'bvtojyjcfysf jhb cfxtvgbjyj ithrbyt,f ]th rbltd thsb sdbc oby ufifycf7 vfuhfv uekib fmfvlt [by]fl hxt,jlf bc7 hjv jhvfub ijec erjkjhbnektcvf vjyfobktv7 mdtv'bvtojyjcfyvf hjb ]jeypvf ghtptynfwbfpt vbcfcdktkfl dth vjbwfkf8 f[kf eafkvf rbyuvf fv vwbht ufhsekt,fcfw uffhsdf sfdb lf ! vfhnbc ,h'jkbc ofhlutyf ybe-bjhrbc 3hjratkth gkfcfib4 ]jh] ajhvtybcf lf ve?fvtl fkbc cffhfrj ,h'jkbc7 3]eyukt,bc ie[ehbc4 ufvjw[flt,bc @) okbcsfdc lffvs[dbf8   odhbkfl


js[if,fsb7 $ ltrtv,thb7 @__@

rkbxjrjt,b kebcpt botdty

    rfhub lhjt,f lfudbluf lbl rhbdib5 thsb ufyfskt,ekb lf ]tynkvtyb v'bvtojyjcfyb7 sfyfw vcjakbjc xtvgbjyb7 vbccfdbs phlbkcf lf rtsbkpybfy vjwbktt,sfy fgbht,c it,vfc8 rth'jl7 #* okbc ,hbnb ktyjmc kebcb ]th #! okbc dbnfkb rkbxrjc trhbdt,f7 cek ,jkjc fvbc evwhjc 'vfc7 @% okbc dkflbvbhc7 [jkj fvfs ijhbc vtjhtlfw itthrbyt,f #^ okbc vfbr nfbcjyc7 dbyw ,jkj [fyc firfhfl ufvjcojht,bc upfc flufc lf dby'kj sbsbs cfxdtyt,tk ]ttkfl xfvj.fkb,ltc8   odhbkfl

[tkt,b ijhc sfyfvtlhjdt [eszblbcufy=

    xtvc eqdfokvjcbkt,fvlt vjfqobf ewbyw[ktcvf wyj,fv7 hjv vcjakbjc ejqhfitccf lf etkbnfhektc rth'j rke,c7 cfthsfijhbcj jkbvgbeh rjvbntnc ~CJR` vt[brj-cbsbib ufevfhsfdc hbubs !!$-t .eheksfb ~tdhjgekfl 3ctcbf4` lf hjujhw ufptsb 3jkbvgb4 othc7 fhw vodflb lfeodfdc lf fhw ifvaehb7 fye7 se vlf,behfl vjdsfhuvybs7 [tbhbfyb dthfathb uflfeo.dtnbf8   odhbkfl


jhif,fsb7 @ ltrtv,thb7 @__@

veinfj,f ?bg-?jgbc sfy[kt,bs

    ije yjdfnjhekb rb b.j7 vfuhfv fnkfynbr-cbsbc ~ybe-]thpb7 fii` 3nhfvg sf]-vj?fkb4 vfbyw cfyf[tdhjl ufbdcj lf vjctbhtt,cfw bctsb isf,tzlbkt,f lfhxfs7 hjv rhbdc rb fh ewmthlyty7 fhfvtl htgcf lf ?bg-?jgc8 c[dfahbd7 ktyjmc kebcbc vtyt]thvf lfflfcnehf7 hjv ,hbnb v'bvtojyjcfyb xtvgbjyb ufbcfl yfqlfl thrbyt,f erhfbytk dbnfkb rkbxrjc7 lf ,epbc ojyfibw jhvf xtvgbjyvf lfbwdf nbnekb8   odhbkfl


if,fsb7 #_ yjtv,thb7 @__@

3,qe]f-,qe]f ljkfht,b4

    ptgehb cgjhnb abyfycehvf rhbpbcvf vjbwdf8 hbyuptw ufzbhlf aekbc fhfvfl ijdyf8 fvbnjvfw b.j7 hjv hjwf ghjvjenthvf ctlhbr reiythvf lf cfvjhbyj bylecnhbbc dtifgvf7 ljyfkl nhfvgvf ecfmvjl v.ja v'bvtojyjcyt,c
%_-ljkfhbfysf lfcnt,b lffyf[dtc7 fvfs [fkbcbs fbnfwtc bltf8 ?jlf7 fvfqfv ctlhbrb lf rjvgfybf fnkfynbr-cbsbc ~ybe-]thpb7 fii` 3nhfvg sf]-vj?fk rfpbyj-hbpjhsib4 bidbfsb ctbhbs lffgeht,ty cfpjufljt,fc8
   odhbkfl

nfbcjyb lflfh,fbcklf

    vfbr nfbcjyb fvnrbwt,c7 hjv ufvjcojhlf lf f[kt,ehfl lfbo.t,c w[jdht,fc8 rfwb7 dbyw 3tqjh repvbx kbqfxjdbc4 [fyfib vcjakbjc evhotvtcb v'bvtojyjcfyb xtvgbjyb uf[lf7 ufbcfl7 @@ st,thdfkc lbl rhbdib ,heylt,f bvfdt hbyupt7 cflfw ( bdybcc ,hbnvf ktyjmc kebcvf hdf hfeylib vjesfdf [tkb8   odhbkfl


js[if,fsb7 @* yjtv,thb7 @__@

rkbxrj7 nfbcjyb lf ?fhbcjyb

    emvtt,pt rhbdbc cfv.fhjib bvltyb cfuekbc[vj hfv vj[lf7 hjv se bcbyb yfwflb [th[bs7 ojybc rkt,bs fh vjd.tdbs7 yfqfl lfdb,ytdbs7 bct rb7 vjrktl hjv vjdzhfs7 ljy rbyuvf dbnfkb rkbxrj ktyjmc kebcsfy cfrhbdjl itbuekf7 jlkb ?fhbcjyvf fvthbrfib gbhdtkfl bx[e,f7 vfbr nfbcjyb ufbcflfw ofhclut,f vtvabctksf obyfit7 athyfylj dfhufcc bdybcfvlt vbcwtc lbcrdfkbabrfwbf lf afcbfyvf 3tbx-,b-jevfw4 vt-%__ ,h'jkf exdtyf ntktvf.eht,tkc8   odhbkfl


js[if,fsb7 @_ yjtv,thb7 @__@

vjbuj eahj qjybthvf

    cbc[kcfdct ufvjluf cfrdbhfj ebrtylb5 thbr vjhfktcvf bdybcib lfrfhuekb cfhn.tkb lfb,heyf7 [jh[t fhctv lf cdty jnrtv nbnekt,b lfbwdtc7 rhbdbc vfvt,b thbr kerfcc itgbhlyty7 hjv gfnbdc fh f.hbfy lf ,jkjc7 ve?fvtl fkb sfkb,sfufy ufsfdbceakt,ek fdqfytsib xf,h'fylf7 hfsf fv ufe,tleht,ek mdt.fyfc vstkvf vcjakbjv vtnfl vb[tljc lf lft[vfhjc8   odhbkfl


js[if,fsb7 !# yjtv,thb7 @__@

rbyubcufy vbkbjyb feqbf

    ebrtylpt rfhub fv,t,b vj[lf ptgeh rhbdib8 ve?fvtl fkbc ujuj7 ktbkf erdt ths,fifl cfvb rfynjhbc xtvgbjybf7 3gbnc,ehutkvf qkfgvf47 gjk cgflfajhfv cfhn.tkb vtidbltlfw lfbwdf lf hfw vsfdfhbf7 cegthjqhfivf ljy rbyuvf ufxfh[f v'bvtojyjcfysf jhb cfxtvgbjyj ithrbyt,f7 hjvkt,ptw vfwytl sdbs ktyjmc kebcb bqdfot,c8   odhbkfl


js[if,fsb7 ^ yjtv,thb7 @__@

rbyub vfhw[c qbhctekfl it[dlf

    ,tdhb ghjwtcb vjeubf jqhfi ljy rbyuc7 vfuhfv fv]thfl rjdpb yfwfhib xfedfhlf5 vij,kbeh akjhblfib tvfhstkt,jlf vjieqfh ghjvjenthc7 ytdflfib vjqdfot ,j, fhevc ~AJNJPT` !$ vbkbjy ljkfhc7 vfuhfv thsb wtynb hff7 bcbw dth ffhsdf8   odhbkfl


cfvif,fsb7 % yjtv,thb7 @__@

cfhn.tkb hf ,tltyff

    if,fsc kfc-dtufcbc ~ytdflf` 3tv-]b-tv uhtylib4 'ffy lblb7 !@-hfeylf rhbdb ufbvfhsf8 fhf7 cfhn.tkb fh ufsfvfit,ekf7 vfuhfv ctbhb rb bctsb ufvjdblf7 hjv smdtyb vjojyt,ekb8 * *_* vf.eht,tkb .dbhjlf7 ecndtylf7 nfic erhfdlf lf lfcf]ljvfl dth bwkblf8   odhbkfl


js[if,fsb7 #_ jmnjv,thb7 @__@

rbyub !$ vbkbjyc bs[jdc

    vpbeh akjhblfib7 ajhn-kjlthltbkbc ,hjefhlbc cfe,yj cfcfvfhskjib thsehsc it,vbfy rhbdbc cegthjqhfit,b7 ljy rbyub lf ,j, fhevb8 thsb vtjhtc !$ vbkbjyc tvfhskt,f bvbcsdbc7 hjv fv js[b okbc obyfs rfwb-ktutylf7 vtmcbrtkb [ekbj-ctcfh xfdtcb egbhjl of?udfhf lf evbcjl jh]th frhbdf jcrfh ltkf?jbfcsfy8   odhbkfl


if,fsb7 @^ jmnjv,thb7 @__@

#_ vbkbjyb 3cnfv,eh itwljvfib4

    cfvfhsfkvf gehb zfvf8 fo erdt #( okbc uthvfytkvf vjrhbdtv7 uhfxfyj hjrb]fybv vfy?tntybc ~ybe-bjhrb` cfcfvfhskjib ]th rbltd js[b okbc oby itnfybkb cfhxtkbc ufvj bvfc vbfqobf7 hjv cfxtvgbjyj cfhn.kbc fvofgdytk vcjakbj cf,zjc ~D<R` vbc cfcfhut,kjl #_ vbkbjyb ljkfhbc uflf[lf lftrbchf8   odhbkfl


[esif,fsb7 @$ jmnjv,thb7 @__@

]jeypc rhbdc dthfdby fb'ekt,c

    vjo.bylf fvltyb .dtlht,f ## okbc akjhbltk hjb ]jeypc lf ,jkjclf,jkjc ufhbcrf5 ufbcfl7 ! vfhnc7 kfc-dtufcbc ~ytdflf` 3sjvfc tyl vtr ctysthib4 sfdbcpt jhb ojybsb rfntujhbbs vfqkf vlujv vtnjmtc itthrbyt,f lf ,j, absccfbvjypbc eybrfkehb vbqotdbc ufvtjht,fc twlt,f8   odhbkfl


cfvif,fsb7 @@ jmnjv,thb7 @__@

fkbv vtvrdblhtl kebcb fbhxbf

    rfyflehb ,ehsfj,bc fdfy-xfdfyb vcjakbjib wjnf dbyvtv se bwbc7 vfuhfv tc ti[bfyb7 !@-rfwf ctbhb cfthsfijhbcj vtlbbc .ehflqt,bc wtynhib vjtmwf bvfl7 hjv njhjynjcf lf jnfdfc cfrdbhfj vfnxbc lbl itcdtyt,fpt cfpjufljt,fc ofheluf dby7 dby lf sdbs 3elbfltcb47 .dtkf [fk[bcf lf .dtkf lhjbc cfertstcj vjrhbdt7 fo erdt ^_ okbc ve?fvtl fkb ~.jabkb rfcbec vfhctkbec rktb`8  odhbkfl


jhif,fsb7 @! jmnjv,thb7 @__@

ajhvtyb lbflfl ithfw[tc

    emvtt,pt jhb cfxtvgbjyj lf thsbw c[dfahbd ufvjhxtekb ,h'jkf b.j8 ufhlf fvbcf7 rhbdib sfdufvjxtybkb idblb rfwb xfhbw[tc 3vcjakbj rhbdbc lblt,bc lfh,fpib47 hfw fh eylf fudthbjc 3rhbdbc lblt,bc lfh,fpib47 hjvtkcfw ,byf ybe-bjhrbc infnbc lf,f rfyfcnjnfib eltdc8   odhbkfl

 


js[if,fsb7 !^ jmnjv,thb7 @__@

[esb ,h'jkf lf jhbw hbyucufhtit fv,fdb

    cfxtvgbjyj rhbdt,b thsehsc vbto.j8 ptlbptl js[ lqtc js[ flubkfc [esb cfnbnekj ithrbyt,f ufbvfhsf lf vfcgby'tkb js[ufy lfvfhw[lf8 ufhlf fvbcf7 vbbwdfkf ktyjmc kebcbc ufvphltkb7 gjkbwbfv rb vfbr nfbcjybc obyffqvltu vjhbub cfmvbc fq'dhf uflfbabmhf8  odhbkfl


js[if,fsb7 ) jmnjv,thb7 @__@

nfbcjyb jhufy xbdbc

    hfw ktyjmc kebcvf fv js[b sdbc oby cfcnbrfl cwtvf7 vfbr nfbcjyvf hbyubc ufhtit7 cf.jafw[jdht,j cfrbs[t,bcsdbcfw vjbwfkf lf ths,fifl jhb cfmvt fq'hf5 thsib v'bvtojyjcfyb tmc-xtvgbjyb evfhst,ekjl uflf[lbkb uflfcf[flt,bc lf,heyt,fc bs[jdc7 vtjhtib rb yfwjkfhc uf.hbc abyfycehb fcgtmnbc ufvj tlfdt,f8  odhbkfl


if,fsb7 % jmnjv,thb7 @__@

UJKAB5  tdhjgfv ufhbcrf lf vjbuj

    otkboflufvjidt,bs ujkabc cfv.fhjib bvjnjkf vjdktyf bvfhst,f7 hjv vstkb vcjakbjc afyj,fc fajhbfmt,c8 fmts tdhjgf itrht,c cfertstcj .dfy]jcyt,c7 bmts fvthbrf lf jhb vjieqfhb cfv.fhj vfhwdktekbs vjdfzht ctv hfblthbc vbth !)@* otkc yf'qdytdb jmhjc sfcbc vjcfgjdt,kfl itt,vt,f thsb vtjhtc8   fv,fl    w[hbkfl


gfhfcrtdb7 $ jmnjv,thb7 @__@

nfgbfc gfnbdb f?.fhtc

    lblb ,h'jkf hjv ufbxfh[f @ yjtv,hbcsdbc7 tc fv,fdb #% okbc fk,erthrtk ~ybe-vtmcbrj7 fii` ]jyb nfgbfc 'dbhfl lfe]lf7 hfrb cfthsfijhbcj atlthfwbfv ~B<A` rfyjybc eptyftcj,f vjbvbptpf lf ufehxt,ek xtvgbjyc ,ev,ekbc ojybc ~!@^ ubhdfymf 2 %*7@ rbkj` cfhn.tkb f[kfdt xfvjfhsdf8  odhbkfl


cfvif,fsb7 ! jmnjv,thb7 @__@

dfhufcc vtofvktj,f lf?,hfklf

    tcqf frklf ptgeh rhbdc lf fvfcfw vjdtcofhbs5 cnthjblt,bc [vfht,f lfelubytc tmc-xtvgbjy athyfylj dfhufcc lf f[kf gfce[b eylf fut,byjy8  odhbkfl


js[if,fsb7 @% ctmntv,thb7 @__@

vtuj,ht,b lf yfstcfdt,b dfhsj

    lblb ,h'jkf ufbxfh[f @ yjtv,hbcsdbc8 ,ev,ekbc ojyfib ~!@^ ubhdfymf 2 %*7@ rbkj` thsehsc lfcw[t,ty rjkjhbnekb kfsbyjct,b7 vt[brj-cbstkb ~vtmcbrf` vfhrj-fynjybj ,fhthf7 dbyw lqtclqtj,bs jlty ;ehyfk 3hbyubc4 fphbsff sfdbc ojyfib cfertstcj7 lf fk,erthrtkb ~ybe-vtmcbrj7 fii` ]jyb nfgbf7 dbyw fghbkbc fmts cfthsfijhbcj atlthfwbbc ~B<A` xtvgbjybf8  odhbkfl


cfvif,fsb7 @$ ctmntv,thb7 @__@

RBYUC esmdfvc7 hrtyf rb fhf7 udtvf b.jj

    tn.j,f7 fh fcdtyt,c ufvxtyb v'bvtojyjcfy tmc-xtvgbjyc7 fvthbrtk vfbr nfbcjyc lf rbltd jwyt,j,c ,hbn ktyjmc kebcsfy it,vfpt7 vbs eahj7 se fvfsb gbhdtkb ithrbyt,bc rjynhfmnb ht-vfnxbc ve[kcfw itbwfdc8   odhbkfl

 


gfhfcrtdb7 @_ ctmntv,thb7 @__@

?fyf fkb7 ijakbasthb

    fv lqtt,ib vcjakbj itc'hf j?fbjc infnblfy ufdhwtkt,ekvf rhbvbyfkehvf wyj,fv8 gjkbwbfv [tkvhelj,bcsdbc lffrfdf .dtkf lhjbc elbltcb vjrhbdbc7 ve?fvtl fkbc ths-thsb fcekb7 @^ okbc ?fyf bfcvby fkb7 dbyw gbhofdflybkb vfvf hjvff7 fvfc ljcbtlfy fvjqt,ekb cehfsblfyfw lffcrdybs8   odhbkfl


jhif,fsb7 !^ ctmntv,thb7 @__@

jcrfhekb rhbdbc ufrdtsbkb

    cfcojhpt df;rfwj,f lf mdtkb cf[tkb hjv itfulj7 sfdbw uflflj 3jmhjc ,bzvf4 jcrfh ltkf?jbfv lf vjieqfh sdbcnjvc7 athyfylj dfhufcc rhbdbc ufrdtsbkb xfenfhf5 dthcbfsf itcf]tht,tkb ithrbyt,bc vt-!! hfeylib vfc ntmybrehb yjrfenb futvf lf sfdfl hbyublfy jhb cfhn.kbs ufdblf8   odhbkfl

cbc[kbfyb cfhn.tkb

    #$ okbc lfhbei vb[fkxtdcrbv @@-tlfw lfbwdf fvthbrtksfufy lfeafct,tkb vcjakbj jhufybpfwbbc ~D<J` mdtv'bvt ojybc ~!*% ubhdfymf 2 *)7% rbkj` xtvgbjyj,f8 gjkjytkvf 3dta[dvf47 dbyw vstkb ghjatcbekb rfhbthf uthvfybbc cf[tkbs x[e,ib ufkbf7 ,hfeyidfbubc 3ajkrcdfuty ?fktib4 cfvij,kjc ?bvyb lffrdhtdbyf lf vt-!_ hfeylib ntmybrehb yjrfenb futvf bfvfbrtk hbxfhl ?jkc8   odhbkfl


if,fsb7 !$ ctmntv,thb7 @__@

?bcgfybrsf ieqkb

    fvfqfv kfc-dtufcbc ~ytdflf7 fii` 3vfylfkfb ,tbib4 lblb rhbdbf5 mdtcfiefkj ojyfib ~bubdt ptljv[fkb9 !%$ ubhdfymf 2 ^)7) rbkj` nbneksf itcf]tht,kfl itb,vt,bfy cfv[hts rfkbajhybtkb ?bcgfybrt,b7 D<R-bc xtvgbjyb7 @) okbc jcrfh ltkf?jbf [email protected] @* yjrfenb` lf D<F-bc ]bkf7 @$ okbc athyfylj dfhufcb ~D<F9 @@-!7 @_`8   odhbkfl


gfhfcrtdb7 !# ctmntv,thb7 @__@

cfvfbrjl rkbajhlb iteuekt,bfs

    cfmvtc tutsb gbhb ufvjexylf7 hjv vfbr nfbcjyb hbyupt ithw[dtyblfy [esb sdbc sfdpt fdf8 ( bdybcc7 vtvabcib ~ntytcb7 fii`7 v'bvtojyjcfyb tmc-xtvgbjyb ,hbnvf xtvgbjyvf7 ktyjmc kebcvf evjo.fkjl cwtvf7 * ltrtv,thc rb vfbrb kebpbfytk rkbajhl tnbtyc itthrbyt,f8   odhbkfl


jhif,fsb7 ) ctmntv,thb7 @__@

htgb7 rhbdb lf cfhn.kt,b

    ebmtylpt .dtkfathb 'dtkt,ehfl b.j8 vcjakbjc thsgbhjdyekvf xtvgbjyvf mdt-v'bvt ojyfib ~!*% ubhdfymf 2 *)7% rbkj`7 ## okbc akjhbltkvf ~fii` hjb ]jeyp-evwhjcvf ~,fkfycb fo erdt $*-!7 #( yjrfenb` ^ hfeylib ntmybrehb yjrfenbs lffvfhw[f vjhbub mfhfmewf vtnjmt7 itabkltkb ~byukbcb` rkbynjy delcb ~#@[email protected] !)` lf se ajnjc lft]tht,f7 ths,fifl [esb ~=` cfhn.tkb itbyfhxeyf8   odhbkfl


if,fsb7 * ctmntv,thb7 @__@

thsb cfhn.kbcqf fvfhf

    fhf lf fh uflfsmdf gbhdtkb cbn.df ktyjmc kebcvf lf sevw hbyupt lfhxf7 cfthsfijhbcj atlthfwbbc ~B<A` cfhn.tkpt rb [tkb fbqj8 fvbs vbc lblt,fc fhfathb vjfrklf7 hflufy #* okbc ,hbnb kbfyuc sfyfvtlhjdtj,bc egbhdtktc v'bvtojyjcyfl [jv rdkfdfw vbfxybf lf ktyjmcc vcjakbj cf,zjc ~D<R` cfhn.tkbw ithxf8   odhbkfl


gfhfcrtdb7 ^ ctmntv,thb7 @__@

#* okbc kebcb rhbdbc binfpt vjdblf

    vcjakbjc v'bvtojyjcfyb xtvgbjyb7 ,hbnb ktyjmc kebcb #* okbcf vjb.fhf lf lbl rhbdib lfhxtyf uflfo.dbnf8 vtnbw7 ktyjmcvf wjkbc vj.dfyfptw lfbo.j abmhb lf hfw .dtkfpt cfuekbc[vjf7 vtyt]thsf vtyt]thc7 ljy rbyuc ufe,f vjkfgfhfrt,f vbybvev cfvb ,h'jkbc vjo.j,fpt8   odhbkfl


 

Hosted by www.Geocities.ws

1